Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké31 maj 2017Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

OLAF 2016: I täten för kampen mot bedrägeri genom omfattande gränsöverskridande utredningar

31/05/2017

PRESS RELEASE No 08/2017

PDF version (185.75 KB)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) höjde insatserna under 2016 och fokuserade på omfattande, gränsöverskridande utredningar, som ofta ledde till finansiella rekommendationer om återkrav på miljontals euro. OLAFs utredare utnyttjade sin kompetens till förmån för EU:s skattebetalare bland annat genom att rekonstruera ett omfattande bedrägerisystem för att spåra stulna EU-medel från ett transportprojekt på 1,7 miljarder euro och att rekommendera återkrav på 26,7 miljoner euro som en kriminell liga kommit över genom bedrägeri.  

Genom att belysa utstuderade gränsöverskridande bedrägerimönster och samordna med nationella myndigheter och EU-organ för att ställa bedragarna inför rätta var OLAFs bidrag väsentligt för att säkerställa att EU-medlen kan nå de medborgare som behöver dem mest.

OLAFs utredande verksamhet under 2016 i siffror:

  • OLAF avslutade 272 ärenden och påbörjade 219 nya utredningar, ett stort antal ärenden med tanke på att personalen kontinuerligt har minskat i antal.
  • OLAF utfärdade 346 rekommendationer till berörda nationella myndigheter och EU-organ, vilket gör det möjligt att återkräva 631 miljoner euro till EU:s budget och att ställa bedragarna till svars.
  • OLAF har lyckats med att ytterligare avkorta sina utredningar, som slutfördes på i genomsnitt 18,9 månader – ett nytt rekord för byrån.

OLAF kartlägger tendenser i fråga om bedrägerier som omfattar EU-medel

OLAFs unika befogenheter gör att byrån kan få en fullständig bild av den föränderliga karaktären hos bedrägerier som omfattar EU-medel. Med hjälp av information som samlats in under utredningar har OLAF analyserat de tydligaste tendenserna i fråga om bedrägerier i en empirisk studie om hur brottslingar har anpassat sig till den nya ekonomiska och regleringsmässiga situationen genom att hela tiden hitta på nya och kreativa sätt att komma över EU-medel. Nedan följer i korthet resultaten av OLAFs analys:

  • Offentliga upphandlingar är fortfarande en attraktiv marknad för bedragare, som använder korruption och konton i utlandet som hjälpmedel för att begå bedrägerier. Många bedrägeriärenden som rör upphandlingar är gränsöverskridande, eftersom nya bedrägeriscenarier ofta inbegriper en upphandlande myndighet i en medlemsstat och anbudsgivare från flera andra medlemsstater som lägger ut arbetet på entreprenad till företag som i sin tur är baserade i andra länder.
  • Forsknings- och anställningsbidrag utgör en lönsam bedrägeribransch, där dubbelfinansiering och bedrägeri med sysselsättningsstöd blir allt vanligare.
  • Kriminella nätverk använder sig av komplexa gränsöverskridande system för att undgå tullar.
  • Cigarettsmugglingen har förändrats avsevärt under de senaste åren, då smugglare har fokuserat på olaglig handel med så kallade ”cheap whites”, eller icke varumärkta cigaretter.

OLAF som ett nav för innovation

Under de senaste åren har OLAF gjort stora investeringar i de mest innovativa utredningsteknikerna och utredningsverktygen. Det har hjälpt OLAF att skaffa toppmoderna kriminaltekniska och analytiska verktyg, som garanterar att byrån fortsätter att gå i bräschen för den globala kampen mot bedrägerier. Under 2016 har OLAF använt bland annat dessa verktyg för att analysera Panamadokumenten, vilket har lett till att byrån har inlett ett antal utredningar.

OLAF deltar aktivt i utarbetandet av politik mot bedrägeri

Byrån går regelbundet i spetsen för förhandlingar om rättsliga texter som handlar om att skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägerier och korruption. Under 2016 gjordes framsteg i fråga om två viktiga politiska initiativ där OLAF hade en aktiv roll. I det ena fallet beslöts det att allvarliga momsbrott, som orsakar skada på minst 10 miljoner euro, skulle inbegripas i tillämpningsområdet för direktivet om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Samtidigt blev det uppenbart att eftersom enhällighet inte kan nås skulle Europeiska åklagarmyndigheten inrättas genom ett förfarande för fördjupat samarbete. OLAF och Europeiska åklagarmyndigheten kommer att ha ett nära samarbete för att se till att bedragarna inte bara identifieras utan faktiskt även ställs inför rätta.

Tankar om framtiden

Även om OLAF är ett modernt utredningsorgan som kan lösa till och med de mest komplicerade gränsöverskridande bedrägeriärenden anser OLAFs generaldirektör Giovanni Kessler att de verktyg som lagstiftarna har gett OLAF måste uppdateras för att byrån ska kunna anpassa sig till dagens bedrägerivärld.

– Enligt mig bör reform vara ledordet för framtiden, säger OLAFs generaldirektör. Som utredare av bedrägerier behöver vi de rätta verktygen för att undersöka eventuellt olagliga finansiella flöden, för att följa pengarna längs hela bedrägerikedjan, samt öppen tillgång till lokalerna för de ekonomiska aktörer eller institutioner som kan ha varit inblandade i bedrägeriverksamhet, tillägger han.

Giovanni Kessler går nu in i det sista året av sitt uppdrag och påpekar att OLAF har uppnått utmärkta resultat under fullständig oavhängighet, med en personal som helt ägnar sig åt att arbeta för de europeiska medborgarna, och med stöd av en sammanhållen grupp chefer som har blåst nytt liv i byråns arbete.

– När jag tänker på framtiden har jag fullständig tillförsikt om vad som väntar byrån, säger Giovanni Kessler.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

OLAFs uppdrag, mandat och befogenheter

OLAFs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier som omfattar EU-medel.

OLAF fullgör sitt uppdrag genom att
• utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
• bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner samt
• utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan OLAF utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen, i fråga om
• EU:s alla utgifter- De viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till tredjeländer
• liksom vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar,
• samt misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

Ytterligare information kan fås från:

Alina BUREA   
Talesperson    
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32 2 295 73 36 
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Biträdande talesperson
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32 2 298 17 64
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Översikt

Publiceringsdatum
31 maj 2017
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release