Gå direkt till innehållet
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké1 september 2016Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Nya kraftfulla bedrägeribekämpningsverktyg till EU-tullen

01/09/2016

PRESSMEDDELANDE nr 16/2016

PDF version (199.9 KB)

Tänk dig följande: EU inför antidumpningstullar på en viss produkt, t.ex. solglasögon, från ett asiatiskt land. Importen från det landet sjunker kraftigt, men samtidigt ökar importen av solglasögon från ett grannland markant. Är detta en slump? Inte om du frågor Olafs utredare, som med hjälp av den senaste tekniken skulle kunna konstatera att det rör sig om en kupp utförd av bedragare som söker undvika tull genom att medvetet feldeklarera varornas ursprung.

I den här typen av gränsöverskridande situationer är tillgång till fullständig information om varornas transportväg av central betydelse. Från och med den 1 september kommer EU:s tullutredare att ha tillgång till nya elektroniska verktyg som gör att de kan bekämpa bedrägerier mer effektivt. Myndigheterna kommer till följd av en uppdatering av tullregelverket att få tillgång till it-system som registrerar containrars geografiska positioner under sjötransport samt uppgifter om de varor som förs in i, omlastas i eller förs ut ur EU. Dessa nya verktyg kommer att göra det lättare för EU och dess medlemsstater att identifiera och spåra misstänkta transporter och att upptäckta tullbedrägerier.

"Tullbedrägerier urholkar våra budgetar och vi måste bekämpa fenomenet på ett smart och effektivt sätt" , sade EU-kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva i samband med att hon välkomnade genomförandet av den nya lagstiftningen. "Med de nya it-verktygen kommer de offentliga myndigheterna att få bättre möjligheter att ta itu med denna utmaning, utan att det påverkar den legala handeln" , tillade hon.

Tullbedrägerier – t.ex. felaktig deklaration av produktursprung, undervärdering eller felaktig produktbeskrivning vid import – orsakar EU:s ekonomiska intressen betydande skada). Med tanke på bedrägeriernas gränsöverskridande karaktär är samarbete mellan tullmyndigheter av avgörande betydelse.

I praktiken har den ändrade lagstiftning som börjar tillämpas i dag påskyndat upprättandet av två nya databaser. Utredare kommer nu att få tillgång till en ny databas för meddelanden om containerstatus, där uppgifter om sjöfraktade containrars transportvägar registreras. Meddelandena sänds direkt från sjötransportföretag till databasen. En databas för uppgifter om in- och utförsel samt transit av varor till och från EU har upprättats efter samma modell. Uppgifter om exportvaror kommer att begränsas till känsliga produkter såsom tobak, alkohol och bränslen. Tulltjänstemän och tjänstemän från EU:s byrå för bedrägeribekämpning, Olaf, kommer att kunna jämföra uppgifter från de båda databaserna och därigenom upptäcka potentiella bedrägerimönster. De nya verktygen kommer att vara till hjälp i de nationella tullmyndigheternas analysarbete när det gäller att upptäcka bedräglig verksamhet.

Den ändrade lagstiftningen kommer vidare att påskynda Olaf-utredningar eftersom tidsfrister sätts för när medlemsstater måste lämna in utredningsmaterial. Med de nya reglerna kommer det även att bli lättare att använda uppgifter som erhållits genom ömsesidig rättslig hjälp som bevisning i nationella rättsliga förfaranden.

Bakgrund

Den EU-lagstiftning som nämns ovan utgör en rättslig grund för ömsesidigt bistånd och informationsutbyte såväl mellan medlemsstaterna sinsemellan som mellan medelemsstaterna och EU-kommissionen i ärenden som rör upptäckt, förebyggande och utredning av tullbedrägerier. Utifrån samma rättsliga grund genomför Olaf och tullmyndigheterna i medlemsstaterna och vissa tredjeländer regelbundet gemensamma tullaktioner

Olafs uppdrag, mandat och befogenheter

Olafs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier som omfattar EU-medel.

Olaf fullgör sitt uppdrag genom att

  • utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
  • bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner samt
  • utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan Olaf utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen i fråga om

  • alla EU-utgifter, där de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till tredjeländer,
  • vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar, samt
  • misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

 

Ytterligare information kan lämnas av
Alina BUREA                                                        
Talesperson                                                      
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)                      
Telefon: +32 2 295 73 36                                
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                          
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Biträdande talesperson
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)  
Telefon: +32(0)2 29-81764
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Översikt

Publiceringsdatum
1 september 2016
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release