Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig

Klager over OLAF's undersøgelser

Enhver person, der er berørt af en OLAF-undersøgelse, kan indgive en klage direkte til OLAF. OLAF sikrer derefter, at alle klager behandles med det samme og på en omhyggelig og fair måde. OLAF’s procedure for behandling af sådanne klager er beskrevet i Del A nedenfor.

Derudover kan den pågældende person klage til institutioner og organer, som er uafhængige og ikke hører under OLAF. Se beskrivelserne i Del B nedenfor.

A. Klager til OLAF

Alle klager i forbindelse med OLAF's undersøgelser bør rettes til OLAF's generaldirektør. De behandles på følgende måde:

1.    Klager vedrørende processuelle garantier i forbindelse med undersøgelser

1.1    Når personer, der er genstand for undersøgelser, klager over OLAF's håndtering af deres processuelle garantier, jf. artikel 9 i forordning nr. 883/2013, vil disse klager blive behandlet af kontoret for juridisk rådgivning.

1.2     Kontoret for juridisk rådgivning får fuld adgang til alle relevante oplysninger og får al den nødvendige bistand af det direktorat, der har ansvaret for undersøgelserne. Kontoret for juridisk rådgivning undersøger klagen og hører rådgiveren for den direktør, der har ansvaret for undersøgelserne.  Kontoret for juridisk rådgivning aflægger rapport om sine resultater til generaldirektøren.

1.3     Generaldirektøren træffer de nødvendige foranstaltninger, hvis OLAF ikke har overholdt de processuelle garantier i forbindelse med en undersøgelse.

1.4     Generaldirektøren svarer klageren senest to måneder efter registreringen af klagen, medmindre en længere periode er berettiget som følge af sagens kompleksitet.

1.5     Denne klageprocedure gælder ikke undersøgelser, der er blevet lukket og overført til kompetente myndigheder.
 

2.    Klager i henhold til personalevedtægtens artikel 90a  

2.1     Tjenestemænd og andet EU-personale kan i henhold til artikel 90a i personalevedtægten klage til OLAF over enhver af OLAF vedtagen akt, der går den pågældende imod, og som vedrører en af OLAF's undersøgelser. Denne type klage behandles af kontoret for juridisk rådgivning. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Fremsendelsen af en endelig rapport med eller uden henstillinger udgør ikke en akt, som jf. personalevedtægten går den pågældende person imod, og kan derfor ikke anfægtes direkte.

2.3     Kontoret for juridisk rådgivning undersøger klagen og hører rådgiveren for den direktør, der har ansvaret for undersøgelserne.  Kontoret for juridisk rådgivning aflægger rapport om sine resultater til generaldirektøren.

2.4     Generaldirektøren tager de nødvendige skridt med hensyn til enhver form for skade, som klageren har lidt, og giver klageren meddelelse herom senest fire måneder efter, at klagen er registreret.

2.5     Såfremt OLAF ikke har svaret, når fristen er udløbet, anses dette for en stiltiende afvisning af klagen, hvilket der kan klages over i henhold til artikel 91 i personalevedtægten.

3.    Klager vedrørende databeskyttelse

3.1     Kontoret for juridisk rådgivning gennemgår registrerede personers indsigelser mod, at deres personoplysninger gøres til genstand for behandling, jf. i artikel 18 i forordning (EF) nr. 45/2001, når disse indsigelser indgives til OLAF som kontrollant. Kontoret for juridisk rådgivning udfærdiger et udkast til et svar til den registrerede efter at have hørt rådgiveren for den direktør, der har ansvaret for undersøgelserne, og den databeskyttelsesansvarlige.

3.2     Generaldirektøren svarer den registrerede senest to måneder efter registreringen af indsigelsen, medmindre en længere periode er berettiget som følge af sagens kompleksitet.

4.    Klager vedrørende aktindsigt i dokumenter eller sagsakter i henhold til forordning 1049/2001

4.1     En person, der er involveret i en undersøgelse, har ikke ret til indsigt i sagsakterne. En klage indgivet af en sådan person vedrørende behandlingen af sagsakterne behandles som under punkt 1 ovenfor vedrørende processuelle garantier.

4.2     Anmodninger om aktindsigt i dokumenter eller sagsakter i henhold til forordning 1049/2001 behandles på følgende måde af kontoret for juridisk rådgivning.

4.3     Kontoret for juridisk rådgivning gennemgår anmodningen og udarbejder et udkast til svar til ansøgeren efter at have rådført sig med den direktør, der har ansvaret for undersøgelsen.

4.4     Den ansvarlige direktør (eller chefen for kontoret for udvælgelse og gennemgang af undersøgelser) svarer senest 15 arbejdsdage efter registreringen af anmodningen.

4.5     Ved helt eller delvist afslag fra OLAF giver artikel 7, stk. 2, i forordning 1049/2001 ansøgeren mulighed for at genfremsætte anmodningen inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen af OLAF's svar med henblik på at få OLAF til at tage denne op til fornyet behandling.(http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Genfremsatte anmodninger behandles af kontoret for juridisk rådgivning, som hører Kommissionens Juridiske Tjeneste. Kontoret for juridisk rådgivning udarbejder et udkast til svar til ansøgeren.

4.7     OLAF's generaldirektør eller Kommissionens generalsekretær svarer senest 15 arbejdsdage efter registreringen af den genfremsatte anmodning.

4.8     Fristerne kan forlænges med 15 arbejdsdage, hvis det er nødvendigt.

B. Klager til eksterne eller uafhængige institutioner og organer

Klager over OLAF kan derudover bl.a. indgives til følgende institutioner og organer, som ikke hører under OLAF:

5.1     Den Europæiske Ombudsmand er ansvarlig for at behandle klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer (http://www.ombudsman.europa.eu). Såfremt OLAF ikke respekterer grundlæggende rettigheder eller overholder retlige regler eller ikke principper for god forvaltning, kan enhver fysisk eller juridisk person, der er bosiddende eller har hjemsted i EU, indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

5.2     Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er en uafhængig myndighed med ansvar for beskyttelse af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred. Personer, som mener, at deres rettigheder vedrørende databeskyttelse (i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001) er blevet krænket af OLAF, kan indgive en klage til EDPS eller til OLAF's databeskyttelsesansvarlige. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3     Den Europæisk Unions Domstol har, også under foreløbige og/eller fremskyndede procedurer, ansvaret for legalitetskontrol med Den Europæiske Unions institutioners retsakter(http://curia.europa.eu).

5.4     Det er muligt at henvende sig til nationale domstole i forbindelse med retssager, der er indledt som følge af OLAF's undersøgelser.