Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri

Klagomål om Olafs utredningar

Alla som berörs av en Olafutredning kan lämna in eventuella klagomål direkt till Olaf. Olaf ser till att de behandlas snabbt, noggrant och rättvist. I del A nedan beskrivs hur det går till.

Man kan också vända sig till andra instanser enligt del B nedan.

A. Klaga hos Olaf

Alla klagomål om Olafs utredningar ska skickas till Olafs generaldirektör. De behandlas sedan på följande sätt:

1.    Klagomål om rättssäkerhetsgarantier vid utredningar

1.1     Klagomål om hur Olaf hanterar berörda personers rättssäkerhetsgarantier (artikel 9 i förordning nr 883/2013) behandlas av enheten för juridisk rådgivning.

1.2     Enheten får tillgång till relevant information och nödvändig hjälp från det ansvariga direktoratet. Enheten granskar klagomålet, samråder med den ansvariga direktörens rådgivare och rapporterar resultaten till generaldirektören.

1.3     Om Olaf inte har respekterat rättssäkerhetsgarantierna i en utredning vidtar generaldirektören lämpliga åtgärder.

1.4     Generaldirektören ska svara senast två månader efter att klagomålet registrerades, om inte frågan är så komplex att det behövs längre tid.

1.5     Det här förfarandet gäller inte utredningar som har avslutats och överförts till behöriga myndigheter.
 

2.    Klagomål enligt artikel 90a i tjänsteföreskrifterna  

2.1     EU-anställda som anser att åtgärder i samband med Olafutredningar går dem emot kan enligt artikel 90a i tjänsteföreskrifterna klaga hos Olaf. Klagomålen behandlas av enheten för juridisk rådgivning. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2     En slutrapport (med eller utan rekommendationer) betraktas inte som en åtgärd som går en person emot enligt tjänsteföreskrifterna och kan därför inte överklagas.

2.3     Enheten för juridisk rådgivning granskar klagomålet, samråder med den ansvariga direktörens rådgivare och rapporterar resultaten till generaldirektören.

2.4     Generaldirektören vidtar lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuell skada och ska informera den klagande senast fyra månader efter att klagomålet registrerades.

2.5     Om Olaf inte har svarat inom denna frist anses det vara ett tyst avslag på klagomålet. Detta kan överklagas enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna.

3.    Klagomål om skydd av personuppgifter

3.1     Enheten för juridisk rådgivning granskar registrerade personers invändningar mot behandlingen av deras personuppgifter, i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 45/2001, riktade till Olaf i egenskap av registeransvarig. Efter samråd med den ansvariga direktörens rådgivare och uppgiftsskyddsombudet skrivs ett utkast till svar.

3.2     Generaldirektören ska svara senast två månader efter att invändningen registrerades, om inte frågan är så komplex att det behövs längre tid.

4.    Klagomål om tillgång till handlingar enligt förordning (EG) nr 1049/2001

4.1     En person som berörs av en utredning har inte rätt att läsa handlingarna. Ett klagomål från en sådan person om hur handlingarna hanteras kan behandlas enligt punkt 1 ovan om rättssäkerhetsgarantier.

4.2     Begäran om tillgång till handlingar eller akter enligt förordning (EG) nr 1049/2001 behandlas av enheten för juridisk rådgivning på följande sätt.

4.3     Enheten granskar begäran och skriver efter samråd med den ansvariga direktörens rådgivare ett utkast till svar.

4.4     Den ansvariga direktören (eller chefen för enheten för urval och kontroll av utredningar) ska svara senast 15 arbetsdagar efter att ansökan registrerades.

4.5     Om Olaf helt eller delvis avslår begäran om tillgång till handlingar får den sökande enligt artikel 7.2 i förordning nr 1049/2001, senast 15 arbetsdagar efter Olafs besked, be Olaf att ompröva beslutet (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6    En sådan begäran handhas av enheten för juridisk rådgivning, som samråder med kommissionens rättstjänst och skriver ett utkast till svar.

4.7     Olafs generaldirektör eller kommissionens generalsekreterare ska svara senast 15 arbetsdagar efter att begäran registrerades.

4.8     Tidsfristen får vid behov förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar.

B. Klaga hos andra EU-instanser och domstolar

Om du vill klaga på Olafs verksamhet kan du också vända dig till följande instanser:

5.1     Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om administrativa missförhållanden i EU:s institutioner och organ (http://www.ombudsman.europa.eu). Om Olaf inte respekterar grundläggande rättigheter, rättsliga regler eller principer för sund förvaltning, har alla EU-invånare och juridiska personer med säte i EU rätt att klaga hos EU-ombudsmannen.

5.2     Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) är en oberoende myndighet som ansvarar för skydd av personuppgifter och integritet. Om du anser att Olaf har kränkt dina dataskyddsrättigheter (enligt förordning (EG) nr 45/2001) kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen eller Olafs uppgiftsskyddsombud (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en).

5.3     EU-domstolen granskar om EU-institutionernas verksamhet följer lagarna. Det gäller även Olafs utredningar (http://curia.europa.eu).

5.4     Nationella domstolar kan ta emot klagomål i samband med rättsprocesser till följd av Olafs utredningar.