Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību

Sūdzības par OLAF izmeklēšanu

Ikviens, kuru skar OLAF izmeklēšana, var iesniegt sūdzību tieši OLAF. Birojs gādās, lai visas sūdzības nekavējoties tiktu rūpīgi un godīgi izskatītas. Procedūra, kādā birojs izskata šādas sūdzības, ir izklāstīta A daļā.

Turklāt ikviena šāda persona drīkst savu sūdzību adresēt B daļā minētajām iestādēm vai struktūrām, kuras ir no OLAF neatkarīgas un ar to nav saistītas.

A. OLAF adresētas sūdzības

Visas sūdzības, kuras saistītas ar OLAF izmeklēšanu, jāadresē OLAF ģenerāldirektoram. Turpinājumā ir paskaidrots, kā tās tiek izskatītas.

1.    Sūdzības par procesuālajām garantijām izmeklēšanā

1.1.     Visas sūdzības, kas saņemtas no izmeklēšanā iesaistītām personām un ir saistītas ar OLAF procesuālo garantiju ievērošanu atbilstīgi Regulas Nr. 883/2013 9. pantam, izskata Juridisko konsultāciju nodaļa.

1.2.     Juridisko konsultāciju nodaļai ir piekļuve visai būtiskajai informācijai, un atbildīgais izmeklēšanas direktorāts tai sniedz nepieciešamo palīdzību. Juridisko konsultāciju nodaļa sūdzību pārbauda un konsultējas ar atbildīgā izmeklēšanas direktora padomnieku.  Juridisko konsultāciju nodaļa savus secinājumus paziņo ģenerāldirektoram.

1.3.     Ja OLAF izmeklēšanas laikā nav ievērojis procesuālās garantijas, ģenerāldirektors atbilstoši rīkojas.

1.4.     Ģenerāldirektors sniedz atbildi uz sūdzību divu mēnešu laikā pēc sūdzības reģistrēšanas dienas, ja vien lietas sarežģītības dēļ nav nepieciešams ilgāks laiks.

1.5.     Šī sūdzības procedūra neattiecas uz izmeklēšanu, kas ir slēgta un pārsūtīta kompetentajām iestādēm.
 

2.    Sūdzības atbilstīgi ES Civildienesta noteikumu 90.a pantam  

2.1.     Ierēdņi un citi ES iestāžu un struktūru darbinieki saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90.a pantu var iesniegt sūdzību OLAF par jebkuru aktu, kas viņus saistībā ar OLAF izmeklēšanu ietekmē negatīvi. Visas šādas sūdzības izskata Juridisko konsultāciju nodaļa. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2.     Civildienesta noteikumu izpratnē gala ziņojuma pārsūtīšana ar vai bez ieteikumiem nav akts, kas negatīvi ietekmē personu, un tāpēc nav tieši apstrīdams.

2.3. Juridisko konsultāciju nodaļa sūdzību pārbauda un konsultējas ar atbildīgā izmeklēšanas direktora padomnieku.  Juridisko konsultāciju nodaļa savus secinājumus paziņo ģenerāldirektoram.

2.4.     Ja ir nodarīts kāds kaitējums, ģenerāldirektors atbilstoši rīkojas un informē sūdzības iesniedzēju četru mēnešu laikā pēc sūdzības reģistrēšanas dienas.

2.5.     Ja minētā laikposma beigās OLAF atbildi nav sniedzis, to uzskata par netiešu lēmumu noraidīt sūdzību un pret to var iesniegt apelācijas sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu.

3.    Sūdzības par datu aizsardzību

3.1.     Juridisko konsultāciju nodaļa pārbauda OLAF kā kontrolierim adresētus iebildumus, kurus datu subjekti cēluši par viņu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 18. pantu. Pēc apspriešanās ar atbildīgā izmeklēšanas direktora padomnieku un datu aizsardzības inspektoru Juridisko konsultāciju nodaļa sagatavo datu subjektam sniedzamās atbildes projektu.

3.2.     Ģenerāldirektors sniedz atbildi datu subjektam divu mēnešu laikā pēc iebilduma reģistrēšanas dienas, ja vien lietas sarežģītības dēļ nav nepieciešams ilgāks laiks.

4.    Sūdzības par publisku piekļuvi dokumentiem saskaņā ar Regulu 1049/2001

4.1.     Izmeklēšanā iesaistītai personai nav tiesību piekļūt lietas dokumentiem. Šādas personas iesniegtu sūdzību par lietas dokumentu apstrādi var izskatīt atbilstīgi iepriekšminētajam 1. punktam par procesuālajām garantijām.

4.2.     Lūgumus atbilstoši Regulai 1049/2001 ļaut iepazīties ar dokumentiem vai lietām Juridisko konsultāciju nodaļa izskata šādi.

4.3.     Juridisko konsultāciju nodaļa lūgumu pārbauda un pēc apspriešanās ar atbildīgā izmeklēšanas direktora padomnieku sagatavo iesniedzējam atbildes projektu.

4.4.     Atbildīgais direktors (vai izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļas vadītājs) sniedz atbildi 15 darbdienu laikā pēc lūguma reģistrēšanas dienas.

4.5.     Regulas 1049/2001 7. panta 2. punktā ir paredzēta iespēja 15 darbdienu laikā pēc OLAF atbildes saņemšanas iesniegt atkārtotu lūgumu OLAF mainīt savu nostāju, ja OLAF pilnīgi vai daļēji noraida lūgumu ļaut iepazīties ar kādu dokumentu (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6.     Juridisko konsultāciju nodaļa izskata atkārtotus lūgumus, apspriežoties ar Komisijas Juridisko dienestu. Juridisko konsultāciju nodaļa sagatavo lūguma atbildes projektu.

4.7.     OLAF ģenerāldirektors vai Komisijas ģenerālsekretārs sniedz atbildi 15 darbdienu laikā pēc atkārtota lūguma reģistrēšanas dienas.

4.8.     Ja nepieciešams, šos termiņus var pagarināt vēl par 15 darbdienām.

B. Ārējām un neatkarīgām iestādēm vai struktūrām adresētas sūdzības

Par OLAF darbību sūdzības var iesniegt cita starpā arī šādām ārējām iestādēm un struktūrām.

5.1.     Eiropas Ombuds izskata sūdzības par sliktu vadību Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās (http://www.ombudsman.europa.eu). Ja OLAF neievēro pamattiesības, juridiskos noteikumus vai labas pārvaldes principus, jebkura fiziska vai juridiska persona, kura dzīvo vai ir reģistrēta Eiropas Savienībā, var iesniegt sūdzību Ombudam.

5.2.     Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) ir neatkarīga iestāde un atbild par personas datu un privātuma aizsardzību. Privātpersonas, kas uzskata, ka OLAF ir pārkāpis viņu tiesības uz datu aizsardzību (atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001), var iesniegt sūdzību EDAP vai OLAF datu aizsardzības inspektoram. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/lv/EDPS)

5.3.     Eiropas Savienības Tiesa pārbauda Eiropas Savienības iestāžu darbību (arī OLAF izmeklēšanas darbību) likumību (http://curia.europa.eu), tostarp arī pagaidu un paātrinātajā tiesvedībā.

5.4.     Dalībvalstu tiesās var vērsties, ja pēc OLAF izmeklēšanas ir sākta tiesvedība.