Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Sťažnosti na vyšetrovania úradu OLAF

Každá osoba, ktorej sa týka vyšetrovanie úradu OLAF, môže adresovať sťažnosť priamo úradu. OLAF zaistí riadne a rýchle vybavenie všetkých sťažností. Postup úradu OLAF v prípade takýchto sťažností je podrobne opísaný v časti A.

Ako sa uvádza v časti B, každá takáto osoba môže adresovať svoju sťažnosť externým inštitúciám alebo orgánom, ktoré sú nezávislé od úradu OLAF.

A. Sťažnosti adresované úradu OLAF

Všetky sťažnosti v súvislosti s vyšetrovaním zo strany úradu OLAF by mali byť adresované generálnemu riaditeľovi úradu; vybavujú sa nasledovným spôsobom:

1.    Sťažnosti týkajúce sa procesných záruk v súvislosti s vyšetrovaniami

1.1 Všetky sťažnosti prijaté od osôb, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie a ktoré sa týkajú dodržiavania ich procesných záruk zo strany úradu OLAF v súlade s článkom 9 nariadenia č. 883/2013, bude spracovávať Jednotka právneho poradenstva.

1.2 Jednotka právneho poradenstva bude mať úplný prístup ku všetkým príslušným informáciám a riaditeľstvo zodpovedné za vyšetrovanie jej poskytne všetku potrebnú pomoc. Jednotka právneho poradenstva preskúma sťažnosť a bude informovať poradcu riaditeľa zodpovedného za vyšetrovanie.  Jednotka právneho poradenstva podá správu o svojich zisteniach generálnemu riaditeľovi.

1.3 Generálny riaditeľ prijme náležité kroky v súvislosti s nedodržaním procesných záruk zo strany úradu OLAF v priebehu vyšetrovania.

1.4 Generálny riaditeľ odpovie do dvoch mesiacov od dátumu registrácie sťažnosti, pokiaľ zložitosť danej záležitosti nie je dôvodom na predĺženie tejto lehoty.

1.5 Postup podávania tejto sťažnosti sa nevzťahuje na vyšetrovania, ktoré boli uzavreté a postúpené príslušným orgánom.
 

2.    Sťažnosti podľa článku 90a služobného poriadku  

2.1 Úradníci a iní zamestnanci EÚ môžu podať sťažnosť úradu OLAF podľa článku 90a služobného poriadku voči akémukoľvek konaniu, ktoré ich nepriaznivo postihuje v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF. Takýmito sťažnosťami sa bude zaoberať Jednotka právneho poradenstva. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2 Predloženie záverečnej správy s odporúčaniami alebo bez nich nie je aktom, ktorý má nepriaznivý vplyv na osobu v zmysle služobného poriadku, a preto nie je priamo napadnuteľný.

2.3 Jednotka právneho poradenstva preskúma sťažnosť a bude informovať poradcu riaditeľa zodpovedného za vyšetrovanie.  Jednotka právneho poradenstva podá správu o svojich zisteniach generálnemu riaditeľovi.

2.4 Generálny riaditeľ prijme vhodné opatrenia v súvislosti so vzniknutými škodami a informuje sťažovateľa do štyroch mesiacov od dátumu registrácie sťažnosti.

2.5 Ak na konci tohto obdobia úrad OLAF neposkytne odpoveď, považuje sa to za implicitné rozhodnutie, ktorým sa sťažnosť zamieta a proti ktorému je možné sa odvolať podľa článku 91 služobného poriadku.

3.    Sťažnosti týkajúce sa ochrany údajov

3.1 Jednotka právneho poradenstva preskúma námietky dotknutých subjektov adresované úradu OLAF ako kontrolnému orgánu, ktoré sa týkajú spracovávania ich osobných údajov podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 45/2001. Jednotka právneho poradenstva po porade s poradcom riaditeľa zodpovedného za vyšetrovanie a úradníkom pre ochranu údajov pripraví návrh odpovede dotknutej osobe.

3.2 Generálny riaditeľ odpovie dotknutej osobe do dvoch mesiacov od dátumu registrácie námietky, pokiaľ zložitosť danej záležitosti nie je dôvodom na predĺženie tejto lehoty.

4.    Sťažnosti týkajúce sa verejného prístupu k dokumentom alebo spisom podľa nariadenia 1049/2001

4.1 Osoba, voči ktorej sa vedie konanie, nemá právo na prístup ku spisu. Sťažnosť, ktorú podala takáto osoba a týka sa spracovania spisu, môže byť vybavená v súlade s bodom 1 týkajúcim sa procesných záruk.

4.2 Žiadosťami podľa nariadenia 1049/2001 týkajúcimi sa prístupu verejnosti k dokumentom alebo prístupu ku spisu sa zaoberá Jednotka právneho poradenstva, ako je uvedené nižšie.

4.3 Jednotka právneho poradenstva preskúma žiadosť a po konzultácii s poradcom riaditeľa zodpovedného za vyšetrovanie pripraví návrh odpovede žiadateľovi.

4.4 Zodpovedný riaditeľ (alebo vedúci jednotky pre výber a preskúmanie vyšetrovaní) odpovie do 15 pracovných dní od dátumu registrácie žiadosti.

4.5 Článok 7 ods. 2 nariadenia č. 1049/2001 uvádza pre žiadateľa možnosť, aby v prípade, že úrad OLAF úplne alebo čiastočne zamietne žiadosť o prístup k dokumentu, do 15 pracovných dní od doručenia odpovede zo strany úradu OLAF podal opakovanú žiadosť úradu OLAF o prehodnotenie jeho stanoviska (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6 Opakované žiadosti spracúva Jednotka právneho poradenstva po konzultácii s právnym servisom Komisie. Jednotka právneho poradenstva pripraví návrh odpovede žiadateľovi.

4.7 Generálny riaditeľ úradu OLAF alebo generálny tajomník Komisie odpovie do 15 pracovných dní od dátumu registrácie opakovanej žiadosti.

4.8 Lehoty sa v prípade potreby môžu predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní.

B. Sťažnosti adresované externým a nezávislým inštitúciám alebo orgánom

Sťažovatelia môžu adresovať svoje sťažnosti týkajúce sa konania úradu OLAF okrem iného aj týmto inštitúciám alebo orgánom nezávislým od úradu OLAF:

5.1 Európsky ombudsman je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov Európskej únie (http://www.ombudsman.europa.eu). Ak úrad OLAF nedodržiava základné práva, právne predpisy alebo zásady dobrej správy, každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom v EÚ môže podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

5.2 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) je nezávislý orgán zodpovedný za ochranu osobných údajov a súkromia. Jednotlivci, ktorí sa domnievajú, že ich práva týkajúce sa ochrany údajov (podľa nariadenia (ES) č. 45/2001) úrad OLAF porušil, majú právo podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo úradníkovi pre ochranu údajov úradu OLAF. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3 Súdny dvor Európskej únie je zodpovedný za kontrolu zákonnosti (aj v priebežných a/alebo skrátených konaniach) aktov inštitúcií Európskej únie vrátane vyšetrovacích aktivít úradu OLAF (http://curia.europa.eu).

5.4 V kontexte súdneho konania začatého na základe vyšetrovania úradu OLAF je možné obrátiť sa aj na vnútroštátne súdy.