Gå direkt till innehållet
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké2 juni 2015Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olaf under 2014: ett gediget utredningsarbete som ger handfasta resultat för EU:s skattebetalare

02/06/2015

PRESSMEDDELANDE nr 7/2015
02.06.2015
PDF version 

Under 2014 uppnådde Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utmärkta resultat i kampen mot bedrägerier i hela Europa. Olaf genomförde ett stort antal utredningar och minskade samtidigt den tid varje enskild utredning tog. Man utfärdade också ett rekordstort antal rekommendationer, fler än någonsin på över fem år. Olaf rekommenderade att 901 miljoner euro skulle återkrävas. Dessa medel kommer stegvis att återgå till EU-budgeten, och där användas till att finansiera andra projekt. De resultat som rapporterats för 2014, som läggs fram idag, bekräftar att Olaf har blivit alltmer effektiv under de senaste åren, vilket leder till handfasta lättnader för EU:s skattebetalare.

– Olafs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier som omfattar EU-medel. Vårt arbete ger konkreta resultat. Det garanterar att EU-skattebetalarnas pengar används för de ändamål för vilka de ursprungligen var avsedda, nämligen att skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa, sade Olafs generaldirektör Giovanni Kessler vid en presskonferens i dag. – Resultaten av våra utredningsinsatser under 2014 bekräftar de goda resultat som Olaf rapporterat förra året. Vi har koncentrerat oss på de fall där våra insatser behövs som mest och kan tillföra ett verkligt mervärde, nämligen komplexa utredningar på områden såsom strukturfonderna, tull, smuggling, handel och bistånd till tredjeländer. Dessa utredningar kommer att bidra till betydande återbetalningskrav som kommer EU:s budget till godo.

Olafs utredande verksamhet under 2014: De viktigaste resultaten:

  • Olaf fick ta emot det största antal anklagelser om möjliga bedrägerier sedan byrån inrättades (1 417 ärenden). Att fler sådan uppgifter kommer in innebär inte nödvändigtvis att bedrägerierna har ökat i Europa, men den visar att medborgarna, institutionerna och andra berörda parter har fått ökat förtroende till Olafs utredningskapacitet.
  • Trots det ökade inflödet har Olaf lyckats fortsätta att förkorta tiden för hanteringen av inkommande ärenden till 2 månader i genomsnitt innan beslut fattas om ärendet ska drivas vidare eller ej. Under de senaste tre åren har Olaf lyckats minska tidsåtgången under urvalsfasen med 70 % jämfört med tidigare år.
  • Olaf har inlett ett stort antal utredningar (234). Detta bekräftar den tendens som rapporterats under de senaste tre åren, under vilka OLAF har stärkt sin utredningskapacitet avsevärt. I genomsnitt inleder Olaf nu 60 % fler utredningar än före omorganisationen 2012.
  • 250 utredningar avslutades. Den genomsnittliga utredningstiden minskade till 21 månader. Detta är den kortaste genomsnittliga utredningstiden som rapporterats på över fem år. Genom att Olaf genomför sina utredningar effektivare ökar sannolikheten för att ärenden leder till konkreta resultat. I år presenterar Olaf en specificering av de avslutade utredningarna, per medlemsstat och per institution, i syfte att tillmötesgå det intresse som uttryckts av berörda parter.
  • Olaf har utfärdat 397 rekommendationer om finansiella, rättsliga, administrativa eller disciplinära åtgärder som ska vidtas av de behöriga myndigheterna – ett rekordstort antal för de senaste fem åren.
  • Under 2014 rekommenderade Olaf även de största finansiella återkraven till EU:s budget på över fem år (901 miljoner euro). Dessa medel kommer stegvis att återgå till EU-budgeten, och där användas till att finansiera andra projekt.

Olafs bidrag till EU:s bedrägeribekämpningspolitik

Även om Olaf är helt oberoende i sin utredningsverksamhet bidrar byrån aktivt till Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag om skydd av EU:s ekonomiska intressen mot bedrägerier och korruption. Under 2014 bidrog Olaf till förhandlingarna om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet (EPPO), liksom till förhandlingarna om ett direktiv om skydd av EU:s ekonomiska intressen och om lagstiftning för att förbättra tullsamarbetet i praktiken.

Olaf har även ingått administrativa överenskommelser med flera EU-institutioner och andra partner, t.ex. Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram, FN:s kontor för intern översyn och den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria. Därigenom kommer Olaf att få snabbare, enklare och öppnare förfaranden för samarbete och informationsutbyte med dessa organ, och därmed kunna genomföra globala insatser mot bedrägerier och korruption som ofta sträcker sig över fastställda statsgränser.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Olafs uppdrag, mandat och befogenheter:

Olafs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier som omfattar EU-medel.

OLAF fullgör sitt uppdrag genom att
• utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan stimulera skapandet av arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
• bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner,
• utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan Olaf utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen, i fråga om
• alla EU-utgifter: de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till tredjeländer,
• likaså vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar,
• samt misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

Närmare upplysningar:
Alina BUREA
Talesman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32 2 295 73 36
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Översikt

Publiceringsdatum
2 juni 2015
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release