Gå direkt till innehållet
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké10 juni 2021Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olaf 2020 – Bedrägeribekämpning, skydd för EU:s invånare

10/06/2021

PRESSMEDDELANDE nr 12/2021

PDF version (202.15 KB)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) bedrev under 2020 viktigt arbete för att skydda EU:s invånare mot förfalskad eller undermålig medicinsk utrustning med koppling till covid-19-pandemin. Olaf fick anpassa sina arbetsmetoder till de utmaningar som nedstängningar och reserestriktioner har inneburit men har fortsatt sina utredningar för att skydda EU:s budget mot komplexa bedrägerier, förfalskningar, smuggling, korruption och intressekonflikter. Över 200 utredningar kunde avslutas och Olaf rekommenderade återkrav på över 293 miljoner euro för att säkerställa att EU:s pengar används på det sätt och för de ändamål som det var tänkt, dvs. till allas nytta.

– Det gångna året 2020 var visserligen speciellt på många sätt, men precis som alla andra år har Olafs utredningar avslöjat otillåten samverkan, intressekonflikter, manipulerade anbudsförfaranden, penningtvätt och så vidare, vilket tydligt visar att potentiella bedragare inte har stoppats av pandemin, säger Olafs generaldirektör Ville Itälä i en kommentar till Olafs årsrapport för 2020. Olaf har ställts inför nya utmaningar under 2020 i spåren av pandemin, inte minst i form av de nya möjligheterna till bedrägerier på den lukrativa marknaden för förfalskade eller undermåliga produkter, såsom munskydd och handsprit. Jag är enormt stolt över hur mina kollegor inom Olaf på ett mycket skickligt sätt har kunnat stå upp mot dessa utmaningar, visat prov på motståndskraft, kreativitet och flexibilitet och fortsatt arbeta så normalt som möjligt för att EU:s invånare ska kunna känna sig trygga trots pandemins alla utmaningar.

Olafs utredande verksamhet under 2020:

  • Olaf avslutade 230 utredningar och utfärdade 375 rekommendationer till berörda nationella myndigheter och EU-myndigheter.
  • Olaf rekommenderade återkrav på 293,4 miljoner euro till EU:s budget.
  • Olaf påbörjade 290 nya utredningar, efter 1 098 preliminära analyser som utförts av experter inom byrån.

Trender som uppdagats i bedrägeriutredningarna

Årsrapporten visar att Olafs utredare – utöver förfalskade medicinska produkter och förfalskad personlig skyddsutrustning med koppling till covid-19-pandemin – upptäckte en rad andra trender på bedrägeriområdet under 2020, bl.a.

  • intressekonflikter och otillåten samverkan mellan stödmottagare och uppdragstagare (särskilt inom offentlig upphandling),
  • falska eller orimligt höga fakturor, korruption och intressekonflikter i samband med jordbruks- och landsbygdsutvecklingsstöd, ofta förenat med penningtvätt,
  • bedrägeri med forskningsmedel,
  • cigarett- och tobakssmuggling,
  • bedrägerier som påverkar miljön och den biologiska mångfalden.

Bedrägeriförsök till mångmiljonbelopp

Liksom under tidigare år var en av de viktigaste trenderna som Olaf identifierade under 2020 bedragare som manipulerat upphandlingsförfaranden för att tillskansa sig EU-medel. Bedrägerierna spänner ofta över ett flertal EU-medlemsstater och inbegriper komplexa system för att tvätta illegala medel. I ett ärende som rörde Rumänien, Italien, Belgien och Spanien rekommenderade Olaf återkrav på 25 miljoner euro. Pengar som skulle ha gått till väginfrastruktur tvättades i stället via olika företag och genom betalningar för fiktiva tjänster, och dessutom tilldelades uppdragen till att börja med via en, som Olaf fann vara misstänkt, förbindelse inom de nationella myndigheterna. I årsrapporten återfinns andra exempel som bl.a. gäller bedrägerier med inriktning på forskning, jordbruk, landsbygdsutveckling och sociala fonder. I vissa fall avslöjade Olaf hur EU-medel hade begärts på bedrägligt sätt på grundval av förfalskade handlingar och många fall var dessutom förenade med penningtvätt.

Skydd av hälsa, säkerhet och miljö

När covid-19-pandemin ledde till att efterfrågan på personlig skyddsutrustning plötsligt ökade enormt såg förfalskare stora affärsmöjligheter. Olaf har följt dem tätt i spåren ända sedan i mars 2020 och har hittills identifierat över 1 000 misstänkta aktörer och hjälpt till att beslagta miljontals undermåliga eller förfalskade artiklar med koppling till pandemin, särskilt munskydd, men även handsprit och testkit. Vad gäller skyddet av hälsa och säkerhet har Olaf gemensamt med sina samarbetspartner skyddat konsumenterna i EU från förfalskade livsmedel och drycker. En insats avslutades t.ex. med att cirka 1,3 miljoner liter förfalskat vin och andra förfalskade alkoholhaltiga drycker beslagtogs. Miljön har också stått i fokus för Olafs arbete då bedragare och smugglare i allt högre grad inriktar sig på miljöområdet. Olaf har medverkat vid beslag av olagliga bekämpningsmedel och bidragit till att tonvis med olagliga kylmedelsgaser (fluorkolväten) har kunnat hållas utanför EU. En last med 14 ton fluorkolväten som tack vare Olaf beslagtogs under 2020 skulle ha haft samma miljöpåverkan som 38 flygningar tur och retur från Amsterdam till Sydney om den inte hade stoppats.

Cigaretter och tobak från länder utanför och inom EU

Tobaksprodukter står varje år för en stor del av de smugglade eller förfalskade varor som Olaf koncentrerar sitt arbete på. Under 2020 beslagtog Olaf tillsammans med sina samarbetspartner sammanlagt nästan 370 miljoner cigaretter från länder utanför EU avsedda för illegal försäljning i EU. Samtidigt bedriver Olaf också ett mycket aktivt motverkande arbete mot förfalskare som ägnar sig åt illegal tillverkning av cigaretter inom EU. En insats som pågick under tre år med tio länder involverade ledde till beslag av 95 miljoner illegala cigaretter och 300 ton tobak, med över 200 gripanden och en avvärjd ekonomisk skada på uppemot 80 miljoner euro. Olaf deltog också i tre stora insatser som gällde vattenpipstobak, som har blivit en allt populärare smuggelvara under de senaste åren.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Olafs uppdrag, mandat och befogenheter
Olafs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier med EU-medel.

Olaf fullgör sitt uppdrag genom att
•    utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
•    bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner samt
•    utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan Olaf utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen i fråga om
•    alla EU-utgifter, där de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, utvecklingsfonder, direkta utgifter och bistånd till tredjeländer,
•    vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar, samt
•    misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

När Olaf har avslutat sin utredning är det de behöriga EU-myndigheterna och de nationella myndigheterna som ska granska och besluta om hur Olafs rekommendationer ska följas upp. Alla berörda personer betraktas som oskyldiga till dess att de har befunnits vara skyldiga i en behörig nationell domstol eller EU-domstol.

Ytterligare information kan lämnas av

Jana CAPPELLO
Talesperson
Europeiska byrån förbedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32(0)2 29-85549
Epost: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
Biträdande talesperson
Europeiska byrån förbedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32(0)2 29-91606
Epost: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Översikt

Publiceringsdatum
10 juni 2021
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release