Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

Czym się zajmujemy

Na czym polega misja OLAF-u

Z budżetu Unii Europejskiej finansowane są różne programy i projekty, których celem jest podniesienie poziomu życia obywateli mieszkających w UE i poza nią. Niewłaściwe wykorzystanie środków finansowych z budżetu UE lub uchylanie się od płacenia podatków, ceł i innych należności, które zasilają budżet UE, bezpośrednio godzi w interesy obywateli Europy i całej Unii.

OLAF wypełnia swoją misję przez:

  • prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji związanych z funduszami UE, aby zagwarantować, że pieniądze unijnych podatników zostaną przekazane na projekty, które pomogą tworzyć miejsca pracy i będą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w Europie
  • budowanie wśród obywateli zaufania do instytucji UE dzięki prowadzeniu dochodzeń w sprawie poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE
  • tworzenie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

Sprawy, w jakich OLAF może prowadzić dochodzenia

OLAF może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw godzących w interesy finansowe UE w odniesieniu do:

  • wszystkich wydatków UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna
  • niektórych obszarów dochodów UE, głównie opłat celnych
  • podejrzeń poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE.

Etapy dochodzenia prowadzonego przez OLAF

OLAF otrzymuje z różnych źródeł informacje o domniemanych nadużyciach i nieprawidłowościach. W większości przypadków informacje te są wynikiem kontroli przeprowadzanych przez jednostki odpowiedzialne za zarządzanie funduszami UE w ramach instytucji europejskich lub w państwach członkowskich.

Wszystkie podejrzenia trafiające do OLAF-u podlegają wstępnej ocenie, która pozwala stwierdzić, czy dany zarzut kwalifikuje się do rozpatrzenia przez urząd i spełnia kryteria niezbędne do wszczęcia dochodzenia.

Dochodzenia mogą obejmować wywiady oraz inspekcje w siedzibach podmiotów i należą do jednej z trzech następujących kategorii:

  • Dochodzenia wewnętrzne – są to dochodzenia administracyjne prowadzone w instytucjach i organach UE w celu wykrycia nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych uchybień narażających na szkodę interesy finansowe Unii Europejskiej, łącznie z poważnymi zdarzeniami związanymi z wypełnianiem obowiązków służbowych przez personel.
  • Dochodzenia zewnętrzne – są to dochodzenia administracyjne prowadzone poza instytucjami i organami UE mające na celu wykrycie nadużyć lub innych nieprawidłowości popełnionych przez osoby fizyczne lub prawne. Sprawy są klasyfikowane jako dochodzenia zewnętrzne, kiedy większość prac dochodzeniowych prowadzą służby OLAF-u.
  • Sprawy koordynowane – OLAF ma również swój wkład w dochodzenia prowadzone przez organy krajowe lub inne unijne departamenty, ponieważ ułatwia im gromadzenie i wymianę informacji oraz kontaktów.

Po zamknięciu dochodzenia OLAF kieruje do instytucji UE oraz urzędów krajowych zalecenia dotyczące działań, jakie należy podjąć. Te działania to zazwyczaj: wszczęcie dochodzenia, odzyskiwanie środków finansowych i inne środki dyscyplinarne i administracyjne. Później urząd monitoruje realizację tych zaleceń. 

Instrukcje OLAF-u dla pracowników dotyczące postępowań dochodzeniowych
Plan zarządzania na rok 2024 
Plan strategiczny na lata 2020-2024
Roczne sprawozdanie z działalności za 2023 r.