Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Čo pre vás môžeme urobiť

Misia úradu OLAF

Z rozpočtu Európskej únie sa financuje celý rad programov a projektov, ktorých cieľom je zlepšiť život občanov členských štátov a tretích krajín. Protiprávne vynaloženie prostriedkov EÚ alebo nezaplatenie daní, ciel a poplatkov, z ktorých sa financuje rozpočet EÚ, priamo poškodzuje európskych občanov a ohrozuje celý projekt európskej integrácie.

OLAF napĺňa svoje poslanie tým, že:

  • vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky daňovníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest a rastu v Európe,
  • prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ tým, že vyšetruje závažné pochybenia zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
  • vypracúva účinnú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

Vyšetrovania úradu OLAF

Úrad OLAF môže vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:

  • všetky výdavky EÚ, hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc,
  • niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
  • podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Fázy vyšetrovania úradu OLAF

Úrad OLAF získava informácie o možných podvodoch a nezrovnalostiach z najrôznejších zdrojov. Vo väčšine prípadov vyplývajú tieto informácie z kontrol vykonávaných subjektmi zodpovednými za riadenie finančných prostriedkov EÚ v európskych inštitúciách alebo členských štátoch.

Všetky sťažnosti, ktoré úrad OLAF prijme, prechádzajú prvotným posúdením, ktorého cieľom je určiť, či údajné porušenia predpisov patria do právomocí úradu a či spĺňajú kritériá na začatie vyšetrovania.

Vyšetrovania môžu zahŕňať rozhovory a inšpekcie priestorov a spadajú do jednej z týchto troch kategórií:

  • interné vyšetrovania – interné vyšetrovania sú správnymi vyšetrovaniami v rámci inštitúcií a orgánov EÚ, ktorých cieľom je odhalenie podvodov, korupcie a inej protiprávnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskej únie vrátane pochybení súvisiacich s výkonom pracovných povinností,
  • externé vyšetrovania – externé vyšetrovania sú správnymi vyšetrovaniami mimo inštitúcií a orgánov Európskej únie na účely zisťovania podvodov a iného protiprávneho konania fyzických alebo právnických osôb. Prípady sa klasifikujú ako externé vyšetrovania vtedy, ak väčšinu vyšetrovacích úkonov vykonáva úrad OLAF,
  • koordinačné prípady – úrad OLAF sa podieľa na vyšetrovaniach, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány alebo iné útvary EÚ, a to tým, že uľahčuje zhromažďovanie a výmenu informácií a kontaktov.

Po ukončení vyšetrovania úrad odporučí príslušným inštitúciám EÚ a vládam jednotlivých štátov opatrenia: väčšinou môže ísť o odporúčania začať trestné stíhanie, vymáhať finančné prostriedky, uložiť disciplinárne alebo správne opatrenia. Následne monitoruje vykonávanie týchto odporúčaní. 

Usmernenia k vyšetrovacím postupom pre zamestnancov úradu OLAF
Plán riadenia 2023 
Strategický plán na roky 2020 – 2024
Výročná správa o činnosti za rok 2021