Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Csalás bejelentése

Az OLAF által folytatott vizsgálatokkal kapcsolatos panaszok

Az OLAF által folytatott vizsgálatokban érintett személyek panaszukkal fordulhatnak közvetlenül a hivatalhoz. Az OLAF lehetőség szerint minden hozzá beérkező panaszt késedelem nélkül, alaposan és méltányos módon kivizsgál. A panaszok elbírálására vonatkozó eljárást az alábbiakban, az A. pontban ismertetjük.

Az OLAF vizsgálataival kapcsolatban külső, független szerveknél és intézményeknél is panaszt lehet tenni a B. pontban foglaltaknak megfelelően.

A. Panasztétel az OLAF-nál

Az OLAF vizsgálataival kapcsolatos panaszokat a hivatal főigazgatójának kell címezni. A benyújtott panaszt a hivatal az alábbiak szerint dolgozza fel:

1.    A vizsgálatok keretében nyújtott eljárási garanciákkal kapcsolatos panaszok

1.1     Azokat a panaszokat, amelyeket a vizsgálatban érintett személyek a 883/2013/EU rendelet 9. cikke szerinti eljárási garanciákkal kapcsolatban nyújtanak be, a jogi tanácsadási csoport bírálja el.

1.2     A jogi tanácsadási csoport teljes hozzáférést kap az összes lényeges információhoz, és minden szükséges segítséget megkap a vizsgálatot lefolytató igazgatóságtól. A jogi tanácsadási csoport kivizsgálja a panaszt, és konzultál a vizsgálatot lefolytató igazgatóság vezetőjének tanácsadójával.  Megállapításairól a jogi tanácsadási csoport jelentést nyújt be a főigazgatónak.

1.3     A főigazgató megteszi a szükséges lépéseket, amennyiben bebizonyosodik, hogy az OLAF a vizsgálat során nem tartotta magát az eljárási garanciákhoz.

1.4     A főigazgató a panasz nyilvántartásba vételének időpontjától számított két hónapon belül választ ad a panaszosnak, kivéve, ha az ügy – összetettsége miatt – hosszabb kivizsgálást igényel.

1.5     A panasztételi eljárás nem alkalmazható azokra a vizsgálatokra, amelyeket az OLAF munkatársai már lezártak, és amelyek megállapításait továbbították az illetékes hatóságok felé.
 

2.    A személyzeti szabályzat 90a. cikke szerinti panaszok  

2.1     A személyzeti szabályzat 90a. cikke értelmében az EU bármely tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja panaszt tehet az OLAF-nál a hivatal által folytatott vizsgálatokkal kapcsolatban őt hátrányosan érintő intézkedés ellen. Ezeket a panaszokat a jogi tanácsadási csoport vizsgálja ki (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx).

2.2     Akár ajánlásokat tartalmazó, akár ajánlások nélküli zárójelentés készül a vizsgálat során, a zárójelentés továbbítása nem minősül hátrányos intézkedésnek, ezért az ellen nem nyújtható be panasz.

2.3     A jogi tanácsadási csoport kivizsgálja a panaszt, és konzultál a vizsgálatot lefolytató igazgatóság vezetőjének tanácsadójával.  Megállapításairól a jogi tanácsadási csoport jelentést nyújt be a főigazgatónak.

2.4     Ha megállapítást nyer, hogy a panaszost sérelem érte, a főigazgató megteszi a szükséges lépéseket a sérelem orvoslására, és erről a panasz nyilvántartásba vételének időpontjától számított négy hónapon belül értesíti a panaszost.

2.5     Ha az említett határidőn belül az OLAF nem ad választ a panaszosnak, azt úgy kell tekinteni, hogy hallgatólagos határozat született a panasz elutasításáról, mely ellen jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján.

3.    Adatvédelemmel kapcsolatos panaszok

3.1     A jogi tanácsadási csoport kivizsgálja azokat az OLAF-nak mint adatkezőnek címzett panaszokat, amelyeket az érintettek a 45/2001/EK rendelet 18. cikke alapján a személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban emelnek. A jogi tanácsadási csoport, miután konzultált a vizsgálatot lefolytató igazgatóság vezetőjének tanácsadójával és az adatvédelmi tisztviselővel, elkészíti az érintetteknek adandó válasz tervezetét.

3.2     A főigazgató a kifogás nyilvántartásba vételének időpontjától számított két hónapon belül választ ad a kifogást emelő személynek, kivéve, ha az ügy – összetettsége miatt – hosszabb kivizsgálást igényel.

4.    Az 1049/2001/EK rendelet szerinti, dokumentumhoz vagy aktához való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos panaszok

4.1     A vizsgálatban érintett személyeknek nincs joguk hozzáférni az ügy aktájához. Az érintettek által az ügy aktájának kezelésével kapcsolatban benyújtott panaszokat a fentiekben olvasható, az eljárási garanciákra vonatkozó 1. pontban foglaltak szerint lehet elbírálni.

4.2     Az 1049/2001/EK rendelet szerinti, dokumentumhoz vagy aktához való nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérelmeket a jogi tanácsadási csoport a következőképpen bírálja el:

4.3     A jogi tanácsadási csoport kivizsgálja a kérelmet, és – miután konzultált a vizsgálatot lefolytató igazgatóság vezetőjének tanácsadójával – elkészíti a kérelmezőnek adandó válasz tervezetét.

4.4     Az illetékes igazgató (vagy a vizsgálati kiválasztási és felülvizsgálati csoport vezetője) a kérelem nyilvántartásba vételének időpontjától számított 15 munkanapon belül megválaszolja a kérelmet.

4.5   Az 1049/2001/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján a kérelmező – amennyiben az OLAF teljes egészében vagy részlegesen elutasítja a dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmét – a hivatal válaszának átvételétől számított 15 munkanapon belül megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben az OLAF-ot álláspontja felülvizsgálatára kéri (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     A megerősítő kérelmeket a jogi tanácsadási csoport bírálja el, miután konzultált a Bizottság jogi szolgálatával. A jogi tanácsadási csoport elkészíti a kérelmezőnek adandó válasz tervezetét.

4.7     Az OLAF főigazgatója vagy a Bizottság főtitkára a megerősítő kérelem nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül megválaszolja a kérelmet.

4.8     Ezt a határidőt indokolt esetben további 15 nappal meg lehet hosszabbítani.

B. Panasztétel külső és független intézménynél vagy szervnél

Az OLAF intézkedéseivel kapcsolatban panaszt lehet tenni külső intézményeknél és szerveknél is, többek között az alábbiaknál:

5.1     Az európai ombudsman illetékes az Európai Unió intézményeinél és szerveinél elkövetett hivatali visszásságokra vonatkozó panaszok kivizsgálásáért (http://www.ombudsman.europa.eu). Ha az OLAF nem tartja tiszteletben az alapvető jogokat, a jogi előírásokat vagy a helyes igazgatás elveit, bármely, az EU-ban letelepedett természetes vagy jogi személy panaszt tehet az európai ombudsmannál.

Az európai adatvédelmi biztos a személyes adatok és a magánélet védelméért felelős független hatóság. Azok, akik úgy vélik, hogy az OLAF (a 45/2001/EK rendelet értelmében) megsértette az adatvédelemhez fűződő jogaikat, panasszal élhetnek az európai adatvédelmi biztosnál vagy az OLAF adatvédelmi tisztviselőjénél (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en).

5.3     Az Európai Unió Bíróságának feladata, hogy – ha kell, ideiglenes intézkedés vagy gyorsított eljárás keretében – megvizsgálja az európai uniós intézmények jogi aktusainak jogszerűségét. Ennek részét képezi az OLAF által folytatott vizsgálatok jogszerűségének kivizsgálása is (http://curia.europa.eu).

5.4     Az OLAF-vizsgálatok nyomán kezdeményezett bírósági eljárások keretében a tagállami bíróságokhoz is lehet fordulni.