Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké6 juni 2018Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olaf 2017: omfattande utredningar stoppar komplexa bedrägeriupplägg

06/06/2018

PRESSMEDDELANDE nr 5/2018

PDF version (196.93 KB)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) slutförde storskaliga utredningar under 2017, och demonstrerade igen sin förmåga att upptäcka och utreda komplexa bedrägeriupplägg i och utanför EU. Bland ärendena märks omfattande bedrägerier med hjälp av undervärdering, där bedragare tillskansat sig pengar genom att deklarera felaktigt låga värden på varor som importerats till EU. I andra ärenden har Olaf lyckats komma åt kriminella grupper som lurar till sig jordbruksstöd och i ytterligare andra ärenden har utredarna upptäckt bedrägerier i stora infrastrukturprojekt. Både tendenser i bedrägeri­utredningarna samt specifika ärenden och Olaf-ledda insatser presenteras i den årliga rapport som offentliggörs i dag.  

Vid presskonferensen där rapporten lades fram gjorde Olafs tillförordnade generaldirektör Nicholas Ilett följande uttalande:   
–Utredningsresultaten för 2017 visar att vårt arbete är väsentligt för skyddet av EU-skattebetalarnas pengar och för att EU-stöden inte ska gynna korruption och bedrägeri i stället för att finansiera projekt som kan ge medborgarna ett verkligt mervärde.

Olafs utredande verksamhet under 2017 i siffror:

  • Olaf avslutade 197 utredningar och utfärdade 309 rekommendationer till berörda nationella myndigheter och EU-myndigheter.
  • Olaf rekommenderade återkrav på över 3 miljarder euro till EU:s budget. Denna exceptionellt höga siffra beror på de omfattande bedrägeriärenden genom undervärdering som Olaf avslutade under året.
  • Olaf påbörjade 215 nya utredningar, efter 1 111 preliminära analyser som utförts av experter inom byrån.
  • Trots att personalen inte utökats och trots ärendenas komplexitet har Olaf lyckats ytterligare förkorta längden på sina utredningar till i genomsnitt 17,6 månader.

Tendenser som uppdagats i bedrägeriutredningarna:

Den gränsöverskridande dimensionen i Olafs arbete gör att byrån får en unik inblick i den föränderliga karaktär som bedrägerierna har i EU. För andra året innehåller rapporten en analys av några av de mest framträdande tendenser som avslöjats i Olafs utredningar:

  • Korruption, intressekonflikter och manipulering av anbudsförfaranden är fortsatt vanligt förekommande bedrägerityper som påverkar EU:s strukturfonder, med några exempel på organiserade kriminella grupper som försöker lura till sig medel.
  • Bedragare försöker allt oftare lura till sig medel avsedda för forskning eller flyktingkrisen.
  • Undanhållande av tullavgifter organiseras med hjälp av gränsöverskridande brottsupplägg.

Olafs unika roll i bekämpningen av inkomstbedrägerier med globala utredningar:

I rapporten lägger Olaf fram en detaljerad översikt över verksamhet som syftar till att skydda EU:s inkomster, med en rad utredningar på detta område slutfördes under 2017. Alla eventuella luckor i regelverket eller tullförvaltningarnas operativa kapacitet att agera över gränserna utnyttjas snabbt av organiserade kriminella grupper. Tack vare sin förmåga att verka över gränserna och snabbt samla in och utbyta information spelar Olaf en avgörande roll när det gäller att förebygga och bekämpa inkomstbedrägerier och att bistå de nationella tullförvaltningar i deras utmanande arbete.

Bidrag till EU-återgärder för att motverka bedrägerier:

Olaf är ofta ledande i förhandlingar om lagstiftningstexter som ska skydda EU:s ekonomiska intressen mot bedrägerier och korruption. Beslutet år 2017 att inrätta en europeisk åklagarmyndighet utgjorde en milstolpe i skyddet av EU:s ekonomiska intressen. Olaf har i mer än tio år outtröttligt arbetat för att stödja detta projekt, och kommer att arbeta jämsides med denna myndighet för att skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt ska kunna skyddas mot bedrägeri och korruption.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Olafs uppdrag, mandat och befogenheter
Olafs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier som omfattar EU-medel.

Olaf fullgör sitt uppdrag genom att
• utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
• bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner samt
• utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan Olaf utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen i fråga om
• alla EU-utgifter, där de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till tredjeländer,
• vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar, samt
• misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

Ytterligare information kan lämnas av:

Alina BUREA
Talesperson
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32(0)2 29-57336
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Översikt

Publiceringsdatum
6 juni 2018
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release