Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest

Kaebused OLAFi juurdluste kohta

Iga isik, keda OLAFi juurdlus mõjutab, võib esitada otse OLAFile kaebuse. OLAF tagab, et kõiki kaebusi käsitletakse koheselt ning hoolikal ja õiglasel viisil. Selliste kaebustega tegelemist käsitlevat OLAFi menetlust on üksikasjalikult kirjeldatud allpool A osas.

Lisaks sellele võivad sellised isikud pöörduda oma kaebusega sõltumatute ja OLAFi väliste institutsioonide või asutuste poole, nagu on nimetatud allpool B osas.

A. OLAFile esitatud kaebused

Kõik OLAFi juurdlustega seotud kaebused tuleb esitada OLAFi peadirektorile; neid käsitletakse järgmiselt:

1.    Menetluslikke tagatisi kaebuste juurdluse raames käsitlevad kaebused

1.1    Kõiki juurdlustega seotud isikutelt saadud kaebusi, mis hõlmavad nende menetluslike tagatistega tegelemist OLAFis vastavalt määruse nr 883/2013 artiklile 9, käsitletakse õigusabiüksuse poolt.

1.2     Õigusabiüksusel on täielik juurdepääs kogu asjakohasele teabele ja talle osutatakse vastutava juurdlust korraldava direktoraadi poolt mis tahes vajalikku abi. Õigusabiüksus vaatab kaebuse läbi ja konsulteerib vastutava juurdlust korraldava direktori nõunikuga.  Õigusabiüksus esitab juurdluse tulemused peadirektorile.

1.3     Peadirektor võtab asjakohased meetmed seoses juurdluse käigus menetluslike tagatiste mittejärgimisega OLAFi poolt.

1.4     Peadirektor vastab kaebusele kahe kuu jooksul alates selle registreerimise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui juhtumi keerukusest lähtuvalt on põhjendatud pikem periood.

1.5     Kaebuse esitamise menetlust ei kohaldata selliste juurdluste suhtes, mis on juba lõpetatud ning edastatud pädevatele asutustele.
 

2.    Personalieeskirjade artikli 90a kohased kaebused  

2.1     Ametnikud ja muud ELi töötajad võivad esitada OLAFile kaebuse personalieeskirjade artikli 90a alusel seoses mis tahes meetmega, mis neid OLAFi juurdluse raames kahjustavalt mõjutab. Iga sellist kaebust käsitleb õigusabiüksus. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Lõpparuande edastamist soovitustega või ilma ei käsitata personalieeskirjade tähenduses isikut kahjustavalt mõjutava meetmena ning see ei ole seepärast otseselt vaidlustatav.

2.3     Õigusabiüksus vaatab kaebuse läbi ja konsulteerib vastutava juurdlust korraldava direktori nõunikuga.  Õigusabiüksus esitab juurdluse tulemused peadirektorile.

2.4     Peadirektor võtab asjakohaseid meetmeid seoses mis tahes tekkinud kahjuga ning teavitab kaebuse esitajat nelja kuu jooksul alates kaebuse registreerimise kuupäevast.

2.5     Kui OLAF ei ole nimetatud ajavahemiku lõpuks vastanud, käsitatakse seda vaikimisi otsusena kaebuse tagasilükkamise kohta, mille võib vastavalt personalieeskirjade artiklile 91 edasi kaevata.

3.    Andmekaitsega seotud kaebused

3.1     Õigusabiüksus vaatab läbi andmesubjektide vastuväited, mis on seotud nende isikuandmete töötlemisega määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 18 kohaselt ning mis on adresseeritud OLAFile kui vastutavale töötlejale. Õigusabiüksus, olles konsulteerinud vastutava juurdlust korraldava direktori nõuniku ja andmekaitseametnikuga, valmistab ette esialgse vastuse andmesubjektile.

3.2     Peadirektor vastab andmesubjektile kahe kuu jooksul alates vastuväite registreerimise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui juhtumi keerukusest lähtuvalt on põhjendatud pikem periood.

4.    Kaebused, mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu dokumentidele või toimikutele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001

4.1     Juurdlusega seotud isikul ei ole õigust tutvuda juhtumi toimikuga. Sellise isiku esitatud kaebust juhtumi toimiku haldamise kohta võidakse käsitleda eespool nimetatud punkti 1 raames, mis hõlmab menetluslikke tagatisi.

4.2     Määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaste taotlustega, mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu dokumentidele ja toimikutele, tegeleb õigusabiüksus järgmiselt.

4.3     Õigusabiüksus vaatab taotluse läbi ning, olles konsulteerinud vastutava juurdlust korraldava direktori nõunikuga, valmistab ette esialgse vastuse taotluse esitajale.

4.4     Vastutav direktor (või juurdluste valiku ja läbivaatamise üksuse juhataja) vastab 15 tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimise kuupäevast.

4.5     Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 7 lõikega 2 on ette nähtud anda taotlejale juhul, kui OLAF lükkab dokumendile juurdepääsu taotluse 15 tööpäeva jooksul alates vastuse saamisest täielikult või osaliselt tagasi, võimalus teha kordustaotlus, milles palub OLAFil oma seisukoht läbi vaadata (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Kordustaotlustega tegeleb õigusabiüksus, konsulteerides komisjoni õigustalitusega. Õigusabiüksus koostab vastuse taotluse esitajale.

4.7     OLAFi peadirektor või komisjoni peasekretär vastavad 15 tööpäeva jooksul alates kordustaotluse registreerimise kuupäevast.

4.8     Tähtaegu võib vajaduse korral veel 15 tööpäeva võrra pikendada.

B. Välistele ning sõltumatutele institutsioonidele või asutustele adresseeritud kaebused

Kaebuse esitajad võivad adresseerida oma kaebused, mis käsitlevad OLAFi võetud meetmeid, muu hulgas ka järgmistele OLAFi välistele institutsioonidele või asutustele:

5.1     Euroopa Ombudsmani ülesandeks on uurida kaebusi, mis hõlmavad haldusomavoli Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes (http://www.ombudsman.europa.eu). Kui OLAF ei suuda kinni pidada põhiõigustest, õigusnormidest või hea halduse põhimõtetest, võib iga füüsiline või juriidiline isik, kelle elu- või asukoht on ELis, esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile.

5.2     Euroopa andmekaitseinspektor on sõltumatu asutus, kes vastutab isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse eest. Isikutel, kes leiavad, et OLAF on rikkunud nende isikuandmete kaitsega seotud õigusi (vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001), on õigus esitada Euroopa andmekaitseinspektorile või OLAFi andmekaitseametnikule kaebus. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3     Euroopa Liidu Kohtu ülesanne on vaadata läbi, sealhulgas vahe- ja/või kiirendatud menetluste raames, Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide, sealhulgas OLAFi juurdlustegevuse, seaduslikkus (http://curia.europa.eu).

5.4     OLAFi juurdluste tulemusena algatatud kohtumenetluste kontekstis võidakse pöörduda ka riiklike kohtute poole.