Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Irrapporta frodi

Sfond ġuridiku

Il-bażi legali għall-ġlieda kontra l-frodi hu l-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (li jieħu post l-Artikolu 280 tat-Trattat tal-KE).

1. Stabbiliment tal-OLAF

Emendi:

2. Rwol tal-OLAF - investigazzjonijiet amministrattivi u kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 

Ir-regolamenti u l-ftehimiet li ġejjin jiddeterminaw ir-rwol u l-mandat ewlenin tal-Uffiċċju biex iwettaq l-investigazzjonijiet amministrattivi tiegħu. Dawn jinkludu investigazzjonijiet (dwar l-interessi finanzjarji tal-UE) fl-Istati Membri u dawk li jinvolvu persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE.

L-aħħar emendi jipprevedu kooperazzjoni mill-qrib mal-UPPE bbażata fuq il-komplementarjetà, l-iskambju ta’ informazzjoni u n-nonduplikazzjoni tal-isforzi. Ir-Regolament rivedut tal-OLAF isaħħaħ ukoll il-mod kif l-OLAF jista’ jmexxi l-investigazzjonijiet tiegħu stess b’regoli ssimplifikati għall-kontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post, bl-għoti ta’ regoli dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-kont tal-bank u bl-iżgurar ta’ garanziji aktar b’saħħithom għall-persuni kkonċernati mill-investigazzjonijiet tal-OLAF.

3. Leġiżlazzjoni tal-UE orizzontali dwar kontrolli/spezzjonijiet fuq il-post fl-Istati Membri

4. Leġiżlazzjoni settorjali tal-UE

 Ir-Regolamenti li ġejjin jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni u s-sejbien ta’ irregolaritajiet:

5. Notifika tal-irregolaritajiet

Oqsma ta’ politika:

Il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020:

Ir-regolamenti ta’ hawn fuq jibqgħu applikabbli sakemm il-Kummissjoni ma tkunx adottat regolamenti delegati u ta’ implimentazzjoni ġodda għall-Perjodu ta’ Programmar li jmiss. 

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007 – 2013:

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027:

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2021:

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007 – 2013 (Fondi Strutturali u Fond ta’ Koeżjoni):

Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn:

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027:

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020:

Il-Fondi Affarijiet Interni

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027 (il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna, l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi):

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020 (il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-Pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet):

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007 – 2013 (il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond għall-Fruntieri Esterni, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi):

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027 IPA III:

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020 IPA II:

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007-2013 IPA I:

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027:

- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020:

6. Armonizzazzjoni tal-liġi kriminali tal-UE

Il-Konvenzjonijiet dwar l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali tal-UE

1) L-Ewwel Protokoll
2) It-Tieni Protokoll u r-rapport ta' spjegazzjoni tiegħu
3) Il-Protokoll dwar il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja

Ir-Rapporti tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-UE tas-26 ta' Lulju 1995 u l-protokolli relatati magħha min-naħa tal-Istati Membri.

a) ir-rapport u l-anness tal-2004
b) ir-rapport u l-anness tal-2008

Nota: għall-Istati Membri kollha minbarra d-Danimarka, il-Konvenzjoni PIF se tiġi sostitwita bid-direttiva PIF (ara hawn taħt). Il-Konvenzjoni PIF se tibqa’ applikabbli biss għad-Danimarka. L-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-direttiva PIF hi Lulju 2019.

Id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (“Direttiva PIF”)

L-Istati Membri marbuta bid-direttiva (l-Istati Membri kollha minbarra d-Danimarka) għandhom sentejn biex jittrasponuha (sa Lulju 2019). Wara dik id-data d-direttiva tieħu post il-Konvenzjoni PIF u l-protokolli tagħha għal dawk l-Istati Membri marbutin biha, filwaqt li l-Konvenzjoni PIF tibqa’ fis-seħħ biss fid-Danimarka.

7. Arranġamenti ta' Ħidma

8. Ftehimiet ma’ partijiet terzi

Il-Ftehimiet ma' partijiet terzi li fihom dispożizzjonijiet dwar għajnuna amministrattiva reċiproka fi kwistjonijiet doganali

9. Miżuri kontra l-frodi doganali f’reġimi tariffarji preferenzjali

Il-preferenzi tariffarji għal prodotti jistgħu jiġu sospiżi taħt il-klawsoli kontra l-frodi jekk:

  • hemm frodi fuq skala kbira jew irregolarità kbira, jew
  • il-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati mhix effettiva biżżejjed biex tindirizza b’suċċess il-ksur tal-leġiżlazzjoni doganali.

Il-klawsoli kontra l-frodi huma maħsuba biex jindirizzaw il-kummerċ illeċitu permezz tal-prevenzjoni tal-abbuż minn preferenzi tariffarji. Huma jappoġġjaw kummerċjanti leġittimi billi jeliminaw kompetizzjoni mhux xierqa u inġusta.

L-Unjoni Ewropea tagħti preferenzi tariffarji lil pajjiżi mhux tal-UE bil-kundizzjoni li dawn il-preferenzi jiġu abbinati ma’ miżuri adegwati kontra l-frodi.  Il-prinċipju hu stabbilit fid-dokumenti ta’ politika adottati mill-Kummissjoni, mill-Kunsill, mill-Parlament Ewropew u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

B’riżultat ta’ dan, dawn li ġejjin huma mgħammrin bi klawsoli kontra l-frodi:

  • ir-reġimi awtonomi kollha, bħall-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (GSP), li tkopri madwar 76 pajjiż (fl-2018)
  • l-arranġamenti ta’ tariffi preferenzjali konvenzjonali, jiġifieri ftehimiet ta’ kummerċ ħieles (FTAs) jew ftehimiet ta’ sħubija ekonomika (FSE), li jkopru aktar minn 45 pajjiż ieħor.

Il-klawsoli kontra l-frodi jistgħu jidhru taħt ismijiet differenti, eż.:

  • Id-dispożizzjonijiet speċjali dwar kooperazzjoni amministrattiva (FTA mal-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador; u sakemm dawn jidħlu fis-seħħ, mal-Messiku)
  • L-infurzar ta' trattament preferenzjali (Ċilì)
  • In-nuqqas fl-għoti ta’ kooperazzjoni amministrattiva (il-Montenegro)
  • Il-miżuri speċifiċi li jikkonċernaw il-ġestjoni ta’ trattament preferenzjali (il-Vjetnam, u sakemm dawn jidħlu fis-seħħ, il-Ġappun).

Il-lista ta’ klawsoli kontra l-frodi

10. Każistika

Il-lista ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea b’rilevanza għall-OLAF