Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké23. mája 2013Európsky úrad pre boj proti podvodom

Správa úradu OLAF za rok 2012

23/05/2013

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 2/2013
23. mája 2013

Nové vyšetrovacie postupy zefektívňujú činnosť úradu OLAF

Dnes bola uverejnená trinásta správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), v ktorej sa prezentuje činnosť úradu za rok 2012.
Počas roka 2012 úrad OLAF posilnil svoju vyšetrovaciu funkciu a dosiahol výrazné výsledky. Vyšetrovania úradu OLAF sa zefektívnili a celkové priemerné trvanie prípadov OLAF sa znížilo o sedem mesiacov z 29,1 v roku 2011 na 22,6 mesiaca v roku 2012. Významne sa skrátila najmä fáza výberu nových prípadov zo 6,8 na 1,4 mesiaca na konci roka. Tieto zlepšenia umožňujú úradu OLAF lepšie zvládať pracovnú záťaž, keďže objem  informácií prichádzajúcich do úradu OLAF neustále narastá. V roku 2012 úrad OLAF okrem toho spracoval viac prípadov než kedykoľvek predtým: uzatvorilo sa 465 prípadov v porovnaní s 208 uzatvorenými prípadmi v predchádzajúcom roku. Záverom týchto prípadov boli odporúčania na vymáhanie 284 miliónov EUR.

„V roku 2012 úrad OLAF udržiaval vysoké tempo boja proti podvodom a uplatňoval politiku nulovej tolerancie voči korupcii. Výborné výsledky uvádzané v správe preukazujú záväzok úradu OLAF viesť vyšetrovania efektívne a vo vysokej kvalite. Aby bol boj proti podvodom skutočne efektívny, je nevyhnutná spolupráca s našimi partnermi a členskými štátmi. Rýchle a rozhodné opatrenia sú rozhodujúce pre vymáhanie zneužitých peňazí EÚ a stíhanie vinníkov“ uviedol Giovanni Kessler, generálny riaditeľ úradu OLAF.

Hlavné body správy:

  • v roku 2012 sa trvanie vyšetrovacích a koordinačných prípadov výrazne skrátilo na priemerne 22,6 mesiaca vrátane fázy výberu, čo predstavuje 22 % pokles oproti roku 2011;
  • priemerné trvanie fázy výberu prípadu sa skrátilo zo 6,8 na 1,4 mesiaca, čo predstavuje zníženie o 80 % v porovnaní s rokom 2011; prostredníctvom nových a lepších výberových postupov môže úrad OLAF rýchlejšie rozhodovať o otvorení prípadu;
  • v dôsledku svojho vyšetrovania úrad OLAF vydal finančné odporúčania na vymáhanie 284 miliónov EUR. V deň uverejnenia tejto správy suma, ktorú príslušné orgány v roku 2012  dokázali vymôcť, predstavuje 94,5 milióna EUR;
  • úrad OLAF prijal a spracoval zvýšený objem informácií: 1264 položiek v roku 2012, čo predstavuje nárast o 21 % v porovnaní s rokom 2011. Zatiaľ čo takéto prichádzajúce informácie pochádzajú hlavne zo súkromných zdrojov, počet položiek prijatých z členských štátov sa zdvojnásobil, čo signalizuje zvýšenú dôveru v OLAF.

Úspechy v roku 2012 boli dosiahnuté na základe zásadnej vnútornej reorganizácie v spojení so zavedením nových vyšetrovacích a pracovných postupov. Tieto zmeny posilnili vyšetrovacie kapacity úradu OLAF, ako aj jeho schopnosť tvoriť politiku. Okrem toho tieto zmeny prispeli k jasnejšiemu vnútornému rozdeleniu právomocí a k zníženiu režijných nákladov. Tak bola zefektívnená činnosť úradu OLAF ako celku.

Úrad OLAF naďalej počas celého roka prispieval k rozvoju a implementácii politiky a právnych predpisov v oblasti boja proti podvodom.
V rámci stratégie Komisie pre boj proti podvodom úrad OLAF úzko spolupracoval s ostatnými útvarmi Európskej komisie pri zlepšovaní odhaľovania a prevencie podvodov. Úrad OLAF okrem toho ďalej rozvíjal spoluprácu s ostatnými inštitúciami EÚ.

V mene Európskej komisie úrad OLAF úspešne zastupoval Európsku úniu počas rokovaní s cieľom prijať Protokol o odstránení nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku.

Spolu s Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť pripravil úrad OLAF legislatívny návrh pre vytvorenie Európskej prokuratúry. Prijatie tohto návrhu sa plánuje v roku 2013. Cieľom návrhu je posilnenie vyšetrovania a stíhania podvodov voči rozpočtu EÚ.

Správa zahŕňa niekoľko prípadových štúdií, ktorých cieľom je poskytnúť prehľad o rozsahu činnosti úradu OLAF v roku 2012 v rôznych odvetviach.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Poslanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je trojaké: chráni finančné záujmy Európskej únie tým, že vyšetruje podvody, korupciu a akékoľvek iné druhy nezákonných činností; odhaľuje a vyšetruje závažné skutočnosti týkajúce sa výkonu úradných povinností členov a zamestnancov inštitúcií a orgánov EÚ, čoho dôsledkom môže byť disciplinárne alebo trestné konanie; podporuje inštitúcie EÚ, predovšetkým Európsku komisiu, pri tvorbe a vykonávaní právnych predpisov a politík na boj proti podvodom.

Viac informácií poskytne:
Alina BUREA
hovorkyňa
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Tel.: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. mája 2013
Autor/autorka
Európsky úrad pre boj proti podvodom
News type
OLAF press release