Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké31. mája 2017Európsky úrad pre boj proti podvodomOdhadovaný čas čítania: 7 min

Úrad OLAF sa v roku 2016 postavil na čelo boja proti podvodom vďaka vyšetrovaniu veľkých nadnárodných prípadov

31/05/2017

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 08/2017

PDF version (195 KB)

V roku 2016 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zintenzívnil svoju činnosť a zameral sa na vyšetrovanie veľkých nadnárodných prípadov, ktoré zväčša viedli k finančným odporúčaniam vo výške niekoľkých miliónov eur. Skúsení vyšetrovatelia úradu OLAF konali v prospech daňovníkov EÚ, a to či už v prípade rekonštrukcie prepracovaného podvodného plánu, ktorej cieľom bolo spätne vysledovať finančné prostriedky Európskej únie (EÚ), ktoré boli odcudzené z dopravného projektu vo výške 1,7 miliardy EUR, alebo odporúčania týkajúceho sa vymáhania sumy 26,7 milióna EUR, ktorú podvodom získala zločinecká skupina.

Tým, že úrad OLAF objasnil zložité cezhraničné podvodné machinácie a skoordinoval činnosť vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ s cieľom postaviť podvodníkov pred súd, výrazne prispel k tomu, že sa finančné prostriedky EÚ môžu dostať k občanom, ktorí ich potrebujú najviac.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2016 v číslach:

  • Úrad OLAF uzavrel 272 prípadov a začal 219 nových vyšetrovaní, čo predstavuje vysoký počet prípadov vzhľadom na to, že počet jeho zamestnancov neustále klesá.
  • Úrad OLAF vydal 346 odporúčaní príslušným orgánom členských štátov a orgánom EÚ, vďaka čomu sa do rozpočtu EÚ vráti 631 miliónov EUR a podvodníci budú musieť čeliť spravodlivosti.
  • Úradu OLAF sa podarilo ešte viac skrátiť trvanie vyšetrovaní, ktoré boli uzavreté v priemere do 18,9 mesiaca, čím úrad zaznamenal nový rekord.

Úrad OLAF mapuje trendy v oblasti podvodov s finančnými prostriedkami EÚ

Mimoriadny mandát úradu OLAF mu umožňuje vytvoriť si ucelený obraz o meniacej sa povahe podvodov s finančnými prostriedkami Európskej únie. Na základe informácií získaných prostredníctvom svojich vyšetrovaní úrad OLAF analyzoval najvýraznejšie trendy v oblasti podvodov, a to v empirickej štúdii venujúcej sa tomu, ako sa zločinci prispôsobili novému hospodárskemu a regulačnému prostrediu a ako neustále prichádzajú s novými a kreatívnymi pokusmi odcudziť finančné prostriedky EÚ. Analýza úradu OLAF v skratke dospela k týmto zisteniam:

  • Oblasť verejného obstarávania naďalej predstavuje lákavý trh pre podvodníkov, ktorí k páchaniu podvodov využívajú korupciu a účty v daňových rajoch. Mnohé prípady podvodov súvisiace s verejným obstarávaním sú nadnárodného charakteru, keďže do ich nových scenárov je často zapojený verejný obstarávateľ z jedného členského štátu a uchádzači z niekoľkých iných členských štátov, ktorí svoju prácu opätovne zadávajú spoločnostiam so sídlom v iných krajinách.
  • Výskumné granty a príspevky na podporu zamestnanosti predstavujú výnosný podvodný biznis, v rámci ktorého sa podvody s dvojitým financovaním a podvody v oblasti podpory zamestnanosti stávajú čoraz obľúbenejšími.
  • Zločinecké siete využívajú zložité nadnárodné systémy na to, aby sa vyhli plateniu cla.
  • V posledných rokoch sa povaha pašovania cigariet výrazne zmenila, pričom pašeráci svoju pozornosť obracajú na „lacné cigarety určené pre čierny trh“, resp. neznačkové cigarety.

Úrad OLAF ako centrum inovácií

Úrad OLAF v posledných rokoch výrazne investoval do najinovatívnejších technológií a nástrojov v oblasti vyšetrovania. Vďaka tomu získal najmodernejšie forenzné a analytické nástroje, ktoré mu aj naďalej zabezpečujú popredné miesto v celosvetovom boji proti podvodom. V roku 2016 použil úrad OLAF tieto nástroje okrem iného aj na analýzu panamských dokumentov (tzv. Panama Papers), následkom ktorej začal mnoho vyšetrovaní.

Úrad OLAF sa aktívne zapája do rozvoja politiky boja proti podvodom

Úrad pravidelne zastáva popredné miesto pri rokovaniach o legislatívnych textoch týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ pred spreneverou a korupciou. V roku 2016 bol dosiahnutý pokrok v súvislosti s dvoma dôležitými politickými iniciatívami, v ktorých zohrával úrad OLAF aktívnu úlohu. V prvom prípade sa rozhodlo, že závažné trestné činy v oblasti DPH, ktoré majú za následok škody vo výške najmenej 10 miliónov EUR, sa začlenia do rozsahu pôsobnosti smernice o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (tzv. smernica o ochrane finančných záujmov). Zároveň sa zistilo, že ak sa nedosiahne jednomyseľnosť, bude v zmysle postupu posilnenej spolupráce ustanovená Európska prokuratúra (EPPO). Úrad OLAF a EPPO budú úzko spolupracovať nie len na tom, aby boli podvodníci odhalení, ale aj odovzdaní spravodlivosti.

Perspektíva do budúcnosti

Napriek tomu, že je úrad OLAF moderným vyšetrovacím orgánom, ktorý je schopný riešiť aj tie najzložitejšie cezhraničné podvody, jeho generálny riaditeľ Giovanni Kessler tvrdil, že nástroje, ktoré úradu OLAF poskytli zákonodarcovia, treba modernizovať, aby sa úrad dokázal prispôsobiť súčasnému podvodnému prostrediu. „Podľa mňa budú v budúcnosti potrebné reformy,“ uviedol generálny riaditeľ úradu OLAF. „Ako vyšetrovatelia bojujúci proti podvodom potrebujeme tie správne nástroje, ktoré nám umožnia prešetrovať prípadné nelegálne toky finančných prostriedkov, sledovať tok peňazí v celom podvodnom reťazci, ako aj získať voľný prístup do priestorov hospodárskych subjektov alebo inštitúcií, ktoré sú do podvodnej činnosti pravdepodobne zapojené,“ dodal.

Kessler, ktorý vstúpil do posledného roka svojho funkčného obdobia, poukázal na to, že vďaka svojej úplnej nezávislosti dosiahol úrad OLAF vynikajúce výsledky, že jeho zamestnanci sú plne oddaní práci pre blaho občanov Európskej únie a že ho riadi súdržný tím manažérov, ktorí do činnosti úradu vliali novú dynamiku. „Na ďalšie pôsobenie úradu sa pozerám s veľkou dôverou,“ povedal riaditeľ Kessler.

Úplné znenie správy je k dispozícii tu.

Poslanie, mandát a právomoci úradu OLAF:

Poslaním úradu OLAF je odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ.

Úrad OLAF plní svoje poslanie tým, že:
• vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky daňovníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest a rastu v Európe,
• prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ tým, že vyšetruje závažné pochybenia zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
• vypracováva účinnú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

V rámci svojej nezávislej vyšetrovacej úlohy môže úrad OLAF vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:
• všetky výdavky EÚ, pričom hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc,
• niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
• podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Ďalšie informácie:

Alina BUREA    
Hovorkyňa     
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefón: +32 2 295 73 36  
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu) 
http://ec.europa.eu/anti-fraud  
Twitter: @OLAFPress    

Silvana ENCULESCU
Zástupkyňa hovorkyne
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefón: +32 2 298 17 64
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. mája 2017
Autor/autorka
Európsky úrad pre boj proti podvodom
News type
  • OLAF press release