Направо към основното съдържание
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

Какво правим

Каква е мисията на OLAF

От бюджета на Европейския съюз се финансират широк набор от програми и проекти, чрез които се подобрява животът на гражданите в ЕС и извън него. Неправомерното използване на средства от бюджета на ЕС или избягването на плащането на данъци, мита и налози, които постъпват директно в този бюджет, ощетява европейските граждани и вреди на целия европейски проект.

OLAF изпълнява своята мисия, като:

  • извършва независими разследвания на измами и корупция, свързани със средствата на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които водят до създаването на работни места и растеж в Европа;
  • допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС посредством разследване на случаите на тежки нарушения от страна на служители на ЕС и членове на институциите на Съюза;
  • изготвя адекватна политика за борба с измамите.

Какво може да разследва OLAF

OLAF може да разследва случаи, свързани с измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС по отношение на:

  • всички разходи на ЕС — основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за селскостопанска политика и за развитие на селските райони, преките разходи и външната помощ;
  • някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
  • съмнения за тежки нарушения от страна на служители на ЕС и членове на институциите на ЕС.

Какви разследвания провежда OLAF?

OLAF получава информация за възможни измами и нередности от широк кръг източници. В голяма част от случаите тази информация е получена при проверки от страна на отговарящите за управлението на средства на ЕС в рамките на европейските институции или в държавите членки.

Всички твърдения, които OLAF получава, преминават първоначална оценка, за да се установи дали случаят е от компетентността на службата и дали отговаря на критериите за започване на разследване.

Разследванията могат да включват интервюта и инспекции на помещения, като се класифицират в някоя от следните три категории:

  • Вътрешни разследвания: административни разследвания в рамките на институциите и органите на ЕС с цел разкриване на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително сериозни нарушения, свързани с изпълнение на професионални задължения.
  • Външни разследвания: административни разследвания извън рамките на институциите и органите на ЕС с цел разкриване на измами или друг вид неправомерно поведение от страна на физически или юридически лица. Случаите се класифицират като външни разследвания, когато OLAF извършва по-голямата част от разследването.
  • Координация: OLAF сътрудничи при разследвания, провеждани от националните власти или други служби на ЕС, като улеснява събирането и обмена на информация и контактите.

След приключване на дадено разследване OLAF препоръчва действия на засегнатите институции на ЕС и национални органи: обикновено това са започване на наказателно разследване, възстановяване на средства или други дисциплинарни и административни мерки. Службата следи изпълнението на отправените препоръки. 

Инструкции на OLAF за персонала относно процедурите по разследване
План за управление за 2023 г. 
Стратегически план за периода 2020—2024 г.
Годишен отчет за дейността за 2021 г.