Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva23. května 2013Evropský úřad pro boj proti podvodům

Zpráva úřadu OLAF 2012

23/05/2013

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2 / 2013
23. května 2013

Díky novým vyšetřovacím postupům je OLAF efektivnější

Třináctá zpráva o fungování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2012.

V uvedeném roce OLAF posílil svou vyšetřovací funkci a podařilo se mu dosáhnout významných úspěchů. OLAF je teď ve vyšetřování případů efektivnější a v celkovém průměru je stihne vyřídit o sedm měsíců dřív (v roce 2011 trvalo vyřízení případu 29,1 měsíce, v roce 2012 to bylo 22,6). Především se zkrátila fáze výběru nových případů, z 6,8 měsíce na 1,4 na konci roku. OLAF tak může lépe čelit pracovní zátěži, která se neustále zvyšuje v důsledku rostoucího objemu příchozích informací. V roce 2012 zpracoval OLAF více případů než kdy předtím: oproti 208 případům v předcházejícím roce bylo v roce 2012 uzavřeno 465 případů. Na základě našich doporučení bylo zahájeno zpětné vymáhání celkem 284 milionů eur.

„V roce 2012 udržel OLAF vysoké nasazení: Intenzivně bojuje proti podvodům a naplňuje politiku nulové tolerance vůči korupci. Vynikající výsledky uvedené ve zprávě ukazují, že práci úřadu OLAF nadále charakterizuje efektivita a vysoká kvalita. Rozhodující dopad však může mít náš boj proti korupci pouze tehdy, budou-li spolupracovat naši partneři a členské státy. Rychlá a rozhodná opatření jsou pro zpětné získání finančních prostředků EU, jichž bylo zneužito, a pro potrestání viníků zásadně důležitá,“ zdůraznil Giovanni Kessler, generální ředitel úřadu OLAF.

Nejdůležitější body zprávy:

  • V roce 2012 se výrazně snížila délka vyřizování případů (jak v oblasti vyšetřování, tak koordinace). Včetně fáze výběru se průměrná délka pohybuje okolo 22,6 měsíce, což oproti roku 2011 představuje 22% zrychlení.
  • Fáze výběru případu je oproti roku 2011 o 80 % kratší (tehdy 6,8 měsíce, v roce 2012 to bylo 1,4).  Nové, zdokonalené postupy výběru umožňují úřadu OLAF promptněji rozhodovat, zda zahájit vyřizování případu, či nikoliv.
  • Z šetření úřadu OLAF vyplynula doporučení k zpětnému vymáhání 284 milionů eur. Příslušným orgánům se v roce 2012 podařilo získat zpět 94,5 milionu eur (údaj k datu zveřejnění zprávy);
  • OLAF přijal a zpracoval větší objem příchozích informací: V roce 2012 šlo o 1264 položek, o 21 % více než v roce 2011. Tyto informace většinou přicházejí ze soukromých zdrojů, je však nutné poznamenat, že se zdvojnásobil objem informací pocházející od členských států – to signalizuje, že důvěra v OLAF stoupá.

Uvedených výsledků bylo v roce 2012 dosaženo díky rozsáhlé interní reorganizaci spolu se zavedením nových vyšetřovacích a dalších pracovních postupů.  V důsledku těchto změn se zvýšily možnosti úřadu OLAF, jak ve vyšetřování, tak po stránce tvorby politiky. Rovněž se tímto způsobem podařilo v rámci úřadu jasněji rozdělit odpovědnost, snížit režijní náklady a celkově zvýšit efektivitu.

Celý rok úřad přispíval k tvorbě a realizaci politik a právních předpisů zaměřených na boj proti podvodům.
V rámci strategie Komise proti podvodům úřad úzce spolupracoval s ostatními útvary Evropské komise s cílem zdokonalit detekci a prevenci podvodů. Rovněž dále rozvinul spolupráci s ostatními orgány a institucemi EU.

Jménem Evropské komise OLAF úspěšně zastupoval Evropskou unii v celém průběhu jednání ohledně protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku.

Spolu s Generálním ředitelstvím pro spravedlnost připravil OLAF návrh právního předpisu o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Návrh by měl být přijat v roce 2013. Jeho cílem je zintenzivnit vyšetřování a stíhání podvodů s prostředky z rozpočtu EU.

Zpráva za rok 2012 obsahuje několik případových studií, které dokládají šíři činnosti úřadu OLAF v různých oblastech.

OLAF
Evropský úřad pro boj proti podvodům má trojí poslání: chránit finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, korupce a jiných nezákonných činností, odhalovat a vyšetřovat případy závažného neplnění služebních povinností členy a zaměstnanci orgánů a institucí EU, které by mohlo vést k disciplinárnímu řízení nebo trestnímu stíhání, a pomáhat orgánům a institucím EU, zejména Evropské komisi s přípravou a prováděním politik zaměřených na boj proti podvodům.

Další podrobnosti:
Alina BUREA
mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Tel. +32 2 295 73 36
e-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. května 2013
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
OLAF press release