Gå direkt till innehållet
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri

Klagomål och ansökningar

Vi ber dig att inte skicka in påståenden om bedrägeri via mejladresserna nedan.

Om du vill anmäla bedrägeri ska du gå till sidan Anmäl bedrägeri. För andra frågor hänvisar vi till vår kontaktsida.

Klagomål

Klagomål om rättssäkerhetsgarantier (förordning nr 883/2013)

Olaf ska i sina utredningar beakta omständigheter som talar både för och emot den berörda personen. Alla Olafs utredningar ska genomföras på ett objektivt och opartiskt sätt, i enlighet med principen om oskuldspresumtion och de rättssäkerhetsgarantier som fastställs i artikel 9 i förordning nr 883/2013

Om du anser att Olaf i samband med sina utredningar har kränkt dina rättigheter kan du lämna in ett klagomål.

  • Klagomål från berörda personer

Om du är en berörd person i en Olaf-utredning i den mening som avses i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 883/2013 kan du lämna in ett klagomål till den tillsynsansvariga för rättssäkerhetsgarantier om hur Olaf uppfyller garantierna och/eller reglerna för sina utredningar. Klagomålet lämnas in enligt den klagomålsmekanism som anges i artikel 9b i förordningen.

Läs mer om hur du lämnar in ett klagomål till den tillsynsansvariga

  • Klagomål från andra personer

Andra personer som förekommer i en Olaf-utredning, t.ex. uppgiftslämnare, visselblåsare eller vittnen, kan lämna in ett klagomål till Olafs generaldirektör.

Generaldirektören ska svara senast två månader efter den dag då klagomålet registrerades, om det inte är så komplext att det behövs längre tid. Observera att detta förfarande inte gäller för utredningar som har avslutats och överförts till de behöriga myndigheterna.

Skicka klagomålet till 

EU-anställda

EU-anställda får också lämna in en begäran eller ett klagomål till Olafs generaldirektör i enlighet med artikel 90a i tjänsteföreskrifterna om en åtgärd som går dem emot i samband med en Olaf-utredning.

Generaldirektören ska svara senast fyra månader efter den dag då klagomålet registrerades.

Om Olaf inte har svarat inom denna frist anses det vara ett tyst avslag på klagomålet. Detta kan överklagas enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna.

Skicka klagomålet till 

Klagomål om en eventuell överträdelse av reglerna om god förvaltningssed

Alla personer i ett land i eller utanför EU kan lämna in ett klagomål till Olaf om de anser att Olaf har brutit mot kommissionens regler om god förvaltningssed i sina kontakter med allmänheten.

Skicka klagomålet till 

Klagomål om eventuella administrativa missförhållanden

Du kan också lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen, som ansvarar för att utreda klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ, däribland Olaf.

Innan du lämnar in ett klagomål till ombudsmannen måste du ta upp frågan med Olaf och ge Olaf en rimlig tidsfrist för att handlägga ditt ärende. Ett klagomål måste lämnas in inom två år från den dag då du fick kännedom om de fakta som ligger till grund för klagomålet.

Läs mer om hur du lämnar in ett klagomål till ombudsmannen

Klagomål om personuppgifter

Olaf behandlar också personuppgifter.

Alla fysiska personer som anser att deras rättigheter enligt förordning nr 2018/1725 har kränkts till följd av Olafs behandling av deras personuppgifter har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen som är EU:s oberoende dataskyddsmyndighet. Skriv till 

Läs mer om hur du lämnar in ett klagomål till datatillsynsmannen

Ansökningar

All information som Olaf inhämtar eller överlämnar i samband med sina utredningar ska omfattas av sekretess och tystnadsplikt, i enlighet med artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 10 i förordning nr 883/2013 och artikel 17 i tjänsteföreskrifterna.

Du har dock rätt att ansöka om tillgång till vissa uppgifter eller handlingar.

Ansökan om tillgång till handlingar (förordning nr 1049/2001)

Enligt EU:s regler om allmänhetens tillgång till handlingar (förordning nr 1049/2001) kan EU-medborgare och fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i ett medlemsland kontakta Olaf för att ansöka om tillgång till specifika handlingar.

Syftet med förordning nr 1049/2001 är att ge allmänheten tillgång till EU-institutionernas handlingar. Alla handlingar som offentliggörs enligt förordningen blir automatiskt tillgängliga för allmänheten efter en ansökan, vilket innebär att handlingen blir offentlig.

Tänk på att de flesta av Olafs handlingar är konfidentiella och att de kanske inte får offentliggöras på grund av ett eller flera av undantagen i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001.

Skicka ansökan till 

Ansökan från en berörd person om tillgång till den slutliga rapporten (förordning nr 883/2013)

I princip kan en person som berörs av en Olaf-utredning få tillgång till den slutliga rapporten om villkoren i artikel 10.3b i förordning nr 883/2013 är uppfyllda.

En berörd person kan begära att Olaf överlämnar den slutliga utredningsrapporten om Olaf har rekommenderat en rättslig uppföljning av utredningsresultaten och om de myndigheter som den slutliga rapporten riktas till inte har gjort några invändningar inom 12 månader. Om de här villkoren är uppfyllda beviljas tillgång till rapporten, men bara i den mån den avser den berörda personen och beroende på gällande sekretess- och dataskyddsregler, särskilt när det gäller visselblåsare och uppgiftslämnare. 

Skicka ansökan till

Ansökan om tillgång till personuppgifter (förordning nr 2018/1725)

Enligt förordning nr 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter, lagras personuppgifter om fysiska personer i Olafs register (elektroniskt och på papper) för att uppfylla kraven i förordning nr 1049/2001 och kommissionens beslut 2001/937/EG.

  • Ansökan om tillgång till personuppgifter

Alla fysiska personer kan ansöka om att få tillgång till sina personuppgifter och be att få dem rättade eller raderade. Du kan också be att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas.

Skicka ansökan till 

  • Dataskyddsombudet

Kontakta Olafs dataskyddsombud

om du har frågor om dataskydd.

Läs mer om Olafs dataskydd