Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Fraude melden

Klachten over onderzoeken van OLAF

Als u een klacht hebt over een onderzoek van OLAF waarmee u te maken hebt, dan kunt u die rechtstreeks bij OLAF indienen. OLAF zal ervoor zorgen dat uw klacht onmiddellijk, zorgvuldig en eerlijk wordt behandeld. De procedure van OLAF voor de behandeling van klachten wordt uiteengezet in deel A.

Bovendien kunt u uw klacht ook indienen bij onafhankelijke instellingen of organen, die los staan van OLAF, zoals uitgelegd in deel B.

A. Bij OLAF ingediende klachten

Alle klachten in verband met onderzoeken van OLAF moeten worden gericht aan de directeur-generaal van OLAF. Zij worden als volgt behandeld:

1.    Klachten over procedurele waarborgen in het kader van een onderzoek

1.1  Klachten op het gebied van de procedurele waarborgen van bij onderzoeken betrokken personen, overeenkomstig artikel 9 van Verordening 883/2013, worden behandeld door de eenheid Juridisch advies.

1.2  De eenheid Juridisch advies krijgt volledige toegang tot alle relevante informatie en alle nodige bijstand van het verantwoordelijke directoraat. Zij onderzoekt de klacht en raadpleegt de adviseur van de bevoegde directeur.  Vervolgens brengt zij verslag uit aan de directeur-generaal over haar bevindingen.

1.3  De directeur-generaal neemt passende maatregelen als OLAF de procedurele waarborgen in de loop van een onderzoek niet heeft nageleefd.

1.4  De directeur-generaal antwoordt de klager binnen twee maanden na de registratie van de klacht, tenzij de complexiteit van de zaak een langere periode rechtvaardigt.

1.5  Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op onderzoeken die zijn afgesloten en overgedragen aan de bevoegde autoriteiten.
 

2.    Klachten op grond van artikel 90 bis van het Statuut  

2.1  Ambtenaren en andere personeelsleden van de EU kunnen bij OLAF een klacht op grond van artikel 90 bis van het Statuut indienen tegen elk besluit dat in het kader van een OLAF-onderzoek wordt genomen en waardoor zij zich bezwaard achten. Dergelijke klachten worden behandeld door de eenheid Juridisch advies. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2  De indiening van een eindverslag met of zonder aanbevelingen kan geen reden zijn om zich bezwaard te voelen, zoals bedoeld in het Statuut, en kan dus niet rechtstreeks worden aangevochten.

2.3 De eenheid Juridisch advies onderzoekt de klacht en raadpleegt de adviseur van de bevoegde directeur.  Vervolgens brengt zij verslag uit aan de directeur-generaal over haar bevindingen.

2.4  De directeur-generaal neemt de nodige maatregelen tegen eventuele schadelijke gevolgen en stelt de klager binnen vier maanden na de datum van registratie van de klacht hiervan op de hoogte.

2.5  Indien OLAF aan het einde van die periode nog niet geantwoord heeft, geldt dit als een stilzwijgend besluit tot afwijzing van de klacht, waartegen beroep kan worden aangetekend op grond van artikel 91 van het Statuut.

3.    Klachten betreffende gegevensbescherming

3.1  Bezwaren over de verwerking van persoonsgegevens door OLAF, ingediend op grond van artikel 18 van Verordening 45/2001, worden behandeld door de eenheid Juridisch advies. De eenheid Juridisch advies eenheid stelt, na raadpleging van de adviseur van de bevoegde directeur en de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), een ontwerp van antwoord op.

3.2  De directeur-generaal antwoordt de betrokkene binnen twee maanden na de registratie van de klacht, tenzij de complexiteit van de zaak een langere periode rechtvaardigt.

4.    Klachten met betrekking tot de toegang van het publiek tot documenten in het kader van Verordening 1049/2001

4.1  Wie het voorwerp van een onderzoek is, heeft geen recht op toegang tot het dossier. Klachten van een dergelijke persoon over de behandeling van het dossier kunnen worden behandeld onder punt 1 over procedurele waarborgen.

4.2  Aanvragen op grond van Verordening 1049/2001 om toegang tot documenten of bestanden worden als volgt behandeld door de eenheid Juridisch advies.

4.3  De eenheid Juridisch advies onderzoekt de aanvraag en stelt, na raadpleging van de adviseur van de bevoegde directeur, een ontwerp van antwoord op.

4.4  De bevoegde directeur (of het hoofd van de eenheid voor selectie en controle van onderzoeken) antwoordt binnen 15 werkdagen na registratie van de aanvraag.

4.5 Als een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, is het mogelijk om binnen 15 werkdagen na ontvangst van het antwoord van OLAF een schriftelijk ("confirmatief") verzoek op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening 1049/2001 in te dienen om OLAF te verzoeken om dit besluit te herzien (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6  Confirmatieve verzoeken worden behandeld door de eenheid Juridisch advies in overleg met de juridische dienst van de Commissie. De eenheid Juridisch advies stelt een ontwerp van antwoord op.

4.7  De directeur-generaal van OLAF of de secretaris-generaal van de Commissie antwoordt binnen 15 werkdagen na de registratie van het confirmatief verzoek.

4.8  Deze termijn mag zo nodig worden verlengd met 15 werkdagen.

B. Bij externe of onafhankelijke instellingen of organen ingediende klachten

Klachten over OLAF kunnen ook worden ingediend bij andere instellingen of organen, waaronder:

5.1  De Europese Ombudsman, bevoegd voor het behandelen van klachten over wanbeheer bij de instellingen en organen van de Europese Unie (http://www.ombudsman.europa.eu). Als OLAF de grondrechten, de wet of de beginselen van goed bestuur niet naleeft, kan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die in de Europese Unie gevestigd is, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.

5.2  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), een onafhankelijke autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Wie van oordeel is dat zijn rechten betreffende de bescherming van gegevens (overeenkomstig Verordening 45/2001) door OLAF geschonden zijn, mag een klacht indienen bij de EDPS of bij de functionaris voor gegevensbescherming van OLAF. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3  Het Hof van Justitie van de Europese Unie, bevoegd voor de doorlichting van de wettigheid van de handelingen van de instellingen van de EU, met inbegrip van de onderzoeksactiviteiten van OLAF (http://curia.europa.eu). Deze doorlichting kan ook plaatsvinden in tussentijdse en/of versnelde procedures.

5.4  Nationale rechterlijke instanties, in het kader van gerechtelijke procedures die zijn ingeleid naar aanleiding van onderzoeken van OLAF.