Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου27 Μαΐου 2021Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Romania: DLAF a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2020, 27 mai 2021

Partner's press release

27/05/2021

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a publicat Raportul anual de activitate, aferent perioadei ianuarie-decembrie 2020. Documentul poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei, accesând http://www.antifrauda.gov.ro/w/rapoarte-de-activitate/.

În ciuda restricțiilor impuse de pandemia cu SARS-CoV-2, pe tot parcursul anului 2020, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a rămas angajat misiunii sale asumate, de a lupta împotriva fraudei cu fonduri europene, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, atât din punct de vedere operațional, cât și al acțiunilor de prevenție.

De asemenea, DLAF este pregătit să asigure suport activității noului actor instituțional, Parchetul European, convins fiind de necesitatea și importanța acestuia.

În anul 2020, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a avut în lucru un număr de 416 acțiuni de control, din care 238 au fost finalizate. În 99 de cazuri s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, fiind sesizate organele de urmărire penală.

În perioada de referință, Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF a solicitat DLAF asistență tehnică în 36 de cazuri.

Background:

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF este instituția de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) din cadrul Comisiei Europene și Serviciul de Coordonare Antifraudă (AFCOS) în România.

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, efectuează sau coordonează acţiuni de control, în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi a altor activităţi ilicite, în legătură cu gestionarea, obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a celor de co-finanţare aferente, precum şi a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Μαΐου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
Partner's press release