Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

Skargi dotyczące dochodzeń OLAF-u

Każda osoba objęta dochodzeniem OLAF-u może złożyć skargę bezpośrednio do OLAF-u. OLAF dba o to, aby wszelkie skargi zostały rozpatrzone w krótkim terminie, w sposób należyty i sprawiedliwy. W poniższej części A przedstawiono procedurę rozpatrywania tego typu skarg przez OLAF.

Ponadto, jak wyjaśniono w poniższej części B, skargę można złożyć do instytucji lub organów niezależnych od OLAF-u lub do instytucji lub organów zewnętrznych.

A. Skargi składane do OLAF-u

Wszelkie skargi związane z dochodzeniami OLAF-u należy składać do dyrektora generalnego OLAF-u; są one rozpatrywane w następujący sposób:

1.    Skargi dotyczące gwarancji proceduralnych w kontekście dochodzenia

1.1     Wszelkie skargi składane przez osoby objęte dochodzeniem dotyczące przestrzegania przez OLAF gwarancji proceduralnych, przysługujących im na mocy art. 9 rozporządzenia (UE) nr 883/2013, są rozpatrywane przez dział doradztwa prawnego.

1.2     Dział doradztwa prawnego ma pełen dostęp do wszelkich istotnych informacji i otrzymuje niezbędną pomoc od dyrekcji odpowiedzialnej za dochodzenie. Dział ten bada okoliczności skargi i konsultuje się z doradcą dyrektora odpowiedzialnego za dochodzenie.  Dział doradztwa prawnego informuje o swoich ustaleniach dyrektora generalnego.

1.3     Dyrektor generalny podejmuje odpowiednie działania w związku z nieprzestrzeganiem przez OLAF gwarancji proceduralnych w trakcie dochodzenia.

1.4     Dyrektor generalny udziela skarżącemu odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji skargi, chyba że złożony charakter sprawy wymaga dłuższego terminu odpowiedzi.

1.5     Procedura ta nie ma zastosowania do dochodzeń, które zostały zakończone i przekazane właściwym organom.
 

2.    Skargi na podstawie art. 90a regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich   

2.1     Urzędnicy i inni pracownicy UE mogą złożyć, na podstawie art. 90a regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, zażalenie do OLAF-u na działanie mające dla tych osób skutki negatywne w związku z postępowaniem prowadzonym przez OLAF. Zażalenia takie rozpatrywane są przez dział doradztwa prawnego. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Przekazanie raportu końcowego wraz z ewentualnymi zaleceniami nie stanowi działania o skutkach negatywnych w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i nie może w związku z tym być bezpośrednim przedmiotem zażalenia.

2.3     Dział doradztwa prawnego bada okoliczności zażalenia i konsultuje się z doradcą dyrektora odpowiedzialnego za dochodzenie.  Dział doradztwa prawnego informuje o swoich ustaleniach dyrektora generalnego.

2.4     Dyrektor generalny podejmuje odpowiednie działania w związku z ewentualną poniesioną szkodą oraz udziela skarżącemu odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy od daty rejestracji skargi.

2.5     Jeżeli OLAF nie udzieli odpowiedzi przez upływem tego terminu, oznacza to decyzję o odrzuceniu zażalenia, od której można odwołać się na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3.    Skargi dotyczące ochrony danych

3.1     Dział doradztwa prawnego rozpatruje przypadki zgłoszenia sprzeciwu do OLAF-u, jako administratora danych, przez osoby, których dane dotyczą, w sprawie przetwarzania danych osobowych tych osób, zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Dział doradztwa prawnego sporządza, po konsultacji z doradcą dyrektora odpowiedzialnego za dochodzenie oraz z inspektorem ochrony danych, projekt odpowiedzi dla takich osób.

3.2     Dyrektor generalny udziela osobie, której dane dotyczą, odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji sprzeciwu, chyba że złożony charakter sprawy wymaga dłuższego terminu odpowiedzi.

4.    Skargi dotyczące publicznego dostępu do dokumentów lub akt na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

4.1     Osoba objęta dochodzeniem nie ma prawa dostępu do akt sprawy. Złożona przez taką osobę skarga dotycząca sposobu postępowania z aktami sprawy może zostać rozpatrzona zgodnie z powyższym pkt 1 odnoszącym się do gwarancji proceduralnych.

4.2     Wnioski o dostęp do dokumentów lub akt na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 są rozpatrywane przez dział doradztwa prawnego w następujący sposób.

4.3     Dział doradztwa prawnego analizuje wniosek i, po konsultacji z doradcą dyrektora odpowiedzialnego za dochodzenie, sporządza projekt odpowiedzi dla wnioskodawcy.

4.4     Dyrektor odpowiedzialny za dochodzenie (lub kierownik działu selekcji i kontroli dochodzeń) udziela odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty rejestracji wniosku.

4.5     Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 stanowi, że w przypadku całkowitej lub częściowej odmowy udzielenia dostępu przez OLAF wnioskodawca może w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania odpowiedzi od OLAF-u złożyć ponowny wniosek, w którym zwraca się do OLAF-u o powtórne rozważenie jego stanowiska (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Ponowne wnioski rozpatrywane są przez dział doradztwa prawnego w konsultacji ze Służbą Prawną Komisji. Dział doradztwa prawnego sporządza projekt odpowiedzi dla wnioskodawcy.

4.7     Dyrektor generalny OLAF-u lub sekretarz generalny Komisji udziela odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty rejestracji wniosku potwierdzającego.

4.8     Powyższe terminy mogą w razie potrzeby zostać przedłużone o dodatkowe 15 dni roboczych.

B. Skargi składane do zewnętrznych lub niezależnych instytucji lub organów

Skarżący mogą również składać skargi dotyczące działań podejmowanych przez OLAF m.in. do następujących instytucji lub organów zewnętrznych.

5.1     Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg dotyczących niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej (http://www.ombudsman.europa.eu). W przypadku nieprzestrzegania przez OLAF praw podstawowych, przepisów prawa lub zasad dobrej administracji każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

5.2     Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest niezależnym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych i prywatności. Osoby, które uważają, że OLAF naruszył ich prawa związane z ochroną danych (oparte na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001), mogą złożyć skargę do EIOD lub do inspektora ochrony danych OLAF-u. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/pl/EDPS)

5.3     Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest odpowiedzialny za analizę, również w trybie tymczasowym lub przyspieszonym, zgodności z prawem działań instytucji Unii Europejskiej, w tym działalności dochodzeniowej OLAF-u ((http://curia.europa.eu).

5.4     Istnieje możliwość odwołania się do sądów krajowych w kontekście postępowania sądowego wszczętego po zakończeniu dochodzenia przez OLAF.