Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике23 Mай 2013 г.Европейска служба за борба с измамите

Доклад на OLAF за 2012 г.

23/05/2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 2/2013
23 май 2013 г.

Новите правила за извършване на разследвания повишиха ефективността на OLAF

Днес беше публикуван тринадесетият годишен доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), обобщаващ дейностите на OLAF през 2012 г.

През изминалата година, OLAF засили разследващия си капацитет и постигна значителни резултати. Разследванията на OLAF станаха по-ефективни, а общата средна продължителност на разследваните от OLAF случаи намаля със седем месеца — от 29,1 месеца през 2011 г. на 22,6 месеца през 2012 г. По-конкретно, към края на годината  продължителността на етапа на подбор на нови случаи беше значително съкратена - от 6,8 на 1,4 месеца. Тези подобрения дават възможност на OLAF да се справя по-добре с натовареността си, особено предвид факта, че обемът на постъпващата в OLAF информация постоянно се увеличава. През 2012 г., OLAF разгледа най-много случаи в досегашната си практика: 465 случая бяха приключени, докато предходната година те бяха 208. Тези случаи доведоха до отправяне на препоръки за възстановяване на 284 млн. евро.

„През 2012 г., OLAF запази високите нива на противодействие на измамите и продължи да води политика на нулева толерантност срещу корупцията. Представените в доклада отлични резултати показват, че OLAF отстоява ангажимента си за ефективност и високо качество на извършените разследвания. Сътрудничеството с нашите партньори и страните-членки е от съществено значение за постигането на оптимално въздействие в борбата срещу измамите. Предприемането на бързи и решителни действия e решаващ фактор за възстановяване на неправомерно използваните финансови средства на ЕС, както и за изправяне на извършителите пред правосъдието" заяви Джовани Кеслер, Генерален директор на OLAF.

Основни моменти от доклада:

  • През 2012 г., продължителността на случаите на разследване и координация спадна значително, като достигна средно  22,6 месеца, включително етапа на подбор, което представлява намаление от 22 % спрямо 2011 г.
  • Средната продължителност на етапа на подбор на случаите спадна от 6,8 на 1,4 месеца, което представлява намаление от 80 % в сравнение с 2011 г. Чрез въвеждането на нови и по-добри процедури за подбор, OLAF може по-бързо да вземе решение дали да започне дадено разследване.
  • В резултат на извършените разследвания, OLAF отправи финансови препоръки за възстановяване на 284 млн. евро. Към датата на публикуване на доклада, сумата, отчетена като възстановена от компетентните органи през 2012 г., е в размер на 94,5 млн. евро.
  • OLAF получи и обработи по-голям обем от постъпваща информация: 1264 сигнала през 2012 г., което е с 21 % повече спрямо 2011 г. Въпреки че, така постъпилата информация идва предимно от частни лица, броят на получените от страните-членки сигнали се е удвоил, което от своя страна свидетелства за повишено доверие към OLAF.

Постиженията през 2012 г. са резултат от съществена вътрешна реорганизация, съчетана с въвеждането на нови правила за извършване на разследвания и начин на работа. Тези промени повишиха капацитета на OLAF за извършване на разследвания и създаване на политики. Те допринесоха и за по-ясното разпределяне на отговорностите в рамките на службата, както и намалиха административните разходи, което като цяло доведе до повишаване на ефективността на OLAF.

През годината, OLAF продължи да допринася за разработването и прилагането на политиките и законодателството в областта на противодействие на измамите.
В рамките на стратегията на Комисията за борба с измамите,  OLAF работи в тясно сътрудничество с другите служби на Европейската комисия, с цел подобряване на откриването и предотвратяването на измами. OLAF също така доразви сътрудничеството си с други институции на ЕС.

От името на Европейската комисия, OLAF успешно представляваше Европейския съюз в процеса на преговори за сключване на Протокола за премахване на нелегалната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна.

Заедно с Генерална дирекция „Правосъдие“, OLAF изготви законодателно предложение относно създаването на Европейска прокуратура. Предвижда се предложението да бъде прието през 2013 г. Тя има за цел да подпомогне разследването и наказателното преследване на измамите, засягащи бюджета на ЕС.

Докладът включва няколко конкретни казуса, които имат за цел да дадат по-добра представа за обхвата от дейности, осъществявани от OLAF през 2012 г., в различните сектори.

OLAF
Мисията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има три аспекта: Службата защитава финансовите интереси на Европейския съюз, като разследва измамите, корупцията и други незаконни дейности; установява и разследва сериозни случаи, свързани с изпълнението на професионалните задължения на членовете и служителите на институциите и органите на ЕС, което може да доведе до дисциплинарни или наказателни производства; подпомага институциите на ЕС, по-специално Европейската комисия, в разработването и прилагането на законодателството и политиките за борба с измамите.

За повече информация:
Alina BUREA
Говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Телефон: +32 2 295 73 36
Ел. поща: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Данни

Дата на публикуване
23 Mай 2013 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release