Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης

Το έργο μας

Ποια είναι η αποστολή της OLAF

Από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτείται μια ευρεία σειρά προγραμμάτων και σχεδίων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών σε όλη την ΕΕ, αλλά και εκτός αυτής. Η κακή χρήση των κεφαλαίων που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή η αποφυγή της καταβολής φόρων, δασμών και εισφορών που τον χρηματοδοτούν πλήττει άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

  • τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς εις βάρος των πόρων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ καταλήγουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη,
  • τη συμβολή της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,
  • τη χάραξη άρτιας πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Τι μπορεί να ερευνά η OLAF

Η OLAF ερευνά περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς, και κάθε άλλη αξιόποινη πράξη που θίγει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ σχετικά με τα εξής:

  • όλες τις δαπάνες της ΕΕ: οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, τις άμεσες δαπάνες και την εξωτερική βοήθεια,
  • ορισμένες πηγές εσόδων της ΕΕ, κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς,
  • υποψίες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ο κύκλος ζωής μιας έρευνας της OLAF

Η OLAF λαμβάνει από ποικίλες πηγές πληροφορίες σχετικά με πιθανές περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών. Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν κυρίως από ελέγχους που διενεργούν οι υπεύθυνοι της διαχείρισης ευρωπαϊκών κεφαλαίων στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή των κρατών μελών.

Όλες οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην OLAF αξιολογούνται ώστε να ελέγχεται αν οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και αν πληρούν τα κριτήρια για την έναρξη έρευνας.

Οι έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατό να διενεργούνται συνεντεύξεις και επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων, ταξινομούνται σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

  • Εσωτερικές έρευνες: οι εσωτερικές έρευνες είναι διοικητικές έρευνες στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ με σκοπό τον εντοπισμό απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες έρευνες γίνονται και για σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων.
  • Εξωτερικές έρευνες: οι εξωτερικές έρευνες είναι διοικητικές έρευνες εκτός των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ με σκοπό τον εντοπισμό απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων. Τέτοιες υποθέσεις χαρακτηρίζονται ως εξωτερικές έρευνες και διεξάγονται σε μεγάλο βαθμό από την OLAF.
  • Υποθέσεις συντονισμού: η OLAF συμβάλλει σε έρευνες που διεξάγουν οι εθνικές αρχές ή άλλες υπηρεσίες της ΕΕ διευκολύνοντας τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και τις επαφές μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών.

Μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας, η OLAF συνιστά την ανάληψη δράσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές: η δράση αυτή συνήθως περιλαμβάνει ποινικές έρευνες, ανακτήσεις χρηματικών ποσών ή άλλα πειθαρχικά και διοικητικά μέτρα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία παρακολουθεί πώς εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις. 

Οδηγίες για το προσωπικό της OLAF σχετικά με τις διαδικασίες ερευνών
Σχέδιο Διαχείρισης 2023 
Στρατηγικό σχέδιο 2020-2024
Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2021