Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest

Kaebused ja küsimused

Palun ärge esitage pettusekahtlusi allpool esitatud e-posti aadresside kaudu.

Kui soovite pettusest teatada, minge palun lehele „Teata pettusest“, muude päringute puhul lehele „Kontaktid“.

Kaebused

Kaebused menetluslike tagatiste kohta (määrus nr 883/2013)

OLAF otsib oma juurdlustes tõendeid asjaomase isiku poolt ja vastu. Kõiki OLAFi juurdlusi teostatakse objektiivselt ja erapooletult, järgides süütuse presumptsiooni põhimõtet ja määruse nr 883/2013 artiklis 9 sätestatud menetluslikke tagatisi. 

Kui leiate, et OLAF on oma juurdluste käigus teie õigusi rikkunud, võite esitada kaebuse.

  • Asjaomaste isikute kaebused

Kui olete OLAFi juurdlusega hõlmatud isikmääruse nr 883/2013 artikli 2 lõike 5 tähenduses, võite määruse artiklis 9b sätestatud kaebuste esitamise mehhanismi alusel esitada kaebuse menetluslike tagatiste kontrolörile seoses OLAFi juurdluste suhtes kohaldatavate menetluslike tagatiste ja/või eeskirjade järgimisega.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist kontrolör – esitage kaebus.

  • Teiste isikute kaebused

OLAFi peadirektorile võivad esitada kaebuse teised OLAFi juurdlusega seotud isikud, näiteks informaatorid, rikkumisest teatajad või tunnistajad.

Peadirektor vastab kahe kuu jooksul alates kaebuse registreerimise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui kaebuse keerukusest lähtuvalt on põhjendatud pikem periood. Pange tähele, et seda menetlust ei kohaldata uurimiste suhtes, mis on lõpetatud ja pädevatele asutustele üle antud.

Kaebuse võite esitada aadressil 

ELi institutsioonide töötajad

Ka ELi institutsioonide töötajad võivad esitada OLAFi peadirektorile personalieeskirjade artikli 90a kohase taotluse või kaebuse mis tahes neid kahjustava meetme kohta seoses OLAFi juurdlusega.

Peadirektor vastab kaebuse esitajale nelja kuu jooksul alates kaebuse registreerimise kuupäevast.

Kui OLAF ei ole nimetatud ajavahemiku lõpuks vastanud, käsitatakse seda vaikimisi otsusena kaebuse tagasilükkamise kohta, mille võib vastavalt personalieeskirjade artiklile 91 edasi kaevata.

Kaebuse võite esitada aadressil

Kaebused hea haldustava eeskirja võimaliku rikkumise kohta

Iga isik liikmesriigis või kolmandas riigis võib esitada OLAFile kaebuse, kui ta leiab, et amet on üldsusega suhtlemisel rikkunud komisjoni hea haldustava eeskirja.

Kaebuse võite esitada aadressil 

Kaebused võimaliku haldusomavoli kohta

Samuti võite esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile, kes vastutab haldusomavoli käsitlevate kaebuste uurimise eest Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes, sealhulgas OLAFis.

Enne ombudsmanile kaebuse esitamist peate kõigepealt pöörduma OLAFi poole ja andma talle mõistliku aja oma mure lahendamiseks. Kaebus tuleb esitada kahe aasta jooksul alates kuupäevast, mil saite teada kaebuse aluseks olevatest asjaoludest.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Euroopa Ombudsman – esitage kaebus.

Isikuandmetega seotud kaebused

OLAFi igapäevane töö hõlmab ka isikuandmete töötlemist.

Igal füüsilisel isikul, kes leiab, et tema isikuandmete töötlemisel OLAFi poolt on rikutud tema määrusest nr 2018/1725 tulenevaid õigusi, on õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Euroopa Andmekaitseinspektor on Euroopa Liidu sõltumatu andmekaitseasutus. Euroopa Andmekaitseinspektoriga võib võtta ühendust aadressil 

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist andmekaitse – kaebused.

Taotlused

Nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 339, määruse nr 883/2013 artiklis 10 ja personalieeskirjade artiklis 17, on OLAF õiguslikult kohustatud käsitlema kogu teavet, mida ta oma juurdluste käigus saab, konfidentsiaalsena ja ametisaladusena.

Teil on siiski õigus taotleda juurdepääsu teatavale teabele või dokumentidele.

Taotlused üldsuse juurdepääsuks dokumentidele (määrus nr 1049/2001)

Vastavalt ELi eeskirjadele üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (määrus nr 1049/2001) võivad ELi kodanikud ning füüsilised või juriidilised isikud, kes elavad või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, võtta ühendust OLAFiga, et taotleda juurdepääsu konkreetsetele dokumentidele.

Määruse nr 1049/2001 eesmärk on anda laiemale üldsusele juurdepääs institutsiooni valduses olevatele dokumentidele. Kõik käesoleva määruse alusel avalikustatud dokumendid muutuvad automaatselt üldsusele kättesaadavaks iga järgneva taotluse korral, mis tähendab, et see dokument muutubüldkasutatavaks.

Pange tähele, et suurem osa OLAFi dokumentidest on konfidentsiaalsed ja nende avalikustamist võib takistada ühe või mitme määruse nr 1049/2001 artiklis 4 sätestatud erandiga.

Taotluse võite esitada aadressil

Asjaomase isiku taotlused lõpparuandega tutvumiseks (määrus nr 883/2013)

Põhimõtteliselt võib OLAFi juurdlusega seotud isikul olla juurdepääs lõpparuandele, kui on täidetud määruse nr 883/2013artikli 10 lõikes 3b sätestatud tingimused.

Sellega seoses võib asjaomane isik taotleda OLAFilt juurdluse lõpparuande esitamist juhul, kui amet on soovitanud võtta oma järelduste suhtes õiguslikke järelmeetmeid ja kui lõpparuande adressaadiks olevad asutused ei esita vastuväiteid 12 kuu jooksul. Kui need tingimused on täidetud, antakse juurdepääs ainult juhul, kui lõpparuanne on seotud asjaomase isikuga ning vastavalt kohaldatavatele konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadele, eelkõige seoses rikkumisest teatajate ja informaatoritega. 

Taotluse võite esitada aadressil 

Isikuandmetega seotud taotlused (määrus nr 2018/1725)

Vastavalt määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, säilitatakse füüsiliste isikute isikuandmeid OLAFi elektroonilistes ja pabertoimikutes, et tagada vastavus määruse nr 1049/2001 ja komisjoni otsuse 2001/937/EÜ nõuetele.

  • Isikuandmetega seotud taotlused

Igal füüsilisel isikul on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist või nende töötlemise piiramist.

Taotluse võite esitada aadressil 

  • Andmekaitseametnik

Kõik isikud võivad võtta ühendust OLAFi andmekaitseametnikuga

muudes andmekaitsega seotud küsimustes.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist OLAF – andmekaitse.