Mur għall-kontenut ewlieni
European Anti-Fraud Office
Irrapporta frodi

X’nagħmlu

X’inhi l-missjoni tal-OLAF

Il-baġit tal-Unjoni Ewropea jiffinanzja firxa wiesgħa ta' programmi u proġetti li jtejbu l-ħajja taċ-ċittadini fl-UE kollha u lil hinn minnha. L-użu ħażin tal-fondi mogħtija mill-baġit tal-UE jew l-evażjoni tat-taxxa, id-dazji u l-imposti, li jiffinanzjaw il-baġit tal-UE jolqtu ħażin b'mod dirett liċ-ċittadini Ewropej u jippreġudikaw il-proġett Ewropew kollu.

L-OLAF jaqdi l-missjoni tiegħu billi:

  • jinvestiga l-frodi u l-korruzzjoni li jinvolvu fondi tal-UE b’mod indipendenti, biex jiżgura li l-flus tal-kontribwenti tal-UE jaslu lill-proġetti li jistgħu joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir fl-Ewropa;
  • jikkontribwixxi biex il-fiduċja taċ-ċittadini fl-Istituzzjonijiet tal-UE tissaħħaħ permezz tal-investigazzjoni ta’ mġiba ħażina serja mill-persunal tal-UE u mill-membri tal-Istituzzjonijiet tal-UE;
  • jiżviluppa politika tal-UE soda kontra l-frodi.

X’jista’ jinvestiga l-OLAF

L-OLAF jista’ jinvestiga kwistjonijiet relatati ma’ frodi, korruzzjoni u reati oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE dwar:

  • in-nefqa kollha tal-UE: il-kategoriji prinċipali ta’ nefqa huma l-Fondi Strutturali, il-fondi tal-politika agrikola u l-iżvilupp rurali, in-nefqa diretta u l-għajnuna esterna;
  • xi oqsma ta’ dħul tal-UE, l-aktar id-dazji tad-dwana;
  • is-suspetti ta’ mġiba ħażina serja mill-persunal tal-UE u minn membri tal-Istituzzjonijiet tal-UE.

Iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ investigazzjoni tal-OLAF

L-OLAF jirċievi informazzjoni dwar każijiet ta' frodi jew irregolaritajiet possibbli, minn medda wiesgħa ta' sorsi. F'ħafna mill-każijiet, din l-informazzjoni hi r-riżultat tal-kontrolli magħmulin minn dawk li huma responsabbli mill-amministrazzjoni tal-fondi tal-UE fi ħdan l-Istituzzjonijiet Ewropej jew fl-Istati Membri.

Kull allegazzjoni li jirċievi l-OLAF tgħaddi minn valutazzjoni inizjali sabiex jiġi determinat jekk l-allegazzjoni taqax taħt il-mandat tal-Uffiċċju u jekk tilħaqx il-kriterji sabiex titnieda investigazzjoni.

L-investigazzjonijiet jistgħu jinvolvu intervisti u spezzjonijiet ta’ bini u huma kklassifikati taħt waħda mit-tliet kategoriji li ġejjin:

  • Investigazzjonijiet interni: L-investigazzjonijiet interni huma investigazzjonijiet amministrattivi fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE bl-għan li jinkixfu l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea; inklużi kwistjonijiet serji li għandhom x'jaqsmu mal-qadi ta' dmirijiet professjonali.
  • Investigazzjonijiet esterni: L-investigazzjonijiet esterni huma investigazzjonijiet barra mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE bl-għan li jikxfu frodi jew kondotta irregolari oħra minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi. Il-każijiet jiġu kklassifikati bħala investigazzjonijiet esterni meta l-OLAF jipprovdi l-biċċa l-kbira tal-kontribut investigattiv.
  • Każijiet ta' koordinazzjoni: L-OLAF jikkontribwixxi għall-investigazzjonijiet imwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali jew dipartimenti oħrajn tal-UE billi jiffaċilita l-ġbir u l-iskambju ta' informazzjoni u kuntatti.

Wara li tiġi konkluża investigazzjoni, l-OLAF jirrakkomanda azzjoni lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati: dan normalment jinkludi t-tnedija ta’ investigazzjonijiet kriminali, irkupri finanzjarji jew miżuri dixxiplinari u amministrattivi oħrajn. Imbagħad dan jimmonitorja wkoll kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma implimentati. 

Linji gwida dwar il-Proċeduri ta’ Investigazzjoni għall-Persunal tal-OLAF
Pjan ta' ġestjoni 2023 
Pjan strateġiku 2020-2024
Rapport annwali tal-attività 2021