Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké23 maj 2013Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olaf-rapporten 2012

23/05/2013

PRESSMEDDELANDE Nr 2/2013
23 maj 2013

Nya utredningsrutiner gör Olaf mer effektivt

I den trettonde rapporten från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som offentliggjordes idag, beskrivs Olafs verksamhet under 2012.

Under det gångna året har Olaf förstärkt sin utredande verksamhet och uppnått betydande resultat. Olafs utredningar har blivit mer effektiva och den genomsnittliga handläggningstiden har minskat med sju månader, från 29,1 månader 2011 till 22,6 2012. I synnerhet har man kunnat korta ned tiden betydligt för urval av nya ärenden, från 6,8 till 1,4 månader i slutet av året. Dessa förbättringar gör det möjligt för Olaf att hantera sin arbetsbelastning på ett bättre sätt, eftersom volymen av inkommande information som Olaf får ta emot hela tiden ökar. Under 2012 har Olaf också handlagt fler ärenden än någonsin tidigare: 465 ärenden avslutades, vilket kan jämföras med 208 under föregående år. Dessa ärenden ledde till rekommendationer om återkrav på 284 miljoner euro.

– Under 2012 har Olaf fortsatt att hålla ett högt tempo i bedrägeribekämpningen och hållit fast vid sin nolltolerans mot korruption. De utmärkta resultat som redovisas i rapporten är ett bevis på Olafs strävan efter effektivitet och högkvalitativa utredningar. För att vår kamp mot bedrägerier ska få fullt genomslag är samarbetet med våra partner och medlemsstaterna av största vikt. Snabba och beslutsamma insatser är avgörande för att vi ska kunna kräva tillbaka felaktigt använda EU-medel och se till att gärningsmännen lagförs, sade Giovanni Kessler, generaldirektör för Olaf.

De viktigaste punkterna i rapporten:

  • Under 2012 har tiden för att utreda och samordna ärenden minskat betydligt, och ligger idag i genomsnitt på 22,6 månader, inbegripet urvalsfasen, vilket innebär en 22-procentig minskning jämfört med 2011.
  • Den genomsnittliga tid som användes för urvalsfasen minskades från 6,8 till 1,4 månader, en minskning med 80 procent jämfört med 2011. Genom nya och bättre urvalsförfaranden kan Olaf snabbare fatta beslut om huruvida ett nytt ärende ska öppnas eller ej.
  • Som ett resultat av sina utredningar har Olaf rekommenderat återkrav på 284 miljoner euro. Vid publiceringen av denna rapport hade de behöriga myndigheterna rapporterat att sammanlagt 94,5 miljoner euro återvunnits för 2012.
  • Olaf har mottagit och behandlat en ökad volym information. Det rör sig om 1 264 anmälningar under 2012, vilket är 21 procent fler än under 2011. Den inkommande informationen kommer huvudsakligen från privata källor.  Antalet anmälningar från medlemsstaterna har dubblerats jämfört med föregående år, vilket tyder på ett ökat förtroende för Olaf.

Framstegen under 2012 var ett resultat av att man genomfört en omfattande intern omorganisation och samtidigt infört nya utredningsförfaranden och arbetsrutiner. Dessa förändringar förbättrade Olafs kapacitet att genomföra utredningar och fatta beslut. De bidrog också till en tydligare intern ansvarsfördelning och minskade omkostnader, vilket har gjort Olaf mer effektiv överlag.

Under året fortsatte Olaf att bidra till utvecklandet och genomförandet av strategier och lagstiftning på området för bedrägeribekämpning.
Inom ramen för kommissionens strategi för bedrägeribekämpning bedrev Olaf ett nära samarbete med andra avdelningar inom Europeiska kommissionen för att förbättra möjligheterna att upptäcka och förebygga bedrägerier. Dessutom utvecklade Olaf sitt samarbete med andra EU institutioner.

På Europeiska kommissionens vägnar företrädde Olaf framgångsrikt Europeiska unionen i förhandlingarna om ett protokoll till Världshandelorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. Avsikten med protokollet är att stoppa olaglig handel med tobaksvaror.

Tillsammans med generaldirektoratet för rättsliga frågor utarbetade Olaf ett lagförslag om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet. Förslaget ska enligt planerna antas under 2013. Syftet är att stärka möjligheterna till utredning och lagföring i samband med bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget.

För att visa på bredden av Olafs verksamhet under 2012 inom olika sektorer innehåller rapporten en rad fallstudier.

Olaf
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har tre huvuduppgifter: att skydda EU:s ekonomiska intressen genom att utreda bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet, att avslöja och utreda allvarliga tjänstefel av EU-anställda som kan leda till disciplinära eller straffrättsliga påföljder samt att stödja Europeiska kommissionen i utarbetandet och tillämpningen av strategier för att upptäcka och förhindra bedrägerier.

Närmare upplysningar:
Alina BUREA
Talesperson
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Tfn: +32 2 295 73 36
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Översikt

Publiceringsdatum
23 maj 2013
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release