Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου23 Μαΐου 2013Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Έκθεση OLAF 2012

23/05/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αριθ. 2/2013
23 Μαΐου 2013

Νέες διερευνητικές διαδικασίες καθιστούν την OLAF αποτελεσματικότερη

Η δέκατη τρίτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) που δημοσιεύεται σήμερα παρουσιάζει τις δραστηριότητες της OLAF για το 2012.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η OLAF ενίσχυσε την  ελεγκτική  της λειτουργία και επέτυχε σημαντικά αποτελέσματα. Οι έρευνες της OLAF έχουν γίνει αποτελεσματικότερες και η συνολική μέση διάρκεια των υποθέσεών της έχει  μειωθεί κατά επτά  μήνες, από 29,1 μήνες το 2011 σε 22,6 το 2012. Συγκεκριμένα, η φάση της επιλογής νέων υποθέσεων ελαττώθηκε κατά πολύ, από 6,8 μήνες σε 1,4 μήνες στα τέλη του έτους.
Οι βελτιώσεις αυτές επιτρέπουν στην OLAF να αντεπεξέλθει καλύτερα στον φόρτο της, δεδομένου ότι ο όγκος των εισερχόμενων στην OLAF πληροφοριών αυξάνεται συνεχώς. Το 2012 η OLAF επεξεργάστηκε επίσης περισσότερες υποθέσεις από ποτέ: έκλεισε 465 υποθέσεις έναντι 208 το προηγούμενο έτος. Οι υποθέσεις αυτές κατέληξαν σε συστάσεις ανάκτησης 284 εκατ. ευρώ.

Το 2012, η OLAF συνέχισε τους έντονους ρυθμούς καταπολέμησης της απάτης και διατήρησε την πολιτική της μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς. Τα εξαίρετα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην έκθεση καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της OLAF όσον αφορά την αποδοτικότητα και την υψηλή ποιότητα των ερευνών της. Για να έχουμε πλήρη επιτυχία στην καταπολέμηση της απάτης, η συνεργασία με τους εταίρους μας και τα Κράτη Μέλη έχει καθοριστική σημασία. "Οι γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις είναι κρίσιμες για την ανάκτηση χρημάτων της ΕΕ που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάχρησης και για την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη" δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της OLAF, Giovanni Kessler.

Κυριότερα σημεία της έκθεσης:

  • Το 2012, η χρονική διάρκεια έρευνας και συντονισμού υποθέσεων μειώθηκε κατακόρυφα, σε 22,6 μήνες κατά μέσο όρο περιλαμβανομένης της φάσης επιλογής, δηλαδή κατά 22% έναντι του 2011•
  • Η μέση διάρκεια της φάσης επιλογής υποθέσεων μειώθηκε από 6,8 σε 1,4 μήνες, δηλαδή κατά 80% έναντι του 2011. Χάρη στις νέες και βελτιωμένες διαδικασίες επιλογής.διότι η OLAF μπορεί πλέον να αποφασίζει ταχύτερα αν θα ανοίξει μια υπόθεση.
  • Ως αποτέλεσμα των ερευνών της, η OLAF διατύπωσε συστάσεις για την ανάκτηση 284 εκατ. ευρώ. Την ημερομηνία δημοσίευσης της έκθεσης, το ποσό που οι αρμόδιες αρχές είχαν δηλώσει ότι ανέκτησαν το 2012 ,ήταν 94,5 εκατ. ευρώ.
  • Η OLAF έλαβε και επεξεργάσθηκε αυξημένο αριθμό πληροφοριών: Εισήλθαν 1264 πληροφορίες και καταγγελίες    το 2012, δηλαδή 21% περισσότερες έναντι του 2011. Μολονότι οι εισερχόμενες αυτές πληροφορίες προέρχονται κυρίως από ιδιωτικές πηγές, ο όγκος των πληροφοριών  που ελήφθησαν από κράτη μέλη διπλασιάσθηκε, πράγμα το οποίο δηλώνει αυξημένη εμπιστοσύνη στην OLAF.

Τα επιτεύγματα του 2012 οφείλονταν σε μια μείζονα εσωτερική αναδιοργάνωση σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων διερευνητικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας. Οι αλλαγές αυτές αύξησαν την ικανότητα της OLAF από πλευράς διερεύνησης υποθέσεων και χάραξης πολιτικής. Συνέβαλαν επίσης στην σαφέστερη εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων και σε μείωση των γενικών δαπανών  καθιστώντας την OLAF συνολικά αποδοτικότερη.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η OLAF συνέχισε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, η OLAF συνεργάσθηκε στενά με  άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βελτιωθεί η διαπίστωση και η πρόληψη της απάτης.  Η OLAF ανέπτυξε επίσης περαιτέρω τη συνεργασία της με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η OLAF εκπροσώπησε επιτυχώς την Ευρωπαϊκή Ένωση καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού στη Σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Από κοινού με την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, η OLAF κατήρτισε νομοθετική πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής αρχής. Η πρόταση προβλέπεται να εγκριθεί το 2013. Σκοπός της είναι να ενισχυθεί η διερεύνηση και η δίωξη της απάτης που αποβαίνει σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Προκειμένου να δώσει μια γενική εικόνα του εύρους των δραστηριοτήτων της OLAF το 2012 σε διάφορους τομείς, η έκθεση περιλαμβάνει διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες.

OLAF
Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι τριπλή: προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργώντας έρευνες για περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, εντοπίζει και διερευνά σημαντικά θέματα που αφορούν την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τα οποία ενδέχεται να επισύρουν πειθαρχική ή ποινική δίωξη και στηρίζει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Alina BUREA
Εκπρόσωπος 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Αριθ. τηλ.: +32 2 295 73 36
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Μαΐου 2013
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
OLAF press release