Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą

Mūsų veikla

Kokie yra OLAF uždaviniai?

Iš Europos Sąjungos biudžeto skiriama lėšų įvairioms programoms ir projektams, kurie naudingi Europos Sąjungoje ir už jos ribų gyvenantiems žmonėms. Dėl netinkamo ES lėšų naudojimo arba vengimo mokėti mokesčius ir muitus, kuriais grindžiamas ES biudžetas, tiesiogiai nukenčia Europos Sąjungos piliečiai ir daroma žala visam Europos projektui.

Savo uždavinius OLAF vykdo:

  • atlikdama nepriklausomus su ES lėšomis susijusio sukčiavimo ir korupcijos atvejų tyrimus, kad visi ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami projektams, galintiems sukurti darbo vietų Europoje ir paskatinti jos ekonomikos augimą,
  • tirdama sunkius ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių nusižengimus ir taip padėdama didinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis,
  • formuodama patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.

Ką OLAF gali tirti?

OLAF gali, kilus įtarimams dėl sukčiavimo, korupcijos ir kitų ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų, tirti atvejus, susijusius su:

  • visomis ES išlaidomis – pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio ir kaimo plėtros fondai, tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba,
  • kai kurių sričių ES pajamomis, daugiausia muitais,
  • įtarimais dėl ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių rimtų nusižengimų.

OLAF tyrimų eiga

OLAF iš daugybės šaltinių gauna informacijos apie galimą sukčiavimą ir kitokius pažeidimus. Dažniausiai šią informaciją po patikrų pateikia už ES lėšų tvarkymą atsakingi ES institucijų darbuotojai arba valstybių narių paskirti asmenys.

Visa ši informacija visų pirma įvertinama ir nusprendžiama, ar klausimas priklauso tarnybos kompetencijai ir ar pateikti įtarimai atitinka kriterijus, kad būtų galima pradėti tyrimą.

Vykdant tyrimus gali būti rengiamos apklausos ir tikrinamos patalpos. Tyrimai skirstomi į tris toliau nurodytas kategorijas.

  • Vidaus tyrimai – tai administraciniai tyrimai, atliekami ES institucijose ir įstaigose siekiant nustatyti sukčiavimo, korupcijos ar kokios nors kitos Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veikos atvejus, įskaitant rimtus su profesinių pareigų vykdymu susijusius pažeidimus.
  • Išorės tyrimai – tai administraciniai tyrimai, atliekami ne ES institucijose ir įstaigose, siekiant nustatyti fizinių ar juridinių asmenų sukčiavimo arba kitos neteisėtos veikos atvejus. Bylos laikomos išorės tyrimais, jei OLAF atlieka didžiąją tyrimo dalį.
  • Koordinavimas – tai atvejai, kai OLAF padeda nacionalinėms institucijoms arba kitiems ES padaliniams atlikti tyrimus: rinkti informaciją ir ja keistis, palaikyti ryšius.

Užbaigusi tyrimą OLAF rekomenduoja ES institucijoms ir atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms, kokių veiksmų imtis: paprastai ji rekomenduoja pradėti baudžiamosios veikos tyrimą, lėšų išieškojimą arba taikyti kitas drausmines ir administracines priemones. Vėliau ji stebi, kaip šios rekomendacijos įgyvendinamos. 

Tyrimo procedūrų gairės OLAF darbuotojams
2023 m. valdymo planas 
2020–2024 m. strateginis planas
Metinė 2021 m. veiklos ataskaita