Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote23. toukokuuta 2013Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAFin toimintakertomus 2012

23/05/2013

LEHDISTÖTIEDOTE n:o 2/2013
23. toukokuuta 2013

Uudet tutkintamenettelyt tehostavat OLAFin toimintaa

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on tänään julkaissut 13. toimintakertomuksensa, jossa esitellään OLAFin toimintaa vuonna 2012.
OLAF on vuoden aikana lujittanut tutkintatoimintaansa ja saavuttanut merkittäviä tuloksia. OLAFin tutkimuksista on tullut tehokkaampia, ja tapausten tutkinnan keskimääräinen kesto lyheni seitsemän kuukautta eli 29,1 kuukaudesta vuonna 2011 22,6 kuukauteen vuonna 2012. Varsinkin uusien tapausten valintavaihe on lyhentynyt huomattavasti eli 6,8 kuukaudesta 1,4 kuukauteen vuoden lopussa. OLAFin vastaanottamien ilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti, mutta näiden parannusten ansiosta OLAF pystyy selviytymään työtaakastaan paremmin. OLAF käsitteli vuonna 2012 entistä enemmän tapauksia: 465 tapauksen käsittely saatiin päätökseen verrattuna 208:aan edellisenä vuonna. Käsiteltyjen tapausten perusteella annettujen takaisinperintäsuositusten kattama määrä oli 284 miljoonaa euroa.

”OLAF jatkoi vuonna 2012 määrätietoista petostentorjuntatoimintaansa ja nollatoleranssipolitiikkaa korruptiota kohtaan. Kertomuksessa esitetyt erinomaiset tulokset osoittavat OLAFin sitoutumisen tehokkaisiin ja korkealaatuisiin tutkimuksiin. Yhteistyö kumppaneiden ja jäsenvaltioiden kanssa on olennaista, jotta petostentorjuntatoimien vaikutus on mahdollisimman täydellinen. Nopeat ja määrätietoiset toimet ovat ehdottoman välttämättömiä väärinkäytettyjen EU-varojen takaisinperimiseksi ja syyllisten saamiseksi oikeuden eteen”, totesi OLAFin pääjohtaja Giovanni Kessler.

Toimintakertomuksen keskeiset kohdat:

  • Tutkimus- ja koordinointitapausten kesto lyheni huomattavasti vuonna 2012 ja oli keskimäärin 22,6 kuukautta, valintavaihe mukaan luettuna (22 prosentin vähennys vuodesta 2011).
  • Tapausten valintavaiheen keskimääräinen kesto lyheni 6,8 kuukaudesta 1,4 kuukauteen eli 80 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Uusien ja parempien valintamenettelyjen avulla OLAF voi päättää nopeammin, aloitetaanko tapauksen tutkinta.
  • OLAF antoi tutkimusten johdosta taloudellisia perintäsuosituksia, joiden kattama määrä oli 284 miljoonaa euroa. Toimivaltaisten viranomaisten tämän kertomuksen julkaisupäivään mennessä ilmoittama, vuonna 2012 peritty määrä oli 94,5 miljoonaa euroa.
  • OLAF on vastaanottanut ja käsitellyt entistä enemmän ilmoituksia: 1264 ilmoitusta vuonna 2012 eli 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Vaikka suurin osa saaduista ilmoituksista on peräisin yksityisistä lähteistä, jäsenvaltioilta saatujen ilmoitusten lukumäärä on kaksinkertaistunut, mikä on osoitus lisääntyneestä luottamuksesta OLAFiin.

Vuoden 2012 saavutukset olivat seurausta merkittävistä sisäisistä uudelleenjärjestelyistä ja uusista tutkintamenettelyistä ja käytännöistä. Nämä muutokset lisäsivät OLAFin tutkinta- ja päätöksentekokapasiteettia. Ne selkeyttivät myös sisäistä vastuunjakoa, vähensivät yleiskustannuksia ja tehostivat OLAFin toimintaa kokonaisuudessaan.

OLAF tuki vuoden aikana edelleen petosten vastaisten politiikkojen ja lainsäädännön kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
OLAF teki komission petostentorjuntastrategian puitteissa tiivistä yhteistyötä Euroopan komission muiden yksiköiden kanssa parantaakseen petosten havaitsemista ja torjuntaa. Lisäksi OLAF tiivisti yhteistyötään muiden EU:n toimielinten kanssa.

OLAF edusti Euroopan komission puolesta menestyksekkäästi Euroopan unionia neuvotteluprosessissa, joka koski tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen pöytäkirjaa tupakkatuotteiden laittoman kaupan poistamisesta.

OLAF valmisteli oikeusasioiden pääosaston kanssa säädösehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta. Ehdotus on tarkoitus hyväksyä vuonna 2013. Sillä pyritään vahvistamaan EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia koskevaa tutkintaa ja syytteiden nostamista.

Kertomukseen sisältyy useita tapaustutkimuksia yleiskuvan antamiseksi OLAFin toiminnasta eri aloilla vuonna 2012.

OLAF
Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on kolme keskeistä tavoitetta: se suojelee Euroopan unionin taloudellisia etuja tutkimalla petoksia, korruptiota ja muita laittomia toimintoja; se paljastaa ja tutkii vakavia rikkeitä, jotka liittyvät EU:n toimielinten ja elinten jäsenten ja henkilöstön viranhoitoon ja jotka voivat johtaa kurinpitotoimiin tai rikossyytteisiin; ja se tukee EU:n toimielimiä ja erityisesti Euroopan komissiota petosten vastaisen lainsäädännön ja politiikkojen kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

Lisätietoja:
Alina BUREA
Tiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelin: (+32-2) 295 73 36
Sähköposti: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Tiedot

Julkaisupäivä
23. toukokuuta 2013
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
OLAF press release