Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta

OLAFin tutkimuksia koskevat valitukset

OLAFin tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi tehdä valituksen suoraan OLAFille. OLAF huolehtii siitä, että kaikki valitukset käsitellään viipymättä huolellisesti ja tasapuolisesti. OLAFin valitusten käsittelymenettelyä kuvaillaan kohdassa A.

Lisäksi OLAFin tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi tehdä valituksen OLAFin ulkopuolisille toimielimille tai muille elimille kohdassa B selostetulla tavalla.

A. OLAFille osoitetut valitukset

Kaikki OLAFin tutkimuksia koskevat valitukset on osoitettava OLAFin pääjohtajalle. Valituksia käsitellään seuraavasti:

1.    Prosessuaalisia takeita koskevat valitukset

1.1     Kaikki tutkimuksen kohteena olevilta henkilöiltä tulleet valitukset, jotka koskevat prosessuaalisten takeiden soveltamista asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 9 artiklan mukaisesti, käsittelee OLAFin oikeudellisen neuvonnan yksikkö.

1.2     Oikeudellisen neuvonnan yksiköllä on oikeus saada kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot käyttöönsä, ja tutkimuksesta vastaavan osaston on avustettava sitä tarvittaessa. Oikeudellisen neuvonnan yksikkö tutkii valituksen ja kuulee vastaavan tutkinnanjohtajan neuvonantajaa.  Yksikkö raportoi tutkinnan tuloksista OLAFin pääjohtajalle.

1.3     Pääjohtaja ryhtyy asianmukaisiin toimiin, jos OLAF ei ole tutkimuksensa yhteydessä noudattanut prosessuaalisia takeita.

1.4     Pääjohtaja vastaa valituksen tekijälle 2 kuukauden kuluessa siitä, kun valitus on kirjattu saapuneeksi, ellei pitempi vastausaika ole perusteltu asian monimutkaisuuden vuoksi.

1.5     Tätä valitusmenettelyä ei sovelleta tutkimuksiin, jotka on saatettu loppuun tai siirretty toimivaltaisille viranomaisille.
 

2.    Henkilöstösääntöjen 90 a artiklan mukaiset valitukset  

2.1     EU:n virkamiehet ja muut toimihenkilöt voivat tehdä henkilöstösääntöjen 90 a artiklan mukaisen valituksen OLAFille mistä tahansa OLAFin tutkimuksiin liittyvästä heille haitallisesta toimenpiteestä. Valituksen käsittelee oikeudellisen neuvonnan yksikkö. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Loppukertomuksen toimittaminen ja siihen liittyvien mahdollisten suositusten antaminen ei ole henkilöstösäännöissä tarkoitettu henkilölle haitallinen toimenpide eikä näin ollen suoraan valituskelpoinen toimi.

2.3     Oikeudellisen neuvonnan yksikkö tutkii valituksen ja kuulee vastaavan tutkinnanjohtajan neuvonantajaa.  Yksikkö raportoi tutkinnan tuloksista OLAFin pääjohtajalle.

2.4     Pääjohtaja ryhtyy asianmukaisiin toimiin henkilölle aiheutuneen haitan osalta. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan valituksen tekijälle 4 kuukauden kuluessa siitä, kun valitus on kirjattu saapuneeksi.

2.5     Jos OLAF ei ole vastannut valitukseen määräajan kuluessa, valituksen katsotaan tulleen hylätyksi hiljaisella päätöksellä, josta voi tehdä valituksen henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisesti.

3.    Tietosuojaa koskevat valitukset

3.1     Oikeudellisen neuvonnan yksikkö tutkii OLAFille rekisterinpitäjänä osoitetut asetuksen (EY) N:o 45/2001 18 artiklan mukaiset pyynnöt, joissa rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Oikeudellisen neuvonnan yksikkö kuulee asiasta vastaavan tutkinnanjohtajan neuvonantajaa ja OLAFin tietosuojavastaavaa ja laatii rekisteröidylle osoitetun vastausluonnoksen.

3.2     Pääjohtaja vastaa rekisteröidylle 2 kuukauden kuluessa siitä, kun henkilötietojen käsittelyä koskeva vastalause on kirjattu saapuneeksi, ellei pitempi vastausaika ole perusteltu asian monimutkaisuuden vuoksi.

4.    Valitukset, jotka koskevat oikeutta tutustua asiakirjoihin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti

4.1     Tutkimuksen kohteena olevalla henkilöllä ei ole oikeutta tutustua hänen tapaustaan koskeviin asiakirjoihin. Tällaisen henkilön tekemä valitus tapausta koskevien asiakirjojen käsittelystä voidaan käsitellä edellä olevan kohdan 1 (prosessuaalisia takeita koskevat valitukset) mukaisesti.

4.2     Hakemukset, jotka koskevat oikeutta tutustua asiakirjoihin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti, käsittelee oikeudellisen neuvonnan yksikkö seuraavasti:

4.3     Oikeudellisen neuvonnan yksikkö tutkii hakemuksen ja laatii asiasta vastaavan tutkinnanjohtajan neuvonantajaa kuultuaan hakijalle osoitetun vastausluonnoksen.

4.4     Asiasta vastaava johtaja (tai tutkimusten valinta- ja tarkastusyksikön päällikkö) vastaa hakijalle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun hakemus on kirjattu saapuneeksi.

4.5     Jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain, hakija voi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut OLAFin vastauksen, tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää OLAFia tarkistamaan kantaansa (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Uudistetut hakemukset käsittelee oikeudellisen neuvonnan yksikkö, joka kuulee asiasta komission oikeudellista yksikköä. Oikeudellisen neuvonnan yksikkö laatii hakijalle osoitetun vastausluonnoksen.

4.7     OLAFin pääjohtaja tai komission pääsihteeri vastaa hakijalle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun uudistettu hakemus on kirjattu saapuneeksi.

Vastauksen määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa 15 työpäivällä.

B. OLAFin ulkopuolisille riippumattomille toimielimille ja muille elimille osoitetut valitukset

Valituksen tekijät voivat osoittaa OLAFin toimenpiteitä koskevat valituksensa myös mm. seuraaville OLAFin ulkopuolisille toimielimille ja muille elimille:

5.1     Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka koskevat hallinnollista epäkohtaa EU:n toimielimissä ja muissa elimissä (http://www.ombudsman.europa.eu). Jos OLAF rikkoo perusoikeuksia, oikeussääntöjä tai hyvän hallintotavan periaatteita, kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö EU:ssa voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle.

5.2     Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) on riippumaton viranomainen, joka huolehtii EU:ssa henkilötietojen ja yksityisyyden suojasta. Jos henkilö katsoo, että OLAF on rikkonut hänelle asetuksen (EY) N:o 45/2001 nojalla kuuluvia tietosuojaoikeuksia, hänellä on oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai OLAFin tietosuojavastaavalle. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3     Euroopan unionin tuomioistuin valvoo EU:n toimielinten toimien lainmukaisuutta. Tämä valvonta kattaa myös OLAFin tutkimukset (http://curia.europa.eu).

5.4     OLAFin tutkimusten perusteella käynnistettyjen oikeudenkäyntien yhteydessä on mahdollista tehdä kanteluita kansallisille tuomioistuimille.