Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Calaois a thuairisciú

Gearáin maidir le himscrúduithe OLAF

Féadfaidh aon duine a ndéanann imscrúdú de chuid OLAF difear dó gearán a dhéanamh go díreach le OLAF. Cinnteoidh OLAF go gcaitear go pras le gach gearán ar bhealach dícheallach cothrom. I gCuid A thíos tá cur síos mionsonraithe ar nós imeachta OLAF maidir le gearáin den sórt sin a láimhseáil.

Ina theannta sin, féadfaidh aon duine den sórt sin a ghearán a chur faoi bhráid institiúidí nó comhlachtaí atá neamhspleách ar OLAF agus nach mbaineann leis, mar atá leagtha amach i gCuid B thíos.

A. Gearáin a chur faoi bhráid OLAF

Ba cheart gach gearán a bhaineann le himscrúduithe OLAF a chur faoi bhráid Ard-Stiúrthóir OLAF; caitear leo mar seo a leanas:

1.    Gearáin a bhaineann le ráthaíochtaí nós imeachta i gcomhthéacs imscrúduithe

1.1     Is é Aonad na Comhairle Dlí a láimhseálfaidh na gearáin go léir a gheofar ó dhaoine atá bainteach le himscrúduithe, ar gearáin iad a bhaineann le láimhseáil a ráthaíochtaí nós imeachta ag OLAF de bhun Airteagal 9 de Rialachán Uimh. 883/2013.

1.2     Beidh rochtain iomlán ag Aonad na Comhairle Dlí ar an bhfaisnéis ábhartha uile agus tabharfaidh an Stiúrthóireacht imscrúdaitheach freagrach aon chúnamh dó is gá Scrúdóidh Aonad na Comhairle Dlí an gearán agus rachaidh siad i dteagmháil le Comhairleoir na Stiúrthóireachta imscrúdaithí freagraí.  Tabharfaidh Aonad na Comhairle Dlí tuarascáil faoina chinntí don Ard-Stiúrthóir.

1.3     Gníomhóidh an tArd-Stiúrthóir go cuí mura n-urramóidh OLAF ráthaíochtaí nós imeachta le linn imscrúdaithe.

1.4     Tabharfaidh an tArd-Stiúrthóir freagra don ghearánach laistigh de dhá mhí ó chlárú an ghearáin, ach amháin má fhágann castacht an ábhair go bhfuil údar le tréimhse níos faide.

1.5     Níl feidhm ag an nós imeachta gearáin sin i gcás imscrúduithe a druideadh agus a aistríodh chuig na húdaráis inniúla.
 

2.    Gearáin faoi Airteagal 90a de na Rialacháin Foirne  

2.1     Féadfaidh Oifigigh agus lucht foirne eile de chuid an AE gearán a dhéanamh le OLAF faoi Airteagal 90a de na Rialacháin Foirne i gcoinne aon ghnímh a dhéanann dochar dóibh agus a bhaineann le himscrúduithe OLAF. Láimhseálfaidh Aonad na Comhairle Dlí aon ghearán den sórt sin. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Ní ionann Tuarascáil Deiridh a tharchur le moltaí nó gan mholtaí agus gníomh a dhéanann dochar do dhuine de réir bhrí na Rialachán Foirne agus, mar sin de, níl sé inchonspóide go díreach.

2.3     Scrúdóidh Aonad na Comhairle Dlí an gearán agus rachaidh siad i dteagmháil le Comhairleoir na Stiúrthóireachta imscrúdaithí freagraí.  Tabharfaidh Aonad na Comhairle Dlí tuarascáil faoina chinntí don Ard-Stiúrthóir.

2.4     Gníomhóidh an tArd-Stiúrthóir go cuí i ndáil le haon dochar a rinneadh agus cuirfidh sé an gearánach ar an eolas laistigh de cheithre mhí ó chlárú an ghearáin.

2.5     Mura mbeidh freagra tugtha ag OLAF faoi dheireadh na tréimhse sin, measfar gurb ionann sin agus cinneadh intuigthe i gcoinne an ghearáin agus is féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh sin faoi Airteagal 91 de na Rialacháin Foirne.

3.    Gearáin a bhaineann le cosaint sonraí

3.1     Scrúdóidh Aonad na Comhairle Dlí agóidí ó dhaoine is ábhar do shonraí i gcoinne phróiseáil a sonraí pearsanta, de bhun Airteagal 18 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, ar agóidí iad a chuirtear faoi bhráid OLAF mar rialaitheoir. Tar éis d'Aonad na Comhairle Dlí dul i dteagmháil le Comhairleoir na Stiúrthóireachta imscrúdaithí freagraí agus leis an Oifigeach Cosanta Sonraí, ullmhóidh sé dréacht-fhreagra don duine is ábhar do na sonraí.

3.2     Freagróidh an tArd-Stiúrthóir an duine is ábhar do na sonraí laistigh de dhá mhí ó chlárú na hagóide, ach amháin má fhágann castacht an ábhair go bhfuil údar le tréimhse níos faide.

4.    Gearáin a bhaineann le rochtain phoiblí ar dhoiciméid nó comhaid faoi Rialachán 1049/2001

4.1     Níl sé de cheart ag duine atá bainteach le himscrúdú rochtain a fháil ar chomhad an cháis. Aon ghearán a dhéanann duine den sórt sin maidir le láimhseáil chomhad an cháis, féadfar caitheamh leo faoi phointe 1 thuas maidir le ráthaíochtaí nós imeachta.

4.2     Láimhseálfaidh Aonad na Comhairle Dlí iarrataí, de bhun Rialachán 1049/2001, ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid nó comhaid mar a leanas.

4.3     Scrúdóidh Aonad na Comhairle Dlí an iarraidh agus ullmhóidh sé dréacht-fhreagra don iarratasóir tar éis dul i dteagmháil le Comhairleoir na Stiúrthóireachta imscrúdaithí freagraí.

4.4     Freagróidh an Stiúrthóir freagrach (nó Ceann an Aonaid Imscrúdaithe - Roghnú agus Athbhreithniú) laistigh de 15 lá oibre ó chlárú na hiarrata.

4.5     Déantar foráil in Airteagal 7(2) de Rialachán 1049/2001 go bhféadfaidh iarratasóir, má dhiúltaíonn OLAF go hiomlán nó go páirteach iarratas ar rochtain ar dhoiciméad, laistigh de 15 lá oibre ón bhfreagra a fháil ó OLAF, iarraidh dheimhnitheach a dhéanamh ina n-iarrtar ar OLAF athmhachnamh a dhéanamh ar a sheasamh (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Láimhseálfaidh Aonad na Comhairle Dlí iarrataí deimhnitheacha i gcomhairle le Seirbhís Dlí an Choimisiúin. Ullmhóidh Aonad na Comhairle Dlí dréacht-fhreagra don iarratasóir.

4.7     Freagróidh Ard-Stiúrthóir OLAF nó Ard-Rúnaí an Choimisiúin laistigh de 15 lá oibre ó chlárú na hiarrata deimhnithí.

4.8     Is féidir 15 lá oibre a chur leis na spriocdhátaí más gá.

B. Gearáin a chuirtear faoi bhráid institiúidí nó comhlachtaí seachtracha neamhspleácha

Is féidir le gearánaigh a ngearáin maidir le bearta a rinne OLAF a chur faoi bhráid, inter alia, na n-institiúidí nó comhlachtaí seo a leanas nach mbaineann le OLAF:

5.1     Is é an tOmbudsman Eorpach atá freagrach as gearáin a imscrúdú a bhaineann le drochriarachán in institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh (http://www.ombudsman.europa.eu). Mura n-urramóidh OLAF cearta bunúsacha, rialacha dlí nó prionsabail dea-riaracháin, is féidir le haon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil cónaí air laistigh den AE gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach.

5.2     Údarás neamhspleách is ea an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí atá freagrach as cosaint sonraí pearsanta agus príobháideachais. Má mheasann daoine gur sháraigh OLAF a gcearta maidir le cosaint sonraí (de bhun Rialachán (CE) Uimh. 45/2001), féadfaidh siad gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí nó le hOifigeach Cosanta Sonraí OLAF. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/ga/EDPS)

5.3     Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh freagrach as athbhreithniú a dhéanamh, lena n-áirítear athbhreithniú faoi nósanna imeachta eatramhacha/brostaithe, ar dhlíthiúlacht na ngníomhartha a dhéanann institiúidí an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha OLAF (http://curia.europa.eu).

5.4     Is féidir gearán a chur faoi bhráid na gcúirteanna náisiúnta i gcomhthéacs imeachtaí breithiúnacha arna dtionscnamh tar éis imscrúduithe OLAF.