Põhisisu juurde
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest

Kahtlustan, et ELi raha on väärkasutatud. Mida ma saan teha?

Võtke ühendust OLAFiga, kus oodatakse teavet igalt isikult, kellel on kahtlusi ELi eelarvevahendeid kahjustava pettuse või korruptsiooni suhtes. Kui kahtlustate midagi, võite teatada pettusest allpool loetletud kanalite vahendusel ning teie esitatud teavet menetletakse rangelt konfidentsiaalsena. Teil ei pea olema tõendeid. Nende kogumine on OLAFi ülesanne.

Kuidas OLAFiga ühendust võtta?

Te võite:

 

Millises keeles võib OLAFi poole pöörduda?

OLAFi poole pöördumiseks võite kasutada mis tahes 24 ELi ametlikku keelt.

Kas ma saan pettusest teatades jääda anonüümseks?

Jah. Võite OLAFile pettusest teatada anonüümseks jäädes.
OLAF teeb kõik enesestoleneva, et säilitada teie anonüümsus.
Anonüümsust ei saa siiski tagada, kui juhtum edastatakse liikmesriigi asutustele või karistusasutustele.
ELi töötajad, kes tahavad esitada teavet kuritarvitustest oma osakonnas, saavad erikaitse.

Millal OLAFiga ühendust võtta ja millist teavet esitada?

Mida varem, seda parem. Kui OLAFit koheselt ei teavitata, võivad juhtumid aeguda ning oluline teave kaotsi minna. Soovime teada, keda ning milles te kahtlustate. Kui teil on oma väite toetuseks mis tahes dokumente, nagu näiteks kirjavahetus või arved, siis palun esitage ka need.
Ärge siiski jätke tõendite puudumisel oma kahtlusest teatamata. OLAFis töötavad ekspertmeeskonnad, kes on koolitatud uurima pettusi isegi juhul, kui nende kohta on väga vähe teavet. Kui kahtlustate pettust, endke sellest teada.

Mida teha, kui ELi ametnikule pakutakse altkäemaksu?

Kui kahtlustate, et riigihankelepingute sõlmimisel ei ole järgitud menetlust, teabe eest on tehtud suuri kingitusi või toetusi on saadud ebaseaduslikult, siis võtke ühendust OLAFiga.

Keda mõiste all „ELi ametnik” täpselt silmas peetakse?

ELi ametnikud on avalikud teenistujad (alalised ametnikud, ajutised töötajad, kohapeal palgatud töötajad ja lepingulised töötajad), kelle tööandja on:

 • Euroopa Parlament
 • ELi Nõukogu
 • Euroopa Ülemkogu
 • Eesistujariik
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Liidu Kohus
 • Kontrollikoda
 • Euroopa Keskpank
 • ELi asutused
 • ELi esindused
 • ELi delegatsioonid.

NB! OLAFi ülesanne on uurida nimetatud ELi institutsioonide ja asutuste töötajate pettusi, korruptsiooni ja finantskuritarvitusi.

Milliseid karistusi saab OLAF määrata?

OLAF on haldus- ja uurimistalitus. Seepärast saab ta esitada üksnes oma uurimistegevuse tulemusel põhinevaid soovitusi selle kohta, milliseid meetmeid ELi või riiklikud asutused peaksid võtma.

Rahaliselt: OLAF soovitab, et kuritarvitatud vahendid tagastataks.
Õiguslikult: kui leidub tõendeid võimalikust kriminaalrikkumisest, saadab OLAF oma aruande asjaomastele liikmesriigi asutusetele, soovitusega võtta õiguslikke meetmeid.
Distsiplinaarselt: kui ELi ametnik on rikkunud ametialaseid käitumisreegleid, edastatakse juhtum distsiplinaarkomisjonile. Euroopa Komisjon rakendab nulltolerantsi poliitikat.
Halduslikult: OLAF võib teha ettepaneku rikkumiste suhtes tundlike menetluste muutmiseks (näiteks pakkumiskutse tingimuste puhul).

Kuidas OLAF teeb koostööd komisjoni juurdlus- ja distsiplinaarametiga (IDOC)?

IDOC ja OLAF täiendavad üksteist: mõlemad asutused teostavad komisjonis sõltumatut siseuurimist.

 • OLAF tegeleb tõsiste tööalaste rikkumiste kahtlustega kõigis ELi institutsioonides/asutustes/ametites, hõlmates ka juhtumeid, mis kahjustavad ELi eelarvet.
 • IDOC tegeleb muude tööalaste rikkumistega ning juhtumitega, mis kahjustavad komisjoni mainet ainult komisjoni siseselt. OLAF edastab distsiplinaarmeetmeid vajavad juhtumid IDOCile.