Gå direkt till innehållet
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri

Vårt arbete

Vad gör Olaf?

EU:s budget finansierar en rad program och projekt som gör livet lättare för invånarna i och utanför EU. Om medel från EU:s budget används på ett otillbörligt sätt eller om de skatter, tullar och avgifter som finansierar EU:s budget inte betalas som de ska, drabbar det i förlängningen invånarna i EU och äventyrar hela EU:s existens.

Olaf ska

  • göra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption med EU-medel för att garantera att skattebetalarnas pengar verkligen går till projekt som skapar jobb och tillväxt
  • bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner
  • utforma en effektiv strategi för bedrägeribekämpning.

Vad kan Olaf utreda?

Olaf utreder bedrägerier, korruption och andra brott som skadar EU:s ekonomiska intressen när det gäller

  • alla EU-utgifter (de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till länder utanför EU)
  • vissa EU-inkomster, huvudsakligen tullar
  • misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

Hur går Olafs utredningar till?

Olaf får in information om eventuella bedrägerier och oegentligheter från en rad olika källor. För det mesta är det de ansvariga för förvaltningen av EU:s medel inom EU-institutionerna eller i medlemsländerna som fattar misstankar i samband med kontroller.

Vi gör en egen första bedömning av anmälningarna för att fastställa om de faller inom vårt ansvarsområde och om de uppfyller de kriterier som krävs för att starta en utredning.

Utredningarna, som kan omfatta intervjuer och inspektioner på plats, är uppdelade i följande tre kategorier:

  • Interna utredningar: Interna utredningar är administrativa utredningar inom EU:s institutioner och organ för att upptäcka bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen, bland annat allvarliga fall som rör tjänsteutövning.
  • Externa utredningar: Externa utredningar är administrativa utredningar utanför EU:s institutioner och organ för att upptäcka bedrägerier eller andra oegentligheter som begåtts av fysiska eller juridiska personer. Ett ärende räknas som en extern utredning när det är Olaf som utför den största delen av utredningsarbetet.
  • Samordningsärenden: Olaf bistår utredningar som nationella myndigheter eller andra EU-institutioner utför genom att underlätta insamling och utbyte av information och kontakter.

När utredningen är klar ger vi de berörda EU-institutionerna och myndigheterna rekommendationer om vilka åtgärder som bör vidtas, t.ex. brottsutredningar, finansiella återkrav eller andra disciplinära och administrativa åtgärder. Sedan följer vi upp rekommendationerna. 

Utredningsriktlinjer för Olafs personal
Förvaltningsplan för 2023 
Strategisk plan för 2020–2024
Verksamhetsrapport för 2021