Põhisisu juurde
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest

Meie tegevus

Mis on OLAFi ülesanded?

Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse väga erinevaid programme ning projekte, millega parandatakse inimeste elu nii ELis kui ka mujal maailmas. ELi eelarvevahendite ebaõige kasutamine või ELi eelarve allikateks olevatest maksudest, tasudest ja lõivudest kõrvalehoidmine on nii ELi kui ka ELi kodanike huvidega vastuolus.

OLAFil on järgmised ülesanded:

  • uurida sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
  • suurendada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskeid üleastumisi;
  • töötada välja ELi pettusevastane strateegia.

Mida võib OLAF uurida?

OLAF võib uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad

  • kõiki ELi kulutusi: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
  • teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
  • kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskete üleastumiste kohta.

OLAFi juurdluste kulg

OLAF saab teavet võimalike pettuste ja õigusnormide eiramise kohta erinevatest allikatest. Enamikel juhtudel laekub teave kontrollimiste käigus, mida teevad ELi vahendite haldajad Euroopa institutsioonides või liikmesriikides.

Saadud teabe alusel hindab OLAF, kas juhtum kuulub ameti vastutusalasse ning kas juurdluse algatamiseks vajalikud nõuded on täidetud.

Juurdluste käigus võidakse teha intervjuusid ja kohapealseid kontrolle. Juurdlused on liigitatud järgmiseks kolmeks kategooriaks.

  • Sisejuurdlused: sisejuurdlus tähendab ELi institutsioonides ja asutustes läbi viidavaid haldusjuurdlusi, et selgitada välja, kas on toimunud Euroopa Liidu finantshuve kahjustav pettus, korruptsioon või muu ebaseaduslik tegevus. Uurida võib ka ametikohustuste tõsiste rikkumistega seotud juhtumeid.
  • Välisjuurdlused: välisjuurdlused tähendavad väljaspool ELi institutsioone ja asutusi läbi viidavaid haldusjuurdlusi, et selgitada välja, kas füüsiline või juriidiline isik on pannud toime pettuse või käitunud muul ebaseaduslikul viisil. Juhtumid liigitatakse välisjuurdlusteks, kui põhiosa juurdlusmaterjalist esitab OLAF.
  • Koordineerimine: OLAF toetab liikmesriikide asutusi või ELi teisi üksusi nende läbi viidavates juurdlustes, osaledes teabe kogumises ja vahetamises ning kontaktide loomises.

Pärast juurdluse lõpetamist esitab OLAF asjaomastele ELi institutsioonidele ja riikide ametiasutustele soovitused meetmete kohta, mida võtta. Tavaliselt on sellisteks meetmeteks kriminaaluurimise algatamine, summade sissenõudmine või muud haldusmeetmed. Seejärel jälgib amet, kuidas neid soovitusi järgitakse. 

Juurdlusmenetluste suunised OLAFi töötajatele
2023. aasta juhtimiskava 
Strateegiline kava 2020–2024
2021. aasta tegevusaruanne