Põhisisu juurde
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade10. juuni 2021Euroopa Pettustevastane Amet

OLAF aastal 2020: peatame pettused ja kaitseme eurooplasi

10/06/2021

PRESSITEADE nr 12/2021

PDF version (249.91 KB)

2020. aastal oli Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) üks peamisi tegevusvaldkondi ELi kodanike kaitse koroonaviiruse pandeemiaga seotud võltsitud ja ebakvaliteetsete meditsiiniseadmete eest. OLAF on kohandanud oma töömeetodeid, et võtta arvesse liikumis- ja reisipiirangutest tekkivaid probleeme, ning jätkanud uurimisi, et kaitsta ELi eelarvet keerukate pettusskeemide, võltsimise, smugeldamise, korruptsiooni ja huvide konfliktide eest. Lõpetatud on rohkem kui 200 uurimist ja soovitatud sisse nõuda rohkem kui 293 miljonit eurot ning seeläbi on OLAF jätkuvalt taganud, et ELi raha kasutatakse otstarbekohaselt ja õigetes valdkondades kõigi hüvanguks.

Peadirektor Ville Itälä ütles OLAFi 2020. aasta aruande avaldamist kommenteerides järgmist: „2020. võis olla mitmel moel ainulaadne aasta, aga OLAFi uurimiste käigus avastati samad kokkumängu, huvide konflikti, pakkumustega manipuleerimise, rahapesu ja muude rikkumiste mustrid kui igal aastal. See näitab selgelt, et pandeemia ei ole võimalikke pettureid peatanud. Viiruse tõttu tekkinud uued pettusvõimalused, eelkõige võltsitud või ebakvaliteetsete toodete, näiteks näomaskide ja käte desinfitseerimisvahendite tulusal turul, muutsid OLAFi tööd 2020. aastal isegi raskemaks. Olen väga uhke, et minu OLAFi kolleegid tulid uute väljakutsetega nii hästi toime, jätkasid võimaluste piires vastupidavalt, loovalt ja paindlikult tavapärast tööd ning kaitsesid Euroopa kodanikke kõigist pandeemiast põhjustatud väljakutsetest hoolimata.“

OLAFi uurimistegevus 2020. aastal:

  • OLAF on viinud lõpule 230 uurimist ja esitanud asjaomastele riiklikele ja ELi ametiasutustele 375 soovitust;
  • OLAF on soovitanud ELi eelarvesse tagasi nõuda 293,4 miljonit eurot;
  • oma ekspertide tehtud 1098 eelanalüüsi põhjal on OLAF algatanud 290 uut uurimist.

Pettusevastaste uurimiste arengusuunad:

lisaks COVID-19 pandeemiaga seotud võltsitud meditsiinitoodetele ja isikukaitsevahenditele avastasid OLAFi uurijad aastaaruande kohaselt 2020. aastal mitu muud pettustega seotud arengusuunda. Nende hulka kuuluvad:

  • abisaajate ja töövõtjate vahelised huvide konfliktid ja kokkumängud, eelkõige riigihangete valdkonnas;
  • võltsitud või tegelikust suuremad arved, korruptsioon ja huvide konfliktid põllumajanduse ja maaelu arengu rahastamise valdkonnas, kus toimub sageli rahapesu;
  • pettused teaduse rahastamise valdkonnas;
  • sigarettide ja tubaka smugeldamine;
  • keskkonda ja elurikkust mõjutavad pettused.

Miljonite väärtuses pettusekatsed

Nagu eelmistel aastatel, oli ka 2020. aastal üks peamisi OLAFi kindlaks tehtud arengusuundi petturid, kes manipuleerivad hangete ja pakkumustega, et omastada ELi vahendeid. Petuskeemid ulatuvad sageli mitmesse ELi liikmesriiki ja hõlmavad keerukaid rahapesukavasid ebaseaduslike tulude pesemiseks. Ühel juhul, millega olid seotud Rumeenia, Itaalia, Belgia ja Hispaania, soovitas OLAF sisse nõuda 25 miljonit eurot. Selle juhtumi puhul pesti maanteetaristu jaoks mõeldud raha omavahel seotud äriühingute kaudu, tasudes fiktiivsete teenuste osutamise eest. OLAFi hinnangul oli hankeleping juba algselt sõlmitud kahtlaste sidemete tõttu riigiasutustega. Aastaaruandes leidub veel näiteid, sh pettused teadusuuringute, põllumajanduse, maaelu arengu ja sotsiaalfondide valdkonnas. Teatavatel juhtudel avastas OLAF, et ELi vahendid on saadud pettuse teel, võltsitud dokumentide alusel, ning mitmel juhul toimus rahapesu.

Tervise, ohutuse ja keskkonna kaitse

Võltsijad nägid suuri teenimisvõimalusi selles, et COVID-19 pandeemia tulemusena suurenes ootamatult ja märkimisväärselt nõudlus isikukaitsevahendite järele. OLAF on võltsijaid uurinud alates 2020. aasta märtsist ja on siiani teinud kindlaks üle 1000 kahtlase ettevõtja. Ta on aidanud arestida miljoneid eksemplare pandeemiaga seotud ebakvaliteetseid või võltsitud tooteid, eelkõige näomaske, aga ka käte desinfitseerimisvahendeid ja testimiskomplekte. Tervist ja ohutust on OLAF kaitsnud ka sel teel, et on koostöös oma partneritega hoidnud võltsitud toidud ja joogid eemal ELi tarbijatest. Näiteks ühe operatsiooni tulemusena arestiti ligikaudu 1,3 miljonit liitrit võltsitud veini ja alkohoolseid jooke. Ka keskkond jäi OLAFi radarile, kuna petturid ja smugeldajad pööravad sellele üha suuremat tähelepanu. OLAF osales ebaseaduslike pestitsiidide arestimises ning aitas hoida mitu tonni külmutusgaasi (HFC) EList eemal. Ühel 14-tonnisel HFC lastil, mille OLAF 2020. aastal arestis, oleks olnud sama keskkonnamõju kui 38 lennul Amsterdamist Sydneysse ja tagasi, kui seda ei oleks blokeeritud.

Sigaretid ja tubakas kolmandatest riikidest ja EList

Tubakatooted moodustavad suure osa smugeldatud ja võltsitud kaubast, millega OLAF igal aastal tegeleb. 2020. aastal arestisid OLAF ja tema partnerid kokku peaaegu 370 miljonit sigaretti, mis olid pärit kolmandatest riikidest ja mida oli kavas ELis ebaseaduslikult müüa. Samal ajal võitleb OLAF väga aktiivselt võltsijate vastu, kes toodavad ELis ebaseaduslikult sigarette. Kolmeaastase operatsiooni tulemusena, milles osales kümme riiki, arestiti 95 miljonit ebaseaduslikku sigaretti ja 300 tonni tubakat, peeti kinni 200 isikut ja hoiti ära ligikaudu 80 miljoni euro väärtuses rahalist kahju. OLAF osales ka kolmes peamises operatsioonis, mis olid seotud vesipiibutubakaga, millele smugeldajad on viimastel aastatel üha rohkem tähelepanu pööranud.

Link aruande täistekstile on siin.

OLAFi ülesanded, volitused ja pädevus:

OLAFi ülesanne on avastada ja uurida ELi vahenditega seotud pettusi ning need peatada.

OLAF täidab oma ülesannet järgmiselt:
•    uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
•    aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskeid üleastumisi;
•    töötab välja ELi pettusevastase strateegia.

Sõltumatu uurimistegevuse raames võib OLAF uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad:
•    kõiki ELi kulutusi: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu,
arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
•    teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
•    kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskete üleastumiste kohta.

Kui OLAF on oma uurimise lõpetanud, siis peavad pädevad ELi ja riiklikud ametiasutused uurima ja otsustama, kas võtta OLAFi soovituste asjus järelmeetmeid. Eeldatakse, et kõik asjaomased isikud on süütud, kuni nende süüd on tõendatud pädevas liikmesriigi või ELi kohtus.

Lisateave:

Jana CAPPELLO
pressiesindaja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-85549
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
pressiesindaja asetäitja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-91606
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. juuni 2021
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
OLAF press release