Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2013. gada 23. maijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF ziņojums par 2012. gadu

23/05/2013

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 2/2013
2013. gada 23. maijā

Jaunās izmeklēšanas procedūras padara OLAF efektīvāku

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) trīspadsmitajā ziņojumā, kas tiek publicēts šodien, sniegta informācija par OLAF darbību 2012. gadā.
Aizvadītā gada laikā OLAF ir nostiprinājis savas izmeklēšanas funkcijas un guvis būtiskus rezultātus. OLAF veiktās izmeklēšanas ir kļuvušas efektīvākas, un lietu izskatīšanas laiks OLAF ir samazinājies par septiņiem mēnešiem — no 29,1 mēneša 2011. gadā līdz 22,6 mēnešiem 2012. gadā. Īpaši būtiski ir samazināts jaunu lietu atlases laiks — no 6,8 mēnešiem līdz 1,4 mēnešiem gada beigās. Šie uzlabojumi ļauj OLAF labāk tikt galā ar noslodzi, jo informācijas apmērs, kuru OLAF saņem, ir pakāpeniski pieaudzis. OLAF 2012. gadā ir izskatījis vairāk lietu nekā jebkad agrāk — tika pabeigtas 465 lietas salīdzinājumā ar 208 lietām 2011. gadā. Šo lietu rezultātā tika izsniegti ieteikumi atgūt 284 miljonus eiro.

"OLAF 2012. gadā ir turpinājis intensīvi strādāt pie krāpšanas apkarošanas un īstenojis pilnīgas neiecietības politiku attiecībā pret korupciju. Izcilie rezultāti, kas atspoguļoti ziņojumā, liecina par OLAF apņemšanos veikt efektīvas un augstas kvalitātes izmeklēšanas. Lai krāpšanas apkarošanā gūtu maksimālus rezultātus, ir ārkārtīgi svarīga sadarbība ar mūsu partneriem un dalībvalstīm. Strauja un izlēmīga rīcība ir izšķiroša ļaunprātīgi izmantotu ES līdzekļu atgūšanai un vainīgo saukšanai pie atbildības," teica Džovanni Keslers, OLAF ģenerāldirektors.

Ziņojuma galvenās atziņas:

  • 2012. gadā izmeklēšanas un koordinēšanas lietu ilgums ir būtiski samazinājies un sasniedzis vidēji 22,6 mēnešus, ieskaitot atlases posmu; tas ir samazinājums 22 % apmērā salīdzinājumā ar 2011. gadu;
  • lietu atlases posma vidējais ilgums ir samazināts no 6,8 mēnešiem līdz 1,4 mēnešiem; tas ir samazinājums 80 % apmērā salīdzinājumā ar 2011. gadu. Izmantojot jaunas un labākas atlases procedūras, OLAF var ātrāk izlemt, vai būtu jāierosina lieta;
  • izmeklēšanu rezultātā OLAF izsniedza finanšu ieteikumus par 284 miljonu eiro atgūšanu. Šā ziņojuma publicēšanas brīdī summa, par kuras atgūšanu 2012. gadā ir paziņojušas kompetentās iestādes, bija 94,5 miljoni eiro;
  • OLAF ir saņēmis un izskatījis arvien lielāku ienākošās informācijas apjomu — 1264 informācijas objektu 2012. gadā, kas ir par 21 % vairāk nekā 2011. gadā. Lai gan ienākošās informācijas galvenais avots ir privātpersonas, ir divkāršojusies arī no dalībvalstīm saņemtā informācija, kas norāda uz pieaugošu uzticēšanos OLAF.

2012. gadā gūto sasniegumu pamatā ir būtiska iekšējā reorganizācija kombinācijā ar jaunu izmeklēšanas procedūru un jaunu darba metožu ieviešanu. Šīs pārmaiņas ir stiprinājušas OLAF izmeklēšanas un politikas veidošanas spējas. Tās ir palīdzējušas arī skaidrāk sadalīt pienākumus OLAF iekšienē un samazināt izmaksas, padarot OLAF kopumā efektīvāku.

Visa gada laikā OLAF turpināja piedalīties krāpšanas apkarošanas politikas un tiesību aktu izstrādē un īstenošanā.
Komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģijas ietvaros OLAF cieši sadarbojās ar citiem Eiropas Komisijas dienestiem nolūkā uzlabot krāpšanas gadījumu atklāšanu un novēršanu. OLAF arī uzlaboja sadarbību ar citām ES iestādēm.

Eiropas Komisijas uzdevumā OLAF sekmīgi pārstāvēja Eiropas Savienību sarunās par Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Protokolu Tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanai.

Kopā ar Tieslietu ģenerāldirektorātu OLAF sagatavoja leģislatīva akta priekšlikumu par Eiropas Prokuratūras izveidi. Priekšlikumu plānots pieņemt 2013. gadā. Priekšlikuma mērķis ir uzlabot pret ES budžetu vērsto krāpšanas gadījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanas veikšanu par tiem.

Lai sniegtu pārskatu par 2012. gadā OLAF veikto darbību loku dažādās nozarēs, ziņojumā ir iekļauti vairāki konkrētu lietu apskati.

OLAF
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir trejāds uzdevums: tas aizsargā Eiropas Savienības finansiālās intereses, veicot izmeklēšanu par krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām; tas atklāj un izmeklē būtiskus jautājumus saistībā ar ES iestāžu un struktūru darbinieku profesionālo pienākumu veikšanu, kas varētu kļūt par iemeslu disciplinārlietām vai krimināllietām; un tas sniedz atbalstu ES iestādēm, jo īpaši Eiropas Komisijai, tiesību aktu un rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā krāpšanas novēršanas un atklāšanas jomā.

Plašāku informāciju sniegs:
Alina BUREA
Preses pārstāve
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32 2 295 73 36
E-pasts: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2013. gada 23. maijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release