Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest

Teata pettusest

Käesolevalt leheküljelt leiate kogu asjakohase teabe ja vajalikud vormid OLAFile pettusest teatamiseks.

Mis on pettus?

Pettus on tahtlik petmine, mille eesmärk on isiklik rikastumine või teistele kahju tekitamine. (Lisateave direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 3 lõikes 2.)

Eeskirjade eiramine on olukord, kus ei järgita ELi eeskirju ning mis võib negatiivselt mõjutada ELi finantshuve, kuid mis võib olla põhjustatud nii makse saaja kui ka makseid teostanud ametniku tahtmatutest vigadest. Kui eeskirju on eiratud tahtlikult, on tegemist pettusega. (Lisateave nõukogu määruse 2988/95 artiklis 1)

  Kuidas teavitada OLAFit?

  Võite meiega ühendust võtta anonüümselt. Formaalsusi ei ole. Esitage võimalikult täpset ja üksikasjalikku teavet, olemasolu korral ka dokumente. Võite pöörduda OLAFi poole mis tahes 24 ELi ametlikus keeles

  OLAFit on võimalik teavitada järgmiselt:

  Veebipõhiselt pettustest teatamise süsteemi kaudu (anonüümne, turvaline dokumentide edastamine) 
   
  Pettustest teatamise süsteemi juurde

  Lisateave pettustest teatamise süsteemi kohta

  Posti teel teatamine

  European Commission
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  1049 Brussels
  Belgium

  OLAF töötleb teie isikuandmeid vastavalt määrusele (EL) 2018/1725. Anname teile asjakohast teavet isikuandmete kaitse kohta, kui täidate meie veebivormi või saadate meile teavet.
  Üldine teave isikuandmete kaitse kohta OLAFis on kättesaadav selle veebisaidi jaotises andmekaitse.

  OLAF saab uurida väiteid seoses järgmisega:

  • pettust ja muud tõsist eeskirjade eiramist, mis võib negatiivselt mõjutada ELi eelarvet, s.o kas ELi institutsioonide tulu, kulu või varasid;
  • ELi institutsioonide ja asutuste liikmete või töötajate tõsist väärkäitumist.

  OLAF ei saa uurida väiteid seoses järgmisega:

  • pettused, millel ei ole mõju ELi eelarve vahenditele. Teavitage sellistest kahtlustest pädevaid riiklikke ametiasutusi;
  • korruptsioon, mis ei ole seotud ELi institutsioonide ja asutuste liikmete ega töötajatega. Teavitage sellistest kahtlustest pädevaid riiklikke ametiasutusi;
  • küberkuritegevus, nt internetimaksete pettused, võltsitud e-kaubanduse veebisaidid või virtuaalvääringute pettused. Kui olete langenud küberkuritegevuse ohvriks, selgitatakse sellel Europoli veebisaidil, kuidas sellest teatada.
  • ELi logo või Euroopa Liidu institutsioonide nime kuritahtlik kasutamine.

  Olen saatnud OLAFile väite – mis saab edasi?

  Kui olete OLAFile saatnud teate väidetava pettuse kohta, saate juhul, kui märkisite tagasisaatmisaadressi, kinnituse selle kohta, et teie sõnum on kätte saadud.

  OLAF analüüsib teadet, et kontrollida eri aspekte, näiteks:

  Kui märkisite pettustest teatamise süsteemis, et olete nõus looma turvalise e-posti aadressi, võib OLAF teiega ühendust võtta, et saada selgitusi ja/või taotleda täiendavat teavet.
  Pärast kirjeldatud esialgse hinnangu (mida nimetatakse „valikumenetluseks“)  lõpuleviimist otsustab OLAFi peadirektor, kas juurdlus algatada või mitte. Kui jõutakse järeldusele, et teie tõstatatud küsimus ei vasta juurdluse algatamise kriteeriumidele, lükatakse see tagasi. Sellisel juhul võib OLAF teile sellest teatada, kuid seda ei tehta süstemaatiliselt.

  Mis saab juhul, kui OLAF algatab minu esitatud teate põhjal juurdluse?

  Kui OLAF otsustab algatada juurdluse või koordineerimisjuhtumi, võib konkreetse juhtumiga tegelev uurija teiega ühendust võtta, et saada täiendavat teavet. Pange palun tähele, et kui uurija teiega otse ühendust ei võta, uurimise ajal teabevahetust OLAFiga ei toimu. Konkreetseid tähtaegu teiega ühenduse võtmiseks ei ole kehtestatud, seega võib uurija teiega ühendust võtta kas kohe pärast uurimise algatamist või mitme kuu pärast. Juurdlusmenetluste konfidentsiaalsuse kaitsmiseks ei saa OLAF teile mitte mingil juhul anda teavet uurimise käigu (staatuse) kohta.

  Uurimise lõppedes võib OLAF teile teatada võetud meetmetest, kui olete meile andnud oma kontaktaadressi.

  Pettusest teatamise võimalused ELi institutsioonide töötajate jaoks

  Kui olete ELi institutsioonide töötaja, on teil kohustus teatada võimalikust pettusest, korruptsioonist, muud liiki ebaseaduslikust tegevusest või ametialasest käitumisest, mis võib endast kujutada ELi institutsioonide töötajate kohustuste täitmata jätmist.

  Võite oma kahtlustest teavitada oma institutsiooni juhtkonna liiget või OLAFit. Ku soovite OLAFiga otse ühendust võtta, siis järgige toiminguid, mida on kirjeldatud eespool pealkirja Kuidas teavitada OLAFit? all.

  Täiendavat teavet siseinformaatori õiguste ja kohustuste kohta ELi institutsioonides leiate personalieeskirjade artiklitest 22a ja 22b.