Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué6 juni 2018Europees Bureau voor fraudebestrijding

OLAF in 2017: omvangrijk speurwerk roept complexe fraude een halt toe

06/06/2018

PERSBERICHT Nr. 05/2018

PDF version (196.72 KB)

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) rondde in 2017 grootschalige onderzoeken af en toonde andermaal in staat te zijn om complexe fraudeconstructies in Europa en daarbuiten op te sporen en te onderzoeken. De door OLAF onderzochte zaken varieerden van grootschalige onderwaardering waarbij fraudeurs winst maakten door valselijk lage waarden te declareren voor goederen bij invoer in de EU tot gevallen van verduistering van landbouwsubsidies door georganiseerde criminele bendes, en fraude bij grote infrastructuurprojecten. De trends op het gebied van fraudeonderzoek, evenals concrete door OLAF geleide zaken en operaties worden gepresenteerd in het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Op de persconferentie bij de voorstelling van het verslag zei de waarnemend directeur-generaal van het Bureau, Nicholas Ilett, het volgende: “De onderzoeksresultaten in 2017 tonen dat ons werk cruciaal is om het geld van de Europese belastingbetaler te beschermen en te waarborgen dat EU-fondsen geen fraude en corruptie financieren, maar projecten die een echte meerwaarde opleveren voor de burgers.

Onderzoeksresultaten van OLAF in 2017 in cijfers:

  • OLAF rondde 197 onderzoeken af en deed 309 aanbevelingen aan de bevoegde nationale en EU-autoriteiten.
  • OLAF beval aan ruim 3 miljard EUR terug te vorderen voor de EU-begroting. Dit uitzonderlijk hoge bedrag is afkomstig van grootschalige onderwaarderingsfraudezaken die OLAF in 2017 afrondde.
  • OLAF opende 215 nieuwe onderzoeken na 1111 eerste analyses door OLAF-deskundigen.
  • Ondanks de complexiteit van de zaken, en zonder extra personeel, is OLAF erin geslaagd de totale onderzoeksduur verder te reduceren tot 17,6 maanden gemiddeld.

Trends in fraudeonderzoek:

Vanwege de transnationale dimensie van zijn werkzaamheden beschikt OLAF over een unieke kijk op de veranderende aard van fraude in heel Europa. Voor het tweede opeenvolgende jaar analyseert OLAF in dit verslag enkele van de meest in het oog springende trends die uit de OLAF-onderzoeken kunnen worden afgeleid:

  • corruptie, belangenverstrengeling en manipulatie van aanbestedingsprocedures komen bij fraude met EU-structuurfondsen nog steeds vaak voor; in sommige gevallen zit de georganiseerde misdaad erachter;
  • er is in toenemende mate gepoogd fraude te plegen met steun die is bestemd voor onderzoek of de vluchtelingencrisis;
  • het ontduiken van douanerechten wordt georganiseerd via transnationale criminele constructies.

De unieke rol van OLAF bij de bestrijding van fraude met inkomsten door middel van wereldwijd speurwerk:

OLAF presenteert in dit verslag een gedetailleerd overzicht van zijn activiteiten ter bescherming van de EU-inkomsten door afronding van een reeks onderzoeken op dit gebied in 2017. De realiteit leert dat criminele organisaties er snel bij zijn om lacunes in de wetgeving of in de operationele capaciteit van de douanediensten om over de grenzen heen op te treden, uit te buiten. In dit verband speelt OLAF vanwege zijn vermogen om transnationaal te opereren en snel informatie te verzamelen en te delen een cruciale rol bij het voorkomen en bestrijden van fraude met inkomsten, alsook inzake het ondersteunen van de nationale douanediensten bij deze veeleisende opdracht.

Bijdrage tot het EU-beleid ter bestrijding van fraude:

OLAF wordt regelmatig nauw betrokken bij onderhandelingen over wetgevende teksten inzake de bescherming van de financiële belangen van de EU tegen fraude en corruptie. Het besluit tot oprichting van een Europees Openbaar Ministerie in 2017 was een mijlpaal op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. OLAF staat sinds ruim een decennium ten volle achter dit project en zal met het EOM blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat belastinggeld doeltreffend wordt beschermd tegen fraude en corruptie.

Voor het volledige rapport kunt u hier klikken.

OLAF: missie, opdracht en bevoegdheden:
OLAF heeft als missie fraude met EU-gelden op te sporen, te onderzoeken en een halt toe te roepen.

Daartoe:
• onderzoekt OLAF op onafhankelijke wijze fraude en corruptie waarmee geld van de EU is gemoeid, om te waarborgen dat het geld van de Europese belastingbetalers volledig terechtkomt bij projecten om de schepping van werkgelegenheid en groei in Europa te stimuleren;
• draagt OLAF bij tot het versterken van het vertrouwen van de burgers in de instellingen van de EU door wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen te onderzoeken;
• ontwikkelt OLAF een solide fraudebestrijdingsbeleid van de EU.

In het kader van zijn onderzoekstaak kan OLAF onafhankelijk aangelegenheden onderzoeken die verband houden met fraude, corruptie en andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden en betrekking hebben op:
• alle uitgaven van de EU: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn de structuurfondsen, de fondsen voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de directe uitgaven en externe steun;
• sommige onderdelen van de EU-ontvangsten, met name de douanerechten;
• vermoedens van wangedrag van leden en personeel van de instellingen van de EU.

Meer informatie:

Alina BUREA
Woordvoerder
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Telefoon: +32(0)2 29-57336
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 juni 2018
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
OLAF press release