Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu

Naše činnost

Jaké je poslání úřadu OLAF

Z rozpočtu Evropské unie se financuje celá řada programů a projektů, jež mají přispět ke zlepšení životních podmínek lidí nejen v EU, ale i v jiných zemích. Dochází-li ke zneužívání finančních prostředků z rozpočtu EU, k daňovým únikům nebo k neplacení cla a jiných dávek, které mají být součástí rozpočtu EU, poškozuje to přímo evropské občany i celý evropský projekt.

Svou roli plní úřad OLAF tím, že:

  • provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce v souvislosti s finančními prostředky EU, aby se zajistilo, že všechny peníze daňových poplatníků EU skutečně plynou do projektů, které vytvářejí pracovní místa a přispívají k hospodářskému růstu v Evropě,
  • přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU, neboť vyšetřuje závažná pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU,
  • vytváří účinnou unijní politiku boje proti podvodům.

Co může OLAF vyšetřovat

OLAF může vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, v souvislosti:

  • s veškerými výdaji EU: hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc
  • s některými oblastmi příjmů EU, zejména v případě cel,
  • s podezřeními na závažné pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Fáze vyšetřování ze strany OLAF

OLAF získává informace o možných podvodech a nesrovnalostech z mnoha zdrojů. Na podezření z podvodů a nesrovnalostí zpravidla při kontrolách upozorňují osoby, jež odpovídají za správu finančních prostředků EU v rámci evropských orgánů či členských zemí.

Veškeré případy podezření na podvodnou činnost projdou v úřadu OLAF prvotním posouzením, jehož cílem je určit, zda spadají do jeho pravomoci a zda splňují kritéria k zahájení vyšetřování.

Součástí vyšetřování mohou být rozhovory se zúčastněnými stranami a inspekce prostor. Vyšetřování se dělí na tyto kategorie:

  • Vnitřní vyšetřování: Vnitřní vyšetřování spočívají ve správní šetření v orgánech a institucích EU s cílem odhalit podvod, korupci či jinou nezákonnou činnost, která má negativní dopad na finanční zájmy Evropských společenství. Do této kategorie spadají rovněž případy závažného neplnění služebních povinností.
  • Vnější vyšetřování: Vnější vyšetřování mají rovněž správní povahu, ale provádějí se mimo orgány a instituce EU. Cílem je odhalit podvod či jinou nesrovnalost, kterých se dopustila fyzická či právnická osoba. Aby případ spadal do této kategorie, musí se na jeho vyšetřování OLAF podílet převážnou měrou.
  • Koordinační činnost: OLAF se podílí na vyšetřování, která provádějí jiné instituce EU či vnitrostátní úřady tím, že jim usnadňuje sběr a výměnu informací i kontaktů.

Jakmile je vyšetřování uzavřeno, doporučí OLAF orgánům EU a úřadům příslušných zemí další postup: jedná se obvykle o doporučení zahájit vyšetřování trestného činu, vyžadovat vrácení finančních prostředků nebo přijmout jiná disciplinární a administrativní opatření. Úřad také monitoruje, jak jsou tato doporučení prováděna. 

Pokyny úřadu OLAF svým zaměstnancům ohledně postupů při šetření
Plán řízení na rok 2023 
Strategický plán na období 2020-2024
Výroční zpráva o činnosti za rok 2021