Skip to main content
Лого
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

Жалби относно разследвания на OLAF

Всяко лице, засегнато от разследване на OLAF, може да отправи жалба директно до OLAF. OLAF осигурява бързото разглеждане на всички жалби по надлежен и справедлив начин. Процедурата на OLAF за разглеждане на подобни жалби е описана в Част А по-долу.

Освен това всяко лице може да отправи жалба до институции или органи, които са независими и не са свързани с OLAF, както е посочено в Част Б по-долу.

А. Жалби, отправени до OLAF

Всички жалби във връзка с разследвания на OLAF трябва да бъдат отправени до генералния директор на OLAF. Те се разглеждат по следния начин:

1.    Жалби относно процесуалните гаранции в контекста на разследвания

1.1     Всички жалби, получени от лица, обект на разследване, които се отнасят до спазването на техните процесуални гаранции от страна на OLAF съгласно член 9 от Регламент № 883/2013, се разглеждат от отдела за юридически съвети.

1.2     Отделът за юридически съвети има пълен достъп до цялата информация по случая и получава необходимата помощ от отговорната разследваща дирекция. Отделът за юридически съвети разглежда жалбата и се допитва до съветника на отговорния директор на разследваща дирекция.  Отделът за юридически съвети съобщава заключенията си на генералния директор.

1.3     Генералният директор взема подходящи мерки по отношение на неспазването на процесуалните гаранции от страна на OLAF в хода на разследване.

1.4     Генералният директор отговаря на жалбоподателя в рамките на два месеца от датата на регистрация на жалбата, освен ако по-дълъг срок е оправдан поради сложността на въпроса.

1.5     Тази процедура за подаване на жалби не се прилага за разследвания, които са приключени или са прехвърлени на компетентните органи.
 

2.    Жалби съгласно член 90а от Правилника за персонала  

2.12.1     Съгласно член 90а от Правилника за персонала длъжностните лица и другите служители на ЕС могат да подадат жалба до OLAF срещу всеки акт, който е свързан с разследвания на OLAF и засяга техните интереси. Подобни жалби се разглеждат от отдела за юридически съвети. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Предаването на окончателен доклад със или без препоръки не представлява акт, който засяга интересите на лице по смисъла на Правилника за персонала, и поради това не може да бъде оспорено пряко.

2.3     Отделът за юридически съвети разглежда жалбата и се допитва до съветника на отговорния директор на разследваща дирекция.  Отделът за юридически съвети съобщава заключенията си на генералния директор.

2.4     Генералният директор взема подходящи мерки по отношение на всички нанесени вреди и уведомява жалбоподателя в рамките на четири месеца след датата на регистрация на жалбата.

2.5     Ако в края на този срок OLAF не е предоставила отговор, това се счита за мълчаливо отхвърляне на жалбата и то може да бъде обжалвано съгласно член 91 от Правилна за персонала.

3.    Жалби относно защитата на данни

3.1     Отделът за юридически съвети разглежда възражения от субекти на данни срещу обработката на техните лични данни, отправени до OLAF в качеството ѝ на контролиращ орган, съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 45/2001. След допитване до съветника на отговорния директор на разследваща дирекция и до длъжностното лице за защита на данните отделът за юридически съвети изготвя проект на отговора до субекта на данните.

3.2     Генералният директор отговаря на субекта на данните в рамките на два месеца от датата на регистрация на възражението, освен ако по-дълъг срок е оправдан поради сложността на въпроса.

4.    Жалби относно публичния достъп до документи или преписки съгласно Регламент № 1049/2001

4.1     Лице, обект на разследване, няма право на достъп до преписката по случая. Подадена от подобно лице жалба, която е свързана с преписката по случая, може да бъде разгледана по гореспоменатата точка 1 относно процесуалните гаранции.

4.2     Заявления за публичен достъп до документи или преписки съгласно Регламент № 1049/2001 се разглеждат от отдела за юридически съвети по описания по-долу начин.

4.3     Отделът за юридически съвети разглежда заявлението и след допитване до съветника на отговорния директор на разследваща дирекция изготвя проект на отговор до заявителя.

4.4     Отговорният директор (или началникът на отдела за подбор и преглед на разследванията) отговаря в рамките на 15 работни дни от датата на регистрация на заявлението.

4.5     Съгласно член 7, параграф 2 от Регламент № 1049/2001 в случай на пълен или частичен отказ на заявление за достъп до документ от страна на OLAF заявителят може да внесе потвърдително заявление с цел OLAF да преразгледа своята позиция по въпроса (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Потвърдителните заявления се разглеждат от отдела за юридически съвети в консултация с Правната служба на Комисията. Отделът за юридически съвети изготвя проект на отговор до заявителя.

4.7     Генералният директор на OLAF или Генералният секретар на Комисията отговарят в рамките на 15 работни дни от датата на регистрация на потвърдителното заявление.

4.8     При необходимост срокът може да бъде удължен с 15 работни дни.

Б. Жалби, отправени към външни и независими институции или органи

Жалбоподателите могат да отправят своите жалби относно предприети от OLAF действия до, между другото, следните институции или органи, които не са свързани с OLAF:

5.1     Европейският омбудсман отговаря за извършването на проверки по жалби относно лошо управление от страна на институциите и органите на Европейския съюз (http://www.ombudsman.europa.eu). При неспазване от страна на OLAF на основни права, правни норми или принципи на доброто управление всяко физическо лице, което пребивава постоянно в ЕС, или юридическо лице със седалище в ЕС може да подаде жалба до европейския омбудсман.

5.2     Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим орган, който отговаря за защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Лицата, които смятат, че техните права по отношение на защитата на данни (съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001) са нарушени от OLAF, могат да подадат жалба до ЕНОЗД или до длъжностното лице за защита на данните в OLAF (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en).

5.3     Съдът на Европейския съюз отговаря за осъществяването на контрол, включително при обезпечителни и/или бързи производства, относно законосъобразността на актовете на институциите на Европейския съюз, включително на актовете, свързани с разследващи дейности на OLAF (http://curia.europa.eu).

5.4     Националните съдилища могат да бъдат сезирани в контекста на съдебни производства, образувани в резултат на разследвания на OLAF.