Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta

Tehtävät

OLAFin toimenkuva

Euroopan unionin talousarviosta rahoitetaan monia ohjelmia ja hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia EU:ssa ja muualla maailmassa. On EU:n ja sen kansalaisten etujen vastaista, jos EU:n talousarviosta peräisin olevia varoja käytetään väärin tai EU:lle kuuluvia veroja, tulleja ja muita maksuja jätetään suorittamatta.

Viraston tehtäviin kuuluu

  • tehdä riippumattomia tutkimuksia, joiden kohteena ovat EU:n varoihin liittyvät petokset ja korruptio, jotta EU:n veronmaksajien rahat menisivät perille hankkeisiin, joilla voidaan luoda työpaikkoja ja talouskasvua Euroopassa
  • parantaa kansalaisten luottamusta EU-toimielimiin tutkimalla EU-toimielinten henkilöstön ja jäsenten mahdollisia vakavia väärinkäytöksiä
  • kehittää EU:n petoksentorjuntapolitiikkaa.

OLAFin tutkintavaltuudet

OLAF tutkii petoksia, korruptiota ja muita rikoksia, jotka vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin ja jotka koskevat:

  • kaikkia EU:n menoluokkia: suurimmat menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämisrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu
  • eräitä EU:n tuloja, pääasiassa tulleja
  • epäilyjä EU-toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Tutkimusten kulku

OLAF saa mahdollisia petoksia ja väärinkäytöksiä koskevaa tietoa monista lähteistä. Useimmiten tieto on peräisin niiltä tahoilta, jotka EU-toimielimissä tai EU:n jäsenmaissa vastaavat EU:lta saadun rahoituksen hallinnosta.

Saamiensa tietojen perusteella OLAF arvioi, kuuluuko tapaus sen vastuualaan ja täyttyvätkö tutkimuksen aloittamisen edellytykset.

Tutkinnan yhteydessä voidaan tehdä haastatteluja ja tarkastuksia toimitiloihin. Tapaukset luokitellaan seuraaviin kolmeen luokkaan:

  • Sisäiset tutkimukset: Sisäinen tutkimus tarkoittaa EU-toimielinten ja muiden EU-elinten sisällä tapahtuvaa hallinnon tutkimusta, jolla selvitetään, onko tapahtunut EU:n taloudellisten etujen vastainen petos, korruptio tai muu väärinkäytös. Tutkittavaksi voidaan ottaa myös epäily vakavista rikkeistä viranhoitoon liittyvien velvollisuuksien hoidossa.
  • Ulkoiset tutkimukset: Ulkoisella tutkimuksella tarkoitetaan EU-toimielinten ja muiden EU-elinten ulkopuolisen hallinnon tutkimista sen selvittämiseksi, onko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö syyllistynyt petokseen tai muuhun väärinkäytökseen. Tapausta pidetään ulkoisena tutkimuksena, jos OLAF vastaa suurimmasta osasta tutkimuksia.
  • Koordinointitapaukset: OLAF avustaa kansallisten viranomaisten tai EU:n muiden tahojen suorittamia tutkimuksia osallistumalla tiedonkeruuseen sekä tiedonvaihtoon.

Kun tutkinta on saatettu päätökseen, OLAF suosittelee EU:n toimielimille ja asianomaisten jäsenmaiden viranomaisille tarvittavia toimia. Tällaisia ovat tavallisesti rikostutkinnan aloittaminen, perintätoimet tai muut kurinpidolliset ja hallinnolliset toimet. Sen jälkeen OLAF seuraa, miten suositukset pannaan täytäntöön. 

Tutkimusmenettelyjä koskevat ohjeet OLAFin henkilöstölle
Hallintosuunnitelma 2023 
Strateginen suunnitelma 2020–2024
Toimintakertomus 2021