Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu

Stížnosti týkající se vyšetřování úřadu OLAF

Každý, koho OLAF vyšetřuje, může podat stížnost přímo tomuto úřadu. OLAF zajistí, aby všechny stížnosti byly vyřízeny bez prodlení a nestranně. Postup při řešení takových stížností je podrobně popsán níže v části A.

Podat stížnost lze také nezávislým orgánům a institucím (viz část B).

A. Stížnosti adresované úřadu OLAF

Veškeré stížnosti týkající se vyšetřování úřadu OLAF by měly být adresovány generálnímu řediteli. Jejich vyřízení probíhá následujícím způsobem:

1.    Stížnosti týkající se procesních záruk v souvislosti s vyšetřováním

1.1     Všechny stížnosti od osob, jichž se vyšetřování týká, na to, jak OLAF dodržuje procesní záruky podle čl. 9 nařízení (ES) č. 883/2013, bude řešit oddělení právního poradenství.

1.2     Oddělení právního poradenství bude mít plný přístup ke všem relevantním informacím a ředitelství odpovědné za vyšetřování mu poskytne veškerou nezbytnou pomoc. Oddělení stížnost přezkoumá a bude konzultovat poradce ředitele odpovědného za vyšetřování.  O svých zjištěních informuje generálního ředitele.

1.3     Generální ředitel podnikne v souvislosti s nedodržením procesních záruk v průběhu šetření ze strany úřadu OLAF patřičné kroky.

1.4     Na stížnost odpoví do dvou měsíců od data její registrace. Pokud si věc vyžaduje podrobnější šetření, může odpovědět později.

1.5     Tento postup nelze použít pro vyšetřování, které již bylo uzavřeno a předáno příslušným orgánům.
 

2.    Stížnosti podle článku 90a služebního řádu  

2.1     Úředníci a ostatní zaměstnanci institucí EU mohou podat OLAFu stížnost podle článku 90a služebního řádu na jakékoli opatření, jež se jich nepříznivě dotýká v souvislosti s vyšetřováním, které OLAF provádí. Tyto stížnosti bude řešit oddělení právního poradenství. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Předání závěrečné zprávy s doporučeními nebo bez nich nepředstavuje opatření, jež by se nepříznivě dotýkalo příslušné osoby ve smyslu služebního řádu, a proto jej nelze přímo napadnout.

2.3     Oddělení stížnost přezkoumá a bude konzultovat poradce ředitele odpovědného za vyšetřování.  O svých zjištěních informuje generálního ředitele.

2.4     Generální ředitel podnikne v souvislosti s jakoukoli podjatostí patřičné kroky a informuje stěžovatele do čtyř měsíců od data registrace stížnosti.

2.5     Jestliže do konce této lhůty neposkytne OLAF žádnou odpověď, má se za to, že stížnost byla implicitně zamítnuta, proti čemuž lze podat odvolání podle článku 91 služebního řádu.

3.    Stížnosti týkající se ochrany údajů

3.1     Oddělení právního poradenství přezkoumá námitky dotčených osob (subjektů údajů) ohledně zpracování jejich osobních údajů podle článku 18 nařízení (ES) č. 45/2001, které jsou adresovány úřadu OLAF jako správci těchto údajů. Po konzultaci s poradcem ředitele odpovědného za vyšetřování a s inspektorem ochrany údajů připraví oddělení návrh odpovědi dotčeným osobám.

3.2     Generální ředitel odpoví dotčeným osobám do dvou měsíců ode dne registrace námitky. Pokud si věc vyžaduje podrobnější šetření, může odpovědět později.

4.    Stížnosti týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům nebo informačním souborům podle nařízení č. 1049/2001

4.1     Osoba, které se vyšetřování týká, nemá právo na přístup ke spisu případu. Stížnost podanou touto osobou ohledně zacházení se spisem lze řešit podle výše uvedeného bodu 1 týkajícího se procesních záruk.

4.2     Žádosti podle nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům nebo informačním souborům bude řešit oddělení právního poradenství následujícím způsobem.

4.3     Oddělení právního poradenství žádost přezkoumá a po konzultaci s poradcem ředitele odpovědného za vyšetřování připraví návrh odpovědi.

4.4     Odpovědný ředitel (nebo vedoucí oddělení pro výběr a přezkum vyšetřování) odpoví do 15 pracovních dnů od data registrace žádosti.

4.5     Podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1049/2001 může žadatel, v případě že OLAF úplně nebo částečně zamítne žádost o přístup k dokumentu, do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel odpověď úřadu OLAF, podat potvrzující žádost, ve které úřad požádá, aby přezkoumal své stanovisko (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Potvrzující žádost bude řešit oddělení právního poradenství a bude přitom konzultovat právní službu Evropské komise. Poté oddělení připraví návrh odpovědi, kterou zašle žadateli.

4.7     Generální ředitel úřadu OLAF nebo generální tajemník Evropské komise odpoví do 15 pracovních dnů od data registrace potvrzující žádosti.

4.8     V případě potřeby lze lhůtu prodloužit o dalších 15 pracovních dnů.

B. Stížnosti zaslané externím a nezávislým orgánům nebo institucím

Občané mohou rovněž své stížnosti týkající se opatření přijatých úřadem OLAF zaslat mimo jiné následujícím orgánům a institucím:

5.1     Evropskému veřejnému ochránci práv – ten zodpovídá za vyšetřování stížností týkajících se nesprávného úředního postupu v orgánech a institucích Evropské unie (http://www.ombudsman.europa.eu). Pokud OLAF nedodrží základní práva, právní předpisy nebo zásady řádné správy, může jakákoli fyzická nebo právnická osoba mající své bydliště či sídlo v zemi EU podat stížnost Evropskému veřejnému ochránci práv.

5.2     Evropskému inspektorovi ochrany údajů (EIOÚ) – jedná se o nezávislý orgán odpovědný za ochranu osobních údajů a soukromí. Občané, kteří se domnívají, že jejich práva na ochranu údajů (podle nařízení (ES) č. 45/2001) byla úřadem OLAF porušena, mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů nebo inspektorovi ochrany údajů úřadu OLAF. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/cs/EDPS)

5.3     Soudnímu dvoru Evropské unie – ten zodpovídá (také v rámci průběžného nebo zrychleného řízení) za přezkum legality činnosti orgánů Evropské unie, včetně vyšetřování úřadu OLAF (http://curia.europa.eu).

5.4     Vnitrostátním soudům – ty mohou být kontaktovány v rámci soudního řízení zahájeného na základě vyšetřování úřadu OLAF.