Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije

Pritožbe v zvezi s preiskavami urada OLAF

Vsak posameznik, ki ga zadeva preiskava urada OLAF, se lahko pritoži neposredno uradu OLAF. Urad vsako pritožbo obravnava takoj, natančno in pravično. Postopek urada v zvezi z obravnavo pritožb je naveden v delu A.

Poleg tega lahko vsak posameznik pošlje pritožbo tudi zunanjim institucijam in organom, ki so neodvisni od urada, kot je navedeno v spodnjem poglavju B.

A. Vložitev pritožbe pri uradu OLAF

Pritožbo v zvezi s preiskavo urada OLAF, je treba nasloviti na generalnega direktorja urada. Obravnava pritožbe:

1.    Pritožbe v zvezi s procesnimi jamstvi pri preiskavah

1.1     Vsako pritožbo posameznika v preiskavi v zvezi s procesnimi jamstvi, ki jih zagotavlja urad OLAF v skladu s členom 9 Uredbe št. 883/2013, obravnava enota za pravno svetovanje.

1.2     Enota za pravno svetovanje ima neoviran dostop do vseh ustreznih informacij, pri tem pa ji pomaga tudi pristojni preiskovalni direktorat. Enota za pravno svetovanje preuči pritožbo in se posvetuje s svetovalcem odgovornega preiskovalnega direktorja.  Enota za pravno svetovanje o svojih ugotovitvah poroča generalnemu direktorju.

1.3     Generalni direktor sprejme ustrezne ukrepe, če urad OLAF med preiskavo ne upošteva procesnih jamstev.

1.4     Generalni direktor odgovori pritožniku v dveh mesecih po evidentiranju pritožbe, razen če je zaradi zapletenosti zadeve upravičeno daljše obdobje.

1.5     Ta pritožbeni postopek se ne uporablja za zaključene preiskave, ki so bile posredovane pristojnim organom.
 

2.    Pritožbe na podlagi člena 90a Kadrovskih predpisov  

2.1     Uradniki in drugi uslužbenci EU lahko na podlagi člena 90a Kadrovskih predpisov pri uradu OLAF vložijo pritožbo zoper vsako dejanje, ki ima v zvezi s preiskavo OLAF zanje škodljive posledice. Pritožbe obravnava enota za pravno svetovanje. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     Predložitev končnega poročila, skupaj s priporočili ali brez njih, ne predstavlja dejanja, ki bi imelo škodljive posledice za posameznika v smislu Kadrovskih predpisov, in zato tega ni mogoče neposredno izpodbijati.

Enota za pravno svetovanje preuči pritožbo in se posvetuje s svetovalcem odgovornega preiskovalnega direktorja.  Enota za pravno svetovanje o svojih ugotovitvah poroča generalnemu direktorju.

2.4     Generalni direktor sprejme ustrezne ukrepe v zvezi s kakršno koli povzročeno škodo in v štirih mesecih po evidentiranju pritožbe o tem obvesti pritožnika.

2.5     Če v tem roku urad OLAF ne odgovori, se to šteje kot odločitev z molkom organa in pomeni zavrnitev pritožbe. Zoper odločitev je mogoče vložiti pritožbo v skladu s členom 91 Kadrovskih predpisov.

3.    Pritožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov

3.1     Enota za pravno svetovanje v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 45/2001 preuči ugovore posameznikov glede obravnave njihovih osebnih podatkov, ki jih posredujejo uradu OLAF kot upravljavcu podatkov. Enota za pravno svetovanje po posvetovanju s svetovalcem odgovornega preiskovalnega direktorja in pooblaščencem za varstvo podatkov pripravi osnutek odgovora posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki.

3.2     Generalni direktor odgovori posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, v dveh mesecih po evidentiranju ugovora, razen če je zaradi zapletenosti zadeve upravičeno daljše obdobje.

4.    Pritožbe v zvezi z javnim dostopom do dokumentov ali spisov v skladu z Uredbo 1049/2001

4.1     Posameznik, ki ga zadeva preiskava, nima dostopa do dokumentacije v zvezi z zadevo. Če posameznik vloži pritožbo v zvezi z obravnavo dokumentacije, se za pritožbo uporablja postopek iz točke 1 glede procesnih jamstev.

4.2     Prošnjo za javni dostop do dokumentov ali spisov obravnava enota za pravno svetovanje v skladu z Uredbo 1049/2001 po spodaj navedenem postopku.

4.3     Enota za pravno svetovanje preuči prošnjo in po posvetovanju s svetovalcem odgovornega preiskovalnega direktorja pripravi osnutek odgovora prosilcu.

4.4     Pristojni direktor (ali vodja preiskovalne enote za izbor in pregledovanje) odgovori v 15 delovnih dneh po evidentiranju prošnje.

4.5     Člen 7(2) Uredbe 1049/2001 predvideva možnost, da prosilec, kadar urad OLAF v celoti ali delno zavrne prošnjo za dostop do dokumenta, v 15 delovnih dneh od prejema odgovora vloži potrdilno prošnjo, v kateri urad prosi, da ponovno preuči svojo odločitev (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6     Potrdilno prošnjo obravnava enota za pravno svetovanje v posvetovanju s pravno službo Komisije. Enota za pravno svetovanje pripravi osnutek odgovora prosilcu.

4.7     Generalni direktor urada OLAF ali generalni sekretar Komisije odgovori v 15 delovnih dneh po evidentiranju potrdilne prošnje.

4.8     Ta rok se lahko po potrebi podaljša še za 15 delovnih dni.

B. Vložitev pritožbe pri zunanjih in neodvisnih institucijah ali organih

Posameznik lahko vloži pritožbo v zvezi z dejanji urada OLAF, med drugim tudi pri naslednjih institucijah ali organih, ki niso del urada:

5.1     Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe v zvezi z nepravilnim ravnanjem v institucijah in organih Evropske unije (http://www.ombudsman.europa.eu). Če urad OLAF krši temeljne pravice, zakonske predpise in načela dobrega upravnega ravnanja, lahko fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v EU vloži pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

5.2     Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Posameznik, ki meni, da je urad OLAF kršil njegove pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov (v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001), lahko vloži pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov ali pooblaščencu za varstvo podatkov pri uradu OLAF. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en)

5.3     Sodišče Evropske unije preverja (tudi v okviru začasnih in/ali hitrih postopkov) zakonitost dejanj institucij Evropske unije, vključno s preiskovalnimi dejavnostmi urada OLAF (http://curia.europa.eu).

5.4     Zadeva se lahko predloži tudi posameznemu nacionalnemu sodišču v okviru sodnega postopka, uvedenega na podlagi preiskave urada OLAF.