Направо към основното съдържание
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике1 Септември 2016 г.Европейска служба за борба с измамите

Разследващите митнически служители в ЕС получават нови мощни инструменти за борба с измамите

 

01/09/2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 16/2016

PDF version (207.64 KB)

Представете си следния сценарий – Европейският съюз налага антидъмпингови мита за определен продукт, например слънчеви очила, с произход от държава от Азия. Изведнъж се наблюдава рязко намаляване на вноса на този продукт от въпросната държава, но значително увеличение на вноса на слънчеви очила, внасяни от съседна държава. Дали това е просто съвпадение? Не и за разследващите служители на OLAF, които, посредством достъп до съвременни електронни инструменти, могат да разберат, че това е схема на измамници за избягване на плащането на мита чрез невярно деклариране на произхода на стоките.

При такива трансгранични случаи достъпът до пълната информация за маршрута на дадена пратка е от ключово значение. Считано от 1 септември, разследващите митнически служители в целия Европейски съюз ще могат да използват нови електронни инструменти, за да се борят по-ефективно срещу митническите измами. Благодарение на актуализация на митническите правила органите ще имат достъп до нови информационни системи, които записват физическото движение на контейнерите, превозвани на борда на морски плавателни съдове, и да събират информация за стоките, които влизат на територията на ЕС, преминават транзитно през нея или я напускат. Тези нови инструменти ще дадат възможност на ЕС и на държавите членки да усъвършенстват локализирането и проследяването на съмнителни пратки и да подобрят разкриването на митнически измами.

„Митническите измами причиняват загуби за публичните бюджети и ние трябва да се борим с тях по ефективен и интелигентен начин“,заяви заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, като приветства прилагането на новите правни разпоредби. „Благодарение на новите информационни инструменти, публичните органи ще разполагат с по-добри средства, чрез които да противодействат на това предизвикателство, без да засягат законната търговия“, добави тя.

Митническите измами — например невярно деклариране на произхода на продукта, посочване на по-ниска стойност или невярно описание на стоки при внос, причиняват значителни вреди на финансовите интереси на ЕС. Предвид транснационалния характер на такива измами, сътрудничеството между митническите органи е от съществено значение.

На практика измененото законодателство, което се прилага от днес, доведе до създаването на две нови бази данни. Разследващите служители ще имат достъп до нов регистър за съобщения за статуса на контейнерите, в който се събират съобщения, отразяващи движението на контейнерите, превозвани на борда на морски плавателни съдове. Регистърът ще съдържа съобщения, предоставени пряко от морските превозвачи. Беше разработен и подобен регистър за вноса, износа и транзита, съдържащ данни за стоките, които влизат на територията на ЕС, преминават транзитно през нея или я напускат. Свързаните с износа данни, които ще бъдат събирани, се отнасят само до чувствителните продукти, като например тютюна, алкохола и горивата. Митническите служители, както и службата на ЕС за борба с измамите (OLAF), ще бъдат в състояние да извършват кръстосана проверка на информацията от двете бази данни за откриване на потенциални схеми за измами. Тези нови инструменти ще засилят възможностите на националните митнически органи и на OLAF за анализ при разкриването на действия, имащи за цел измама.

Освен това измененото законодателство ще спомогне за ускоряване на разследванията на OLAF чрез определяне на крайни срокове за държавите членки за предоставяне на документи, отнасящи се до разследванията. То също така ще улесни използването на информация, получена въз основа на взаимопомощ, като доказателство в националните съдебни производства.

Контекст:

Законодателството на ЕС, посочено по-горе, предоставя правно основание за взаимопомощ и обмен на информация между държавите членки, както и между държавите членки и Европейската комисия, по въпроси, свързани с разкриването, предотвратяването и разследването на митнически измами. На същото правно основание OLAF и митническите органи на държавите членки, както и на някои трети държави, редовно провеждат съвместни митнически операции.

Мисия, мандат и правомощия на OLAF:

Мисията на OLAF е да разкрива, разследва и прекратява измами със средства на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия, като:

  • извършва независими разследвания на измамите и корупцията, свързани със средства на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създават работни места и растеж в Европа;
  • допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС, като разследва случаите на сериозни злоупотреби от страна на служители на ЕС и членове на институциите на ЕС;
  • разработва стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В своята функция за извършване на независими разследвания OLAF може да провежда разследвания относно измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз във връзка със:

  • всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието на селските райони, преките разходи и външната помощ;
  • някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
  • съмнения за сериозни злоупотреби от страна на служители на ЕС и членове на институциите на ЕС.

 

За повече информация
Alina BUREA                                                        
Говорител                                                      
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)                   
Телефон: +32(0)2 29-57336                                
Електронна поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                         
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Заместник-говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Телефон: +32(0)2 29-81764
Електронна поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Данни

Дата на публикуване
1 Септември 2016 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release