Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva28. dubna 2014Evropský úřad pro boj proti podvodům

OLAF v roce 2013: vyšetřeno více případů v kratších lhůtách, odvedena kvalitní práce pro daňové poplatníky v EU

28/04/2014

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 06/2014
29. dubnal 2014

PDF version

Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se v roce 2013 podařilo zintenzivnit potírání podvodů v celé Evropě. Občané a instituce mu poskytli více podnětů pro vyšetřování než kdykoli předtím. Úřad OLAF uzavřel rekordní počet případů, zároveň přitom zkrátil dobu řízení a vydal více doporučení než za posledních pět let. Na základě doporučení úřadu by mělo být do rozpočtu EU vráceno 402,8 milionu EUR, což pomůže financovat jiné projekty a sníží zátěž daňových poplatníků v EU. Výborné výsledky dokazují, že úřad zvyšuje efektivitu své práce a nepřestává občanům EU přinášet kvalitní výsledky.

V roce 2013 jsme OLAF úspěšně modernizovali a podařilo se nám z něj vytvořit úřad, který je ještě lépe vybaven pro boj s podvody a korupcí. Reorganizace z minulého roku přinesla slibné výsledky a umožnila nám intenzivněji se zaměřit na vyšetřování, přispět k projednávání klíčových právních předpisů a prohloubit spolupráci s našimi partnery. Dosáhli jsme toho prakticky se stejnými zdroji jako v předchozích letech, což je důkazem odhodlání a profesionality našich zaměstnanců,“ prohlásil na výroční tiskové konferenci, na níž byla představena Zpráva úřadu OLAF za rok 2013, jeho generální ředitel Giovanni Kessler.

Pokud jde o výhled na rok 2014, dodal: „Úřad OLAF byl posílen jednak tím, že vstoupilo v platnost nové nařízení upravující jeho činnost, a jednak tím, že byly přijaty nové Pokyny úřadu OLAF jeho zaměstnancům týkající se vyšetřovacích postupů. Hodláme pokračovat v kvalitní vyšetřovací práci a posunovat politiku boje proti podvodům na vyšší úroveň. Klíčovým prvkem naší vize pro lepší ochranu finančních zájmů EU je naše aktivní podpora záměru Komise zřídit Úřad evropského veřejného žalobce.“

Přehled výsledků úřadu OLAF v roce 2013

  • V roce 2013 úřad obdržel vůbec nejvyšší počet podnětů pro vyšetřování od doby svého vzniku, konkrétně se jednalo o 1 294 podnětů. Ve srovnání se situací před pěti lety se jedná o 35% nárůst. Tato skutečnost jasně dokládá trvalý zájem občanů, institucí a dalších partnerů z EU o problematiku podvodů. Vyšší počet podnětů svědčí o nárůstu důvěry ve vyšetřovací schopnosti úřadu OLAF.
  • I přes větší objem podnětů se úřadu OLAF nadále dařilo rychle – v průměru za 1,8 měsíce – posoudit, zda na základě daných informací zahájí řízení. Za poslední dva roky zkrátil úřad fázi posuzování o více než 70 %, což je velký úspěch.
  • OLAF zahájil vysoký počet šetření, konkrétně 253. Oproti roku 2009 se jedná o 58% nárůst.
  • V roce 2013 bylo uzavřeno 293 šetření. Průměrná délka šetření byla zkrácena na 21,8 měsíců, což jasně dokládá, že úřad OLAF opět zvýšil svou efektivitu. Je to nejkratší průměrná délka šetření za více než pět let. Účinnější a rychlejší šetření zvyšuje pravděpodobnost, že se případy, které úřad řeší, projeví v praxi hmatatelnými výsledky.
  • Úřad OLAF vydal 353 doporučení pro finanční, soudní, správní a disciplinární kroky ze strany příslušných orgánů. Je to o 81 % více než v roce 2009.
  • V roce 2013 úřad rovněž doporučil vrácení vyššího objemu finančních prostředků do rozpočtu EU, a to 402,8 milionu eur.

Příspěvek úřadu OLAF k hlavním politikám pro boj proti podvodům

V roce 2013 úřad OLAF asistoval Evropské komisi při vypracovávání politik a právních předpisů zaměřených na boj proti podvodům. Poskytl důležité odborné podklady pro legislativní návrh Komise na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, který byl zveřejněn v červenci. Tato iniciativa pomůže zajistit, aby byly podvody, které se týkají rozpočtu EU, konsistentně stíhány v celé Evropě a aby byli podvodníci postaveni před soud.

Vzhledem k tomu, že rozpočet EU i rozpočty členských států přicházejí každý rok o značné finanční prostředky kvůli nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky, zařadil úřad boj s tímto negativním jevem i v tomto roce mezi své priority.

Protože se stále častěji objevují komplexní případy podvodů s přeshraničním nebo mezinárodním rozměrem, uzavřel úřad v roce 2013 řadu dohod o spolupráci s partnery v Evropě i mimo ni. Tato partnerství přispějí k lepší ochraně finančních zájmů EU, což bude mít pozitivní dopad pro daňové poplatníky.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má trojí poslání: chránit finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, korupce a jiných nezákonných činností; odhalovat a vyšetřovat závažné skutečnosti související s výkonem pracovních povinností úředníků a zaměstnanců orgánů a institucí EU, které by mohly vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání; a pomáhat orgánům a institucím EU, zejména Evropské komisi s přípravou a prováděním politik zaměřených na boj proti podvodům.

Další informace poskytne:
Alina BUREA
mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Tel. +32 22957336
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. dubna 2014
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
OLAF press release