Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă

Reclamații referitoare la investigațiile OLAF

Orice persoană vizată de o investigație OLAF poate adresa o reclamație direct acestui organism. OLAF se va asigura că toate reclamațiile primite sunt prelucrate rapid și corect. Procedura OLAF de soluționare a acestor reclamații este detaliată mai jos, în partea A.

Persoana vizată poate adresa reclamația și unor instituții sau organisme externe și independente de OLAF, după cum se precizează în partea B.

A. Reclamațiile adresate OLAF

Toate reclamațiile legate de investigațiile OLAF trebuie adresate directorului general. Ele vor fi prelucrate după cum urmează:

1.    Reclamațiile privind garanțiile procedurale în contextul investigațiilor

1.1 Toate reclamațiile primite de la persoane implicate în investigații, având ca obiect gestionarea garanțiilor lor procedurale de către OLAF, în temeiul articolul 9 din Regulamentul nr. 883/2013, sunt analizate de unitatea pentru consiliere juridică.

1.2 Unitatea pentru consiliere juridică beneficiază de acces deplin la toate informațiile relevante și primește asistența necesară din partea direcției responsabile de investigație. Unitatea pentru consiliere juridică examinează reclamația și se consultă cu consilierul directorului responsabil de investigație.  Unitatea pentru consiliere juridică transmite concluziile sale către directorul general.

1.3 Directorul general ia măsurile care se impun în cazul nerespectării, de către OLAF, a garanțiilor procedurale în cursul unei investigații.

1.4 Directorul general îi răspunde reclamantului în termen de două luni de la data înregistrării reclamației, cu excepția cazului în care complexitatea problemei justifică un termen mai lung.

1.5 Această procedură de reclamație nu se aplică investigațiilor care au fost închise și transferate către autoritățile competente.
 

2.    Reclamațiile în temeiul articolului 90a din Statutul funcționarilor  

2.1 Funcționarii și alți membri ai personalului UE pot adresa Oficiului o reclamație în temeiul articolul 90a din Statutul funcționarilor, împotriva oricărui act care îi lezează și care este legat de o anchetă a OLAF. Orice reclamație de acest tip va fi prelucrată de unitatea pentru consiliere juridică. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2 Transmiterea unui raport final, cu sau fără recomandări, nu constituie un act de natură să lezeze o persoană în sensul Statutului funcționarilor și, prin urmare, nu este direct atacabil.

Unitatea pentru consiliere juridică examinează reclamația și se consultă cu consilierul directorului responsabil de investigație.  Unitatea pentru consiliere juridică transmite concluziile sale către directorul general.

2.4 Directorul general ia măsurile care se impun în raport cu prejudiciile suportate și informează reclamantul în termen de patru luni de la data înregistrării reclamației.

2.5 În cazul în care, la expirarea termenului menționat anterior, OLAF nu a furnizat un răspuns, lipsa acestuia se interpretează ca o decizie implicită de respingere a reclamației, care poate fi atacată în conformitate cu articolul 91 din Statutul funcționarilor.

3.    Reclamații referitoare la protecția datelor

3.1 Unitatea pentru consiliere juridică va revizui obiecțiile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, adresate OLAF în calitate de operator. După ce se consultă cu consilierului directorului responsabil de investigație și cu responsabilul cu protecția datelor, unitatea pentru consiliere juridică întocmește un proiect de răspuns către persoana vizată.

3.2 Directorul general îi răspunde persoanei vizate în termen de două luni de la data înregistrării obiecției, cu excepția cazului în care complexitatea problemei justifică un termen mai lung.

4.    Reclamații privind accesul public la documente sau dosare în temeiul Regulamentului 1049/2001

4.1 O persoană implicată într-o investigație nu are drept de acces la dosar. Reclamația formulată de o astfel de persoană privind prelucrarea dosarului poate fi tratată după cum se arată la punctul 1 referitor la garanțiile procedurale.

4.2 În temeiul Regulamentului 1049/2001 privind accesul public la documente sau dosare, cererile vor fi prelucrate de unitatea pentru consiliere juridică după cum urmează.

4.3 Unitatea pentru consiliere juridică examinează cererea și, după ce se consultă cu consilierul directorului responsabil de investigație, pregătește un proiect de răspuns către solicitant.

4.4 Directorul responsabil (sau șeful unității de selecție și analiză a investigațiilor) răspunde în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

4.5 Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 1049/2001 prevede posibilitatea ca solicitantul, în cazul în care OLAF îi respinge parțial sau în totalitate cererea de acces la un document, să adreseze în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului OLAF, o cerere de confirmare prin care îi solicită acestuia să-și revizuiască poziția (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6 Cererile de confirmare sunt prelucrate de către unitatea pentru consiliere juridică împreună cu serviciul juridic al Comisiei. Unitatea pentru consiliere juridică pregătește o propunere de răspuns către solicitant.

4.7 Directorul general al OLAF sau Secretarul General al Comisiei răspunde în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de confirmare.

4.8 Dacă este necesar, termenele-limită pot fi prelungite cu încă 15 zile lucrătoare.

B. Reclamațiile adresate instituțiilor sau organismelor externe sau independente

Solicitanții pot adresa reclamațiile referitoare la acțiunile OLAF și următoarelor instituții sau organisme externe:

5.1 Ombudsmanul European răspunde de examinarea reclamațiilor referitoare la administrarea defectuoasă la nivelul instituțiilor și organismele Uniunii Europene (http://www.ombudsman.europa.eu). În cazul în care OLAF nu respectă drepturile fundamentale, normele juridice sau principiile bunei administrări, orice persoană fizică sau juridică cu reședința în UE poate depune o plângere la Ombudsmanul European.

5.2 Agenția Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este o autoritate independentă responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Persoanele care consideră că OLAF le-a încălcat drepturile în materie de protecție a datelor (în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001), pot adresa o reclamație către AEPD sau către responsabilul cu protecția datelor din cadrul OLAF. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3 Curtea de Justiție a Uniunii Europene răspunde de revizuirea, inclusiv în cadrul procedurilor provizorii și/sau accelerate, a legalității actelor instituțiilor Uniunii Europene, inclusiv a activităților de investigație ale OLAF (http://curia.europa.eu).

5.4 Instanțele naționale pot fi sesizate în contextul procedurilor judiciare inițiate în urma investigațiilor OLAF.