Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote28. huhtikuuta 2014Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAFin tutkintatyö lisääntyi ja nopeutui vuonna 2013 veronmaksajien hyödyksi

28/04/2014

LEHDISTÖTIEDOTE 06/2014
29. huhtikuuta 2014

PDF version 

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) onnistui vuonna 2013 parantamaan petostentorjuntaa Euroopassa. OLAF sai kansalaisilta ja toimielimiltä tutkintamielessä kiinnostavia tietoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se sai päätökseen ennätysmäärän tutkimuksia ja pystyi samaan aikaan lyhentämään tutkimusten kestoa. OLAF antoi viime vuonna myös enemmän suosituksia kuin kertaakaan viimeisten viiden vuoden aikana. Se suositteli 402,8 miljoonan euron palauttamista EU:n talousarvioon. Tämän ansiosta voidaan rahoittaa muita hankkeita ja helpottaa EU:n veronmaksajien taakkaa. Nämä erinomaiset tulokset osoittavat, että OLAFista on tullut yhä tehokkaampi virasto, josta on kansalaisille hyötyä.

”Onnistuimme uudistamaan OLAFia vuonna 2013 ja parantamaan sen pätevyyttä torjua petoksia ja korruptiota EU:ssa. Viimevuotinen organisaatiouudistus on tuottanut lupaavia tuloksia ja antanut mahdollisuuden lisätä tutkintatyötä, vaikuttaa keskeiseen lainsäädäntötyöhön ja edelleen syventää yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Tämä on tehty käytännössä samoilla resursseilla kuin aiempina vuosina, mikä kertoo henkilöstömme sitoutumisesta ja ammattitaidosta.” Näin totesi pääjohtaja Giovanni Kessler vuotuisessa lehdistötilaisuudessa, jossa esiteltiin OLAFin toimintakertomus vuodelta 2013.

Kessler puhui vuoden 2014 näkymistä ja kertoi OLAFin vahvistuneen uuden OLAF-asetuksen voimaantulon ja tutkintamenettelyjä koskevien uusien ohjeiden myötä. ”Jatkamme hyvää tutkintatyötämme ja kehitämme petostentorjuntapolitiikkaa. Keskeinen tekijä visiossamme EU:n taloudellisten etujen suojaamisen parantamiseksi on aktiivinen tukemme komission suunnitelmille perustaa Euroopan syyttäjänvirasto”, Kessler linjasi.

OLAFin työn keskeisiä tuloksia vuonna 2013

  • OLAF sai tutkintamielessä kiinnostavia tietoja enemmän kuin koskaan olemassaoloaikanaan (1294 ilmoitusta). Tämä tarkoittaa, että virasto sai 35 % enemmän ilmoituksia kuin viisi vuotta sitten, mikä kertoo petosasioiden olevan EU:n kansalaisten, toimielinten ja muiden kumppaneiden jatkuvan huomion kohteena. OLAFille tehtyjen ilmoitusten suurempi määrä osoittaa, että luottamus sen tutkintavalmiuksiin on lisääntynyt.
  • Suuremmasta ilmoitusmäärästä huolimatta OLAF onnistui edelleen arvioimaan tiedot lyhyessä ajassa – keskimäärin 1,8 kuukaudessa – tehdäkseen päätöksen tapauksen ottamisesta tutkittavaksi. OLAF on viimeisten kahden vuoden aikana pystynyt lyhentämään tätä arviointivaihetta yli 70 %, mikä on huomattava saavutus.
  • OLAF käynnisti 253 tutkintaa. Vuoteen 2009 verrattuna tämä merkitsee 58 %:n lisäystä.
  • Vuonna 2013 saatiin päätökseen 293 tutkintaa. Tutkinnan keskimääräinen kesto lyheni 21,8 kuukauteen, mikä on selvä merkki siitä, että OLAFin tehokkuus on edelleen lisääntynyt. Keskimääräinen kesto oli viime vuonna lyhin viimeisten viiden vuoden aikana. Kun tutkinta suoritetaan tehokkaammin ja lyhyemmässä ajassa, on suurempi mahdollisuus, että OLAFin tapaukset johtavat konkreettisiin tuloksiin kentällä.
  • OLAF antoi toimivaltaisille viranomaisille 353 suositusta varainhoidollisiksi, oikeudellisiksi, hallinnollisiksi ja kurinpidollisiksi jatkotoimenpiteiksi. Tämä on 81 % enemmän kuin vuonna 2009.
  • OLAF suositteli myös suuremman määrän – 402,8 miljoonan euron – palauttamista EU:n talousarvioon vuonna 2013.

OLAFin panos petostentorjuntapolitiikkaan

OLAF on avustanut Euroopan komissiota petostentorjuntapolitiikan ja -lainsäädännön kehittämisessä vuonna 2013. Viraston tekninen panos komission heinäkuussa tekemään säädösehdotukseen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta oli merkittävä. Syyttäjänvirastoa koskevalla aloitteella pyritään varmistamaan, että EU:n talousarvioon kohdistuvista petoksista joutuu syytteeseen kaikkialla EU:ssa ja että petoksiin syyllistyvät joutuvat oikeuden eteen.

Koska EU ja jäsenvaltiot menettävät tupakkatuotteiden laittoman kaupan vuoksi huomattavan määrän tuloja joka vuosi, OLAF piti tämän haitallisen ilmiön torjuntaa edelleen ensisijaisena tavoitteena koko vuoden.

Useisiin valtioihin ulottuvat monimutkaiset petostapaukset ovat yhä yleisempiä, ja siksi OLAF laajensikin vuonna 2013 toimintaansa. Se teki useita yhteistyösopimuksia eurooppalaisten ja muidenkin kumppaneiden kanssa. Tällainen yhteistyö auttaa suojaamaan EU:n taloudellisia etuja paremmin, mistä on etua EU:n veronmaksajille.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on kolme keskeistä tavoitetta. Se suojelee Euroopan unionin taloudellisia etuja tutkimalla petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa. Se paljastaa ja tutkii EU:n toimielinten ja muiden elinten jäsenten ja työntekijöiden virkatoimiin liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat johtaa kurinpitomenettelyihin tai rikosoikeudenkäyntiin. Se tukee EU:n toimielimiä ja erityisesti Euroopan komissiota petostentorjuntalainsäädännön ja -politiikan kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

Lisätietoja:
Alina BUREA
Tiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelin: (+32-2) 295 73 36
Sähköposti: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Tiedot

Julkaisupäivä
28. huhtikuuta 2014
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
OLAF press release