Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade31 Mai 2016Euroopa Pettustevastane Amet

OLAF ohjeldas 2015. aastal piiriüleseid pettusi ja viis lõpule rekordarvu uurimisi

31/05/2016

PRESSITEADE nr 8/2016

PDF version (179.62 KB)

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) tegi 2015. aastal mitmekesist ja olulist tööd. Keerulised juhtumid hõlmasid näiteks Aafrika keskkonnaprojektiga seotud pettuse uurimist, koostööd Jaapani ja Malaisia võimudega juhtumis, kus dumpinguvastastest tollimaksudest kõrvalehoidmine toimus mitmemiljonilises mahus, ning võltsšampooni tootva kuritegeliku võrgustiku lammutamist Hispaanias. OLAFi uurimistegevus oli väga edukas – lõpule viidi viimaste aastate suurim arv uurimisi, ohjeldati piiriüleseid pettusi ning saavutati reaalseid tulemusi ELi maksumaksjate raha kaitsmisel.

„Meie 2015. aasta uurimised andsid veelkord kinnitust sellest, et riigipiirid ebaseaduslikku tegevust ei peata“, ütles OLAFi peadirektor Giovanni Kessler. „Usun, et oleme eduka uurimistegevuse ja arvukate lõpuleviidud uurimistega Euroopa kodanikke tulemuslikult teeninud ning aidanud tagada, et ELi raha ei satu mitte petiste taskutesse, vaid läheb sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse. Nüüd on meil vaja asjakohast raamistikku, mis annab riikidele võimaluse teha pettuste vastu võitlemisel tõhusat koostööd. Seepärast tuleb jätkata tööd Euroopa Prokuratuuri loomiseks”, lisas ta.

OLAFi uurimistegevus 2015. aastal:

  • Aastal 2015 viis OLAF lõpule 304 uurimist – see arv on ameti jaoks rekordiline. Seejuures keskenduti pikaajaliste menetluste arvu vähendamisele.
  • OLAF algatas 2015. aastal 219 uut uurimist. Arvestades, et juurdlustöötajate arv vähenes, on see väga hea tulemus.
  • OLAF hindas rohkem uurimise seisukohast huvipakkuvaid teateid lühema aja jooksul ning suutis 1442 valitud teatest 90% puhul viia hindamise lõpule kahe kuu jooksul.
  • OLAF esitas asjaomastele liikmesriikide ja ELi asutustele aasta jooksul 364 soovitust. Nende eesmärk on võimaldada ebakorrektselt kasutatud ELi vahendite sissenõudmist ning petiste kohtu ette toomist.
  • Suurim osa uurimistegevusest oli ka sel aastal seotud struktuurifondidega. OLAF soovitas liikmesriikide ja ELi asutustel nõuda ELi eelarvesse tagasi 888,1 miljonit eurot.

OLAF on saavutanud pärast tegevuse ümberkorraldamist täie töövõimsuse

Selle aasta tulemused näitavad, et neli aastat pärast 2012. aasta ümberkorraldusi on OLAF kõigis tegevusvaldkondades oluliselt tõhusam. OLAF on algatanud ja lõpule viinud rohkem uurimisi kui enne oma tegevuse ümberkorraldamist: algatatud on 83% ja lõpule viidud 93% rohkem uurimisi. Seda kõike on tehtud palju kiiremini kui varem. Võrreldes 2012. aasta eelse ajaga on pikaajaliste uurimiste osakaalu vähendatud peaaegu poole võrra.

OLAF keskendub salasigarettide vastasele võitlusele

OLAF on teinud edusamme tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemisel. Uurimiste ja koordineerimisjuhtumite ning koostöös ELi liikmesriikide ja kolmandate riikidega korraldatud ühiste tollioperatsioonide kaudu aitas OLAF riikide ametiasutustel konfiskeerida 2015. aastal 619 miljonit salasigaretti.

OLAF edendab Euroopa pettusevastast poliitikat

OLAF andis 2015. aastal olulise panuse Euroopa Komisjoni seadusandlike algatuste valmimisse, osaledes eriti aktiivselt läbirääkimistes Euroopa Komisjoni ettepaneku üle Euroopa Prokuratuuri moodustamise kohta. OLAF on seisukohal, et Euroopa Prokuratuuri loomine lihtsustaks petiste kindlakstegemist ja kiirendaks nende vastutusele võtmise protsessi. See suurendaks märgatavalt ELi eelarve kaitset ja vähendaks riikide õiguskaitsealaste jõupingutuste praegust killustumist selles valdkonnas.

OLAF sõlmis 2015. aastal olulised halduskoostöö lepingud mitme rahvusvahelise organisatsiooniga, muu hulgas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Maailma Toiduprogrammiga. Nimetatud lepingud annavad OLAFile võimaluse tugevdada võitlust piiriüleste pettuste vastu, seda eelkõige ELi välisabi valdkonnas.

Link aruande täistekstile

OLAFi ülesanded, volitused ja pädevus:

OLAFi ülesanne on kindlaks teha, uurida ja peatada ELi vahenditega seotud pettusi.

Oma ülesande täitmiseks OLAF:
• uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
• aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete tõsiseid üleastumisi;
• edendab ELi pettusevastast strateegiat.

Sõltumatu uurimistegevuse raames võib OLAF uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad:
• ELi kulusid: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja
maaelu arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
• teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
• kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete tõsiste üleastumiste kohta.

Lisateave:

Alina BUREA     
pressiesindaja       
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)   
Telefon: +32 2 295 73 36   
E-post: olaf-media@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
pressiesindaja asetäitja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32 2 298 17 64
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
31 Mai 2016
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
OLAF press release