Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru

Žalbe na istrage OLAF-a

Svaka osoba na koju se odnosi istraga OLAF-a može uputiti žalbu izravno OLAF-u. OLAF će osigurati da se sve žalbe riješe u najkraćem roku, na marljiv i pošten način. Postupak OLAF-a za rješavanje takvih žalbi detaljno je objašnjen u Dijelu A u nastavku.

Nadalje, svatko može uputiti žalbu vanjskim institucijama ili tijelima neovisnim o OLAF-u, kako je navedeno u Dijelu B u nastavku.

A. Žalbe upućene OLAF-u

Sve žalbe povezane s istragama OLAF-a moraju se uputiti glavnom direktoru OLAF-a, a rješavaju se na sljedeći način:

1.    Žalbe koje se odnose na postupovna jamstva u okviru istraga

1.1     Sve žalbe zaprimljene od osoba koje su uključene u istrage, a tiču se OLAF-ove obrade njihovih postupovnih jamstava u skladu s člankom 9. Uredbe br. 883/2013, rješavat će Odjel za pravno savjetovanje.

1.2     Odjel za pravno savjetovanje imat će potpuni pristup svim važnim informacijama te će mu nadležna istražna uprava pružiti potrebnu pomoć. 2.3     Odjel za pravno savjetovanje preispitat će žalbu i savjetovati se sa savjetnikom nadležnog direktora istražnog postupka.  Odjel će izvijestiti glavnog direktora o svojim saznanjima.

1.3     Glavni direktor poduzet će odgovarajuće mjere u pogledu neuspjeha OLAF-a da poštuje postupovna jamstva za vrijeme istrage.

1.4     Glavni direktor odgovorit će podnositelju žalbe u roku od dva mjeseca od datuma evidentiranja žalbe, osim ako zbog složenosti predmeta nije dozvoljeno dulje razdoblje.

1.5     Postupak žalbe ne primjenjuje se na istrage koje su zaključene i prenesene na nadležna tijela.
 

2.    Žalbe na temelju članka 90.a Pravilnika o osoblju  

2.1    Dužnosnici i ostali službenici EU-a mogu uložiti žalbu OLAF-u na temelju članka 90.a Pravilnika o osoblju na bilo koji postupak koji negativno utječe na njih, a povezan je s istragama OLAF-a. Svaku takvu žalbu rješavat će Odjel za pravno savjetovanje. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Prijenos završnog izvješća s ili bez preporuka ne predstavlja postupak koji negativno utječe na osobu u smislu Pravilnika o osoblju te stoga nije izravno osporiv.

2.3     Odjel za pravno savjetovanje razmotrit će žalbu te se savjetovati sa savjetnikom nadležnog direktora istražnog postupka.  Odjel za pravno savjetovanje izvijestit će glavnog direktora o svojim saznanjima.

2.4     Glavni direktor poduzet će odgovarajuće mjere u odnosu na bilo koju predrasudu koja se dogodila te o tome obavijestiti podnositelja žalbe u roku od četiri mjeseca od datuma evidentiranja žalbe.

2.5     Ako OLAF ne dostavi odgovor u tom razdoblju, to će se smatrati implicitnom odlukom o odbijanju žalbe na koju se može uložiti žalba na temelju članka 91. Pravilnika o osoblju.

3.    Žalbe koje se odnose na zaštitu podataka

3.1     Odjel za pravno savjetovanje preispitat će prigovore osoba čiji se podaci obrađuju na obradu njihovih osobnih podataka upućene OLAF-u kao tijelu za nadzor u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 45/2001. Odjel za pravno savjetovanje će, nakon savjetovanja sa savjetnikom nadležnog direktora istražnog postupka i službenikom za zaštitu podataka (DPO), izraditi nacrt odgovora osobi čiji se podaci obrađuju.

3.2     Glavni direktor odgovorit će osobi čiji se podaci obrađuju u roku od dva mjeseca od datuma evidentiranja prigovora, osim ako zbog složenosti predmeta nije dozvoljeno dulje razdoblje.

4.    Žalbe koje se odnose na javni pristup dokumentima ili spisima u skladu u Uredbom 1049/2001

4.1     Osoba koja je uključena u istragu nema pravo pristupa spisima predmeta. Žalba koju je takva osoba uputila u pogledu rukovanja spisima predmeta može se rješavati pod prethodno navedenom točkom 1. koja se odnosi na postupovna jamstva.

4.2     Zahtjeve za javni pristup dokumentima ili spisima, u skladu s Uredbom 1049/2001, rješavat će Odjel za pravno savjetovanje na sljedeći način.

4.3     Odjel za pravno savjetovanje preispitat će zahtjev i, nakon savjetovanja sa savjetnikom nadležnog direktora istražnog postupka, izradit će nacrt odgovora podnositelju.

4.4     Nadležni direktor (Načelnik odjela za odabir i reviziju istrage) odgovorit će u roku od 15 radnih dana od datuma evidentiranja zahtjeva.

4.5     Člankom 7. stavkom 2. Uredbe 1049/2001 predviđa se mogućnost da podnositelj, u slučaju da mu OLAF u potpunosti ili djelomično odbije zahtjev za pristup dokumentu, u roku od 15 radnih dana od primanja OLAF-ova odgovora podnese potvrdni zahtjev tražeći od OLAF-a da ponovno razmotri njegovu situaciju (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Potvrdni zahtjev rješavat će Odjel za pravno savjetovanje u suradnji s pravnom službom Komisije. Odjel za pravno savjetovanje izradit će nacrt odgovora podnositelju.

4.7     Glavni direktor OLAF-a ili glavni tajnik Komisije odgovorit će u roku od 15 radnih dana od datuma evidentiranja potvrdnog zahtjeva.

4.8     Ako je potrebno, rokovi se mogu produžiti za dodatnih 15 radnih dana.

B. Žalbe upućene vanjskim i neovisnim institucijama ili tijelima

Podnositelji žalbe mogu svoje žalbe koje se odnose na djelovanja OLAF-a uputiti među ostalim i sljedećim institucijama i tijelima koji nisu dio OLAF-a:

5.1     Europski ombundsman odgovoran je za istraživanje žalbi koje se odnose na loše upravljanje u institucijama i tijelima Europske unije (http://www.ombudsman.europa.eu). U slučaju kada OLAF ne poštuje temeljna prava, pravne norme ili načela dobrog upravljanja, svaka fizička ili pravna osoba s prebivalištem u EU-u može uložiti žalbu Europskom ombundsmanu.

5.2     Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) nezavisno je nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu osobnih podataka i privatnosti. Pojedinci koji smatraju da je OLAF povrijedio njihova prava u pogledu zaštite podataka (u skladu s Uredbom (EZ) br  45/2001) imaju pravo uložiti žalbu EDPS-u ili DPO-u. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3     Sud Europske unije odgovoran je za preispitivanje, i u okviru privremenog i/ili hitnog postupka, zakonitosti radnji institucija Europske unije, uključujući i istražne aktivnosti OLAF-a (http://curia.europa.eu).

5.4     Moguće je obraćanje nacionalnim sudovima u okviru sudskih postupaka koji su započeli nakon istraga OLAF-a.